AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Tajemnice Fatimskie

O tajemnicach Fatimskich


O TAJEMNICACH FATIMSKICH

Na przeomie drugiego i trzeciego tysiclecia Papie Jan Pawe II postanowi opublikowa zapis trzeciej czci ?tajemnicy fatimskiej?.

Po dramatach i okruciestwach XX stulecia, jednego z kluczowych okresw ludzkich dziejw, ktrego kulminacyjnym momentem by krwawy zamach na ?sodkiego Chrystusa na ziemi?, zostaje oto ujawniona rzeczywisto, ktra wsptworzy histori, a zarazem wyjania jej gboki sens w perspektywie duchowej, niechtnie przyjmowanej przez wspczesn mentalno, pozostajc pod silnym wpywem racjonalizmu.

Objawienia i nadprzyrodzone znaki wystpuj w caych dziejach, wkraczaj w centrum ludzkich wydarze i towarzysz historii wiata, zdumiewajc wierzcych i niewierzcych. Zjawiska te nie mog by sprzeczne z treci wiary, natomiast winny by skupione wok centralnego motywu Chrystusowego przepowiadania ? wok mioci Ojca, ktra pobudza ludzi do nawrcenia i daje im ask, aby potrafili zawierzy Mu z synowsk ufnoci. Tak wymow ma rwnie ordzie z Fatimy, ktrego naglce wezwanie do nawrcenia i pokuty wprowadza nas w istocie w samo serce Ewangelii.

Fatima to bez wtpienia najbardziej profetyczne z objawie nowoytnych. Pierwsza i druga cz ?tajemnicy?, ktre zostaj opublikowane w pierwszej kolejnoci w trosce o kompletno dokumentacji, dotycz przede wszystkim straszliwej wizji pieka, kultu Niepokalanego Serca Maryi i drugiej wojny wiatowej oraz zapowiadaj ogromne szkody, jakie Rosja miaa wyrzdzi ludzkoci przez odejcie od wiary i wprowadzenie komunistycznego totalitaryzmu.

W 1917 r. nikt nie mgby sobie wyobrazi tego wszystkiego: troje pastorinhos (pastuszkw) z Fatimy widzi, syszy i zapamituje objawienia, a ucja, wiadek yjcy do dzisiaj, na polecenie biskupa Leirii i za przyzwoleniem Matki Boej utrwala je na pimie.

Odnonie do opisu pierwszych dwch czci ?tajemnicy?, ju zreszt wczeniej opublikowanych i std powszechnie znanych, wybrano tekst zapisany przez siostr ucj w trzecim wspomnieniu datowanym 31 sierpnia 1941 r.; w czwartym wspomnieniu z 8 grudnia 1941 r. siostra ucja uzupenia je kilkoma dodatkowymi uwagami.

Trzecia cz ?tajemnicy? zostaa spisana ?na polecenie Jego Ekscelencji biskupa Leirii i Matki Najwitszej? 3 stycznia 1944 r.

Istnieje jeden tylko rkopis, ktrego fotokopia zostaje tutaj zamieszczona. Zapiecztowana koperta bya przechowywana najpierw przez biskupa Leirii. Aby zapewni lepsz ochron ?tajemnicy?, koperta zostaa przekazana 4 kwietnia 1957 r. do Tajnego Archiwum witego Oficjum. Siostra ucja zostaa o tym powiadomiona przez biskupa Leirii.

Zgodnie z rejestrem Archiwum, 17 sierpnia 1959 r. komisarz witego Oficjum o. Pierre Paul Philippe OP, w porozumieniu z Jego Eminencj kard. Alfredo Ottavianim, dostarczy kopert zawierajc zapis trzeciej czci ?tajemnicy fatimskiej? Janowi XXIII. Jego witobliwo ?po pewnych wahaniach? odpowiedzia: ?Poczekajmy. Bd si modli. Powiadomi ojca o mojej decyzji?1.

Papie Jan XXIII postanowi pniej odesa zapiecztowan kopert do witego Oficjum i nie ujawnia trzeciej czci ?tajemnicy?.

27 marca 1965 r. Pawe VI odczyta jej tre wraz z substytutem, Jego Ekscelencj abpem Angelo Dell'Acqua, i odesa kopert do Archiwum witego Oficjum, postanawiajc nie publikowa tekstu.

Z kolei Jan Pawe II poprosi o dostarczenie mu koperty z trzeci czci ?tajemnicy? po zamachu z 13 maja 1981 r. Jego Eminencja kard. Franjo ?eper, Prefekt Kongregacji, przekaza 18 lipca 1981 r. Jego Ekscelencji abpowi Eduardo Martinezowi Somalo, substytutowi Sekretariatu Stanu, dwie koperty ? bia z oryginalnym tekstem siostry ucji w jzyku portugalskim oraz pomaraczow z tumaczeniem ?tajemnicy? na jzyk woski. 11 sierpnia tego roku abp Martnez zwrci obydwie koperty do Archiwum witego Oficjum2.

Jak wiadomo, Papie Jan Pawe II od samego pocztku powzi myl o zawierzeniu wiata Niepokalanemu Sercu Maryi i sam uoy modlitw, ktra miaa zosta odczytana podczas liturgii, ktr nazwa ?Aktem zawierzenia?, sprawowanej w bazylice Matki Boskiej Wikszej 7 czerwca 1981 r., w uroczysto Zesania Ducha witego ? dzie wybrany jako wspomnienie 1600. rocznicy Soboru Konstantynopolitaskiego I i 1550. rocznicy Soboru Efeskiego. Poniewa Papie nie mg w niej uczestniczy, odtworzono jego przemwienie uprzednio zarejestrowane. Poniej zamieszczamy tekst odnoszcy si bezporednio do ?Aktu zawierzenia?:

?O, Matko ludzi i ludw, Tobie znane s wszystkie ich cierpienia i nadzieje, Ty czujesz po macierzysku wszystkie zmagania midzy dobrem i zem, wiatoci i ciemnoci, jakie wstrzsaj wiatem ? przyjmij nasze woanie skierowane w Duchu Przenajwitszym wprost do Twojego Serca i ogarnij mioci Matki i Suebnicy tych, ktrzy najbardziej na to czekaj ? a zarazem: na ktrych zawierzenie Ty rwnie czekasz szczeglnie. We w sw macierzysk opiek ca rodzin ludzk, ktr z arliwoci Tobie, o Matko, zawierzamy. Niech dla nas wszystkich przybliy si czas pokoju i wolnoci, czas prawdy, sprawiedliwoci i nadziei?3.

Jednake Ojciec wity, pragnc jak najwierniej speni dania ?Naszej Pani? z Fatimy, postanowi w cigu witego Roku Odkupienia nada jeszcze peniejsz form ?Aktowi zawierzenia? z 7 czerwca 1981 r., ponowionemu pniej w Fatimie 13 maja 1982 r. Dlatego 25 marca 1984 r. na placu w. Piotra, dla upamitnienia fiat wypowiedzianego przez Maryj w dniu zwiastowania, w duchowej jednoci z wszystkimi biskupami wiata, uprzednio ?zwoanymi?, Papie zawierza Niepokalanemu Sercu Maryi ludzi i narody wypowiadajc sowa, ktre nawizuj do arliwych prb zanoszonych w 1981 r.:

?I dlatego, o Matko ludzi i ludw, ktra znasz wszystkie ich cierpienia i nadzieje, ktra czujesz po macierzysku wszystkie zmagania midzy dobrem i zem, wiatoci i ciemnoci, jakie wstrzsaj wspczesnym wiatem ? przyjmij nasze woanie skierowane w Duchu Przenajwitszym wprost do Twojego Serca i ogarnij mioci Matki i Suebnicy Paskiej nasz ludzki wiat, ktry Tobie zawierzamy i powicamy, peni niepokoju o doczesny i wieczny los ludzi i narodw. Zawierzamy Ci i powicamy zwaszcza tych ludzi i te narody, ktre tego zawierzenia i powicenia szczeglnie potrzebuj.

'Pod Twoj obron uciekamy si, wita Boa Rodzicielko!' Naszymi probami racz nie gardzi w potrzebach naszych!?

W dalszym cigu Papie wyraniej nawizuje do konkretnych problemw, jak gdyby komentujc Ordzie Fatimskie na tle smutnych wydarze, ktre potwierdziy jego prawdziwo:

?Stajc oto przed Tob, Matko Chrystusa, przed Twoim Niepokalanym Sercem, pragniemy wraz z caym Kocioem zjednoczy si z ofiar, ktr z mioci do nas Syn Twj zoy z samego siebie Ojcu: 'za nich Ja powicam w ofierze samego siebie ? powiedzia ? aby i oni byli uwiceni w prawdzie' (J 17, 19). Pragniemy zjednoczy si z naszym Odkupicielem w tym powiceniu si za wiat i za ludzi, ktre w Jego Boskim Sercu ma moc wyjedna przebaczenie i sta si zadouczynieniem.

Moc tego powicenia trwa po wszystkie czasy i ogarnia wszystkich ludzi, ludy i narody, przezwycia wszelkie zo, jakie duch ciemnoci potrafi wzbudzi w sercu czowieka i w jego historii i jakie istotnie wzbudzi w naszych czasach.

O, jak gboko odczuwamy potrzeb ofiarowania si za ludzko i za wiat, za wiat naszych czasw, w zjednoczeniu z samym Chrystusem! wiat bowiem musi mie udzia w odkupieczej ofierze Chrystusa za porednictwem Kocioa.

Znakiem tego jest obecny Rok Odkupienia: nadzwyczajny Jubileusz caego Kocioa.

Bd bogosawiona w tym Roku witym ponad wszelkie stworzenie, Suebnico Paska, ktra okazaa najpeniejsze posuszestwo Boemu powoaniu!

Bd pozdrowiona Ty, ktra jeste cakowicie zjednoczona z odkupiecz ofiar Twojego Syna!

Matko Kocioa! Owiecaj Lud Boy, idcy drogami wiary, nadziei i mioci! Owiecaj zwaszcza ludy, ktrych ofiarowania i zawierzenia przez nas oczekujesz. Pom nam y w prawdzie ofiary Chrystusa za ca ludzk rodzin wspczesnego wiata.

Zawierzamy Ci, o Matko, wiat, wszystkich ludzi i wszystkie narody, zawierzamy Ci take samo powicenie wiata, skadajc je w Twoim macierzyskim Sercu.

O, Niepokalane Serce! Pom nam odeprze grob za, ktre tak atwo zakorzenia si w sercach ludzi wspczesnych, a ktrego nieobliczalne skutki ci ju dzi nad naszym yciem i zdaj si zamyka drogi ku przyszoci!

Od godu i wojny, wybaw nas!
Od wojny atomowej, od niewyobraalnego samozniszczenia, od wszelkich wojen, wybaw nas!
Od grzechw przeciw yciu czowieka od chwili poczcia, wybaw nas!
Od nienawici i poniania godnoci synw Boych, wybaw nas!
Od wszelkiej niesprawiedliwoci w yciu spoecznym, narodowym i midzynarodowym, wybaw nas!
Od pochopnego deptania przykaza Boych, wybaw nas!
Od prb zacierania w ludzkich sercach prawdy samego Boga, wybaw nas!
Od utraty wiadomoci dobra i za, wybaw nas!
Od grzechw przeciw Duchowi witemu, wybaw nas! wybaw nas!


O Matko Chrystusa, przyjmij to woanie brzemienne cierpieniem wszystkich ludzi! Brzemienne cierpieniem caych spoeczestw!

Pomagaj nam zwycia moc Ducha witego wszelki grzech: grzech czowieka i 'grzech wiata', grzech w kadej postaci.

Niech w dziejach wiata ujawni si raz jeszcze nieskoczona moc zbawcza Odkupienia: moc miosiernej Mioci! Niech ona powstrzyma zo! Niech przemieni sumienia! Niech w Twoim Niepokalanym Sercu ukae si wszystkim wiato Nadziei!?4.

Siostra ucja osobicie potwierdzia, e taki uroczysty i powszechny akt powicenia odpowiada temu, czego daa Matka Boa (?Sim, esta feita, tal como Nossa Senhora a pediu, desde o dia 25 de Maro de 1984? ? ?Tak, zostao uczynione, jak prosia Nasza Pani, 25 marca 1984?: list z 8 listopada 1989 r.). A zatem wszelkie dyskusje i jakiekolwiek dalsze petycje s bezpodstawne.

Do opublikowanej dokumentacji wczono obok rkopisw siostry ucji cztery inne teksty: 1) list Ojca witego do siostry ucji datowany 19 kwietnia 2000 r.; 2) relacj z rozmowy z siostr ucj, jaka odbya si 27 kwietnia 2000 r.; 3) owiadczenie odczytane na polecenie Ojca witego w Fatimie 13 maja br. przez Jego Eminencj kard. Angelo Sodano, Sekretarza Stanu; 4) komentarz teologiczny Jego Eminencji kard. Josepha Ratzingera, Prefekta Kongregacji Nauki Wiary.

Wskazwk dla interpretacji trzeciej czci ?tajemnicy? siostra ucja zawara ju w licie do Ojca witego z 12 maja 1982 r. Pisze w nim:

?Trzecia cz tajemnicy odnosi si do sw Matki Boej: 'jeeli nie, Rosja rozszerzy swoje bdne nauki po wiecie, wywoujc wojny i przeladowania Kocioa. Dobrzy bd mczeni, Ojciec wity bdzie bardzo cierpie, wiele narodw zostanie zniszczonych' (13 VII 1917).

Trzecia cz tajemnicy jest symbolicznym objawieniem, odnoszcym si do tej czci Ordzia, ktra speni si zalenie od tego, czy przyjmiemy dania zawarte w samym Ordziu: 'Jeeli (...) me yczenia speni, Rosja nawrci si i zapanuje pokj, jeeli nie, (...) rozszerzy swoje bdne nauki po wiecie' itd.

Poniewa nie przyjlimy tego wezwania zawartego w Ordziu, jestemy wiadkami jego spenienia, a Rosja rzeczywicie zalaa wiat swoimi bdami. A chocia nie ogldamy jeszcze cakowitego wypenienia si ostatniej czci tego proroctwa, widzimy, e stopniowo zbliamy si do niego wielkimi krokami. Nastpi ono, jeeli nie zawrcimy z drogi grzechu, nienawici, zemsty, niesprawiedliwoci, amania praw czowieka, niemoralnoci, przemocy itd.

I nie mwmy, e to Bg tak nas karze; przeciwnie, to ludzie sami cigaj na siebie kar. Bg przestrzega nas cierpliwie i wzywa do powrotu na dobr drog, szanujc wolno, jak nam podarowa; dlatego to ludzie ponosz odpowiedzialno?.

Decyzja Ojca witego Jana Pawa II, by ogosi trzeci cz ?tajemnicy? fatimskiej, zamyka pewien etap historii, naznaczony tragicznie przez ludzk dz wadzy i niegodziwo, ale przeniknity take miosiern mioci Boga i troskliw czujnoci Matki Jezusa i Kocioa.

Dziaanie Boga, Pana dziejw, i wspodpowiedzialno czowieka, przeywajcego swoj wolno jako dramat i owocny dar, to dwa filary, na ktrych wznosi si historia ludzkoci.

W objawieniach fatimskich Matka Boa przypomina nam o tych zapomnianych wartociach, o tej przyszoci czowieka w Bogu, w ktrej mamy czynny i odpowiedzialny udzia.

Abp TARCISIO BERTONE SDB
Sekretarz Kongregacji Nauki Wiaryrdo: Opoka
 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości