AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Teologia

Teologia


Termin teologia wywodzi si z jzyka greckiego - theologeia ? i oznacza dosownie sowo o Bogu lub mwienie o Bogu (teos ? bg i logos ? sowo, mowa). W jzyku wspczesnym termin ten w zasadzie nie zmieni swojego pierwotnego znaczenia, jednak najoglniej oznacza on nauk o Bogu.

Chrzecijastwo, spord wszystkich religii, chyba najbardziej rozpowszechnio uycie sowa teologia. I chocia moe by ono stosowane w odniesieniu do studiw nad wiar take w innych religiach, to jednak chrzecijastwo najbardziej to nauk rozwino.

W znaczeniu religioznawczym teologia wyraa cz doktryny religijnej zajmujcej si okreleniem natury Boga (lub bogw) oraz jego stosunku do wiata i czowieka. Jednak sama w sobie teologia jest najczciej zwizana z konkretnym kocioem lub wyznaniem.

W wszym znaczeniu, okrelonym przez chrzecijastwo, przedmiotem teologii jest wyciganie wnioskw rozumowych z dogmatw, czyli prawd wiary. W tym te znaczeniu odnosi si ona do wszystkich religii uniwersalnych.

Pierwsi pisarze chrzecijascy nie zajmowali si teologi jako nauk. Ich prace byy raczej refleksj nad wiar. Termin ten nie wystpuje take w Pimie witym. By on wic cakowicie zapoyczony z filozofii greckiej, chocia od pocztku wyraa on cakowicie inne znaczenie.

Jako pierwsi o teologii w sensie chrzecijaskim pisali: Klemens Aleksandryjski, Orygenes, Euzebiusz z Cezarei, Atanazy i Augustyn z Hippony. Jednak dopiero Piotr Abelard yjcy w XII wieku nada temu terminowi pene znaczenie, ktre stosuje si do czasw dzisiejszych oraz dokona, jako pierwszy, pewnego usystematyzowania teologii.

Wspczenie nazwa teologia staa si niemal wycznym imieniem wasnym obszernego dziau wiedzy, obejmujcego zarwno nauki biblijne, jak i teologi systematyczn i praktyczn.

W zalenoci od wyznania stosuje si rny podzia przedmiotu teologii. Niemniej s one w zasadzie bardzo do siebie podobne. Jeden z tradycyjnych podziaw teologii przedstawia si nastpujco:

1) teologia systematyczna, ktra obejmuje teologi teoretyczn oraz teologi praktyczn. Na teologi teoretyczn skadaj si: apologetyka - uzasadniajca prawdy wiary oraz dogmatyka - zajmujca si analiz treci prawd objawionych

2) teologia historyczna, ktra obejmuje m.in.: biblistyk, teologi patrystyczn, archeologi biblijn, histori Kocioa, teologi pastoraln.

Inny podzia, stosowany wspczenie i niewiele si rnicy od tradycyjnego, obejmuje nastpujce dziay:

I. Teologia historyczna: 1. Nauki biblijne; 2. Patrologia; 3. Historia Kocioa; 4. Historia dogmatw i teologii.
II. Teologia fundamentalna
III. Teologia systematyczna: 1. Teologia dogmatyczna; 2. Teologia moralna; 3. Teologia ascetyczna
IV. Teologia praktyczna: 1. Homiletyka; 2. Katechetyka; 3. Misjologia; 4. Theologia caritatis; 5. Liturgika; 6. Teologia pastoralna; 7. Prawo kanoniczne.

Powszechnie uwaa si, e najwaniejszym dziaem teologii jest teologia dogmatyczna, ktra dzieli si na:

 • Chrystologia ? nauka o Chrystusie
 • Eklezjologia ? nauka o Kociele
 • Soteriologia ? nauka o zbawieniu
 • Sakramentologia ? nauka o sakramentach


W uyciu jest rwnie podzia teologii w zalenoci od wyznania, czyli, m.in.:

 • Teologia katolicka - zobacz ksiki
 • Teologia prawosawna
 • Teologia ewangelicka
 • Teologia luteraska
 • Teologia reformowana
 • Teologia starokatolicka
rdo: kosciol.pl
 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości