AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Kosciol


Etymologia polskiego sowa Koci, podobnie jak niemieckiego Kirche i angielskiego Church, posiada rodowd gocki. Bierze on swj pocztek z oryginau greckiego - ?? ????????. W jzykach romaskich, jak na przykad we francuskim glise lub woskim chsia, nazwa koci wywodzi si od aciskiego ecclesia, a ono z oryginau greckiego - ????????.

Pierwsze okrelenie - ?? ???????? - w jzyku greckim oznacza rzecz lub miejsce ofiarowane Panu lub dom Pana. Drugie - ???????? - byo uywane w celu zdefiniowania zgromadzenia ludu, jako siy politycznej.

Waciwe s oba terminy greckie uywane na okrelenie Kocioa. W pierwszym przypadku chodzio o wyraenie kolicie otoczonej przestrzeni. Jednak to drugi termin wydaje si by bliszy pierwotnemu znaczeniu Kocioa, oddajc charakter istoty Kocioa, jako wsplnoty, zgromadzenia, zboru lub - bardziej potocznie - zejcia si. Takie tumaczenie wydaje si te blisze wspczesnej teologii. Koci ? ???????? ? to zgromadzenie ludowe, zbierajce si na woanie posaca, na gos jego sygnau. Chrzecijaska wsplnota ? Koci ? jest wic zejciem si tych, ktrzy przez Ducha witego nale do Jezusa Chrystusa.

Dzia teologii, ktry w sposb szczeglny zajmuje si Kocioem nazywa si eklezjologi, natomiast jego dzieje bada inny dzia teologii - historia Kocioa.

Koci jest rzeczywistoci Nowego Testamentu. Wszystkie wyznania chrzecijaskie czy przekonanie, e Jezus Chrystus, Syn Boy i Zbawiciel czowieka, jest jedynym Panem i Gow Kocioa. Chocia Koci jest dobrem Nowego Testamentu, jego archetyp mona ju odnale w ksigach Starego Testamentu.

W Nowym Testamencie grecki termin - ???????? - zosta uyty po raz pierwszy w Dziejach Apostolskich 19, 32.39.41. Jednak dopiero w 1 Licie do Koryntian (11,18) okrelenie to uyto w bardziej religijnym kontekcie.

Jezus Chrystus wyrazi wobec Kocioa wol jednoci. Jego pragnieniem jest, aby czonkowie Kocioa ? chrzecijanie ? byli jedno (zachowali jedno). Jednake od samego pocztku ? paradoksalnie - podziay stay si niejako wpisane w histori Kocioa. Trudno jest nawet mwi o jednym, widzialnym Kociele. Mamy bowiem do czynienia z wieloma Kocioami wyznaniowymi. Kady z nich roci sobie prawo bycia prawdziwym Kocioem chrzecijaskim. Std od pocztku XX wieku coraz waniejszy w yciu wsplnot kocielnych staje si ekumenizm, czyli ruch zmierzajcy do przywrcenia utraconej jednoci midzy chrzecijanami.

Mozna zaklasyfikowa, e wszystkie wsplnoty wyznaniowe grupuj si w rnych nurtach i tradycjach chrzecijastwa. Wspczenie mona wymieni nastpujce Kocioy chrzecijaskie:

Kocioy przedchalcedoskie - do tej tradycji zalicza si Armeski Koci Apostolski, Syryjski Koci Prawosawny Antiochii, Koptyjski Koci Prawosawny Egiptu, Etiopski Koci Prawosawny, Prawosawny Koci Erytrei oraz Syryjski Prawosawny Koci Malankarski (oraz ich katolickie odpowiedniki ? patrz Katolickie Kocioy Wschodnie). Dawniej okrelane byy jako Kocioy monofizyckie. Kocioy wywodzce si z Antiochii zwane s te jakobickimi. Na okrelenie tego nurtu przyjmuje si termin - chrzecijastwo przedchalcedoskie, orientalne bd ?staroytne Kocioy wschodu?.

Kocioy asyryjskie - do tej tradycji zalicza si Asyryjski Koci Wschodu, Chaldejski Koci Wschodu (patrz Katolickie Kocioy Wschodnie), Koci Syro-malabarski (patrz Katolickie Kocioy Wschodnie). Dawniej okrelane byy jako Kocioy nestoriaskie. Potocznie wystpuj take nazwy: kocioy wschodnio-syryjskie, babiloskie; w Indiach za kocioy w. Tomasza. Na okrelenie tego nurtu przyjmuje si termin chrzecijastwo przedefeskie, orientalne bd ?staroytne kocioy wschodu?.

Kocioy prawosawne - do tej tradycji zalicza si 4 staroytne Patriarchaty: Ekumeniczny Patriarchat Konstantynopola, Antiochii, Aleksandrii i Caej Afryki oraz Jerozolimy; 5 pniejszych Patriarchatw: Rosyjski, Gruziski, Bugarski, Rumuski, Serbski oraz 13 krajowych kociow autokefalicznych (niezalenych). Istniej odpowiedniki katolickie kadego z kociow prawosawnych (patrz Katolickie Kocioy Wschodnie). Potocznie uywa si nazwy Kocioy wschodnie, ortodoksyjne; bizantyjskie, greckie. Prawosawne Kocioy na Bliskim Wschodzie okrelane byy jako melchickie. Na okrelenie tego nurtu przyjmuje si termin - chrzecijastwo wschodnie, bizantyjskie lub prawosawie.

Kocioy katolickie - znane te jako Koci Katolicki, Koci Zachodni, Koci aciski, Koci Rzymski, Koci Rzymskokatolicki i Katolickie Kocioy Wschodnie. Na okrelenie tego nurtu przyjmuje si termin - chrzecijastwo katolickie, katolicyzm lub chrzecijastwo zachodnie.

Kocioy starokatolickie - znane te jako Kocioy utrechckie i narodowe (np. w Polsce jako Koci Polskokatolicki). Na okrelenie tego nurtu przyjmuje si termin - chrzecijastwo starokatolickie lub starokatolicyzm.

Kocioy anglikaskie - znane te jako Kocioy angielskiej reformacji lub Kocioy Wsplnoty Anglikaskiej. Na okrelenie tego nurtu przyjmuje si termin - chrzecijastwo anglikaskie lub anglikanizm.

Kocioy luteraskie - znane te jako Kocioy ewangelickie, Kocioy ewangelicko-luteraskie lub ewangelicko-augsburskie. Na okrelenie tego nurtu przyjmuje si termin - chrzecijastwo ewangelickie, luteraskie lub luteranizm. W powszechnym stosowaniu jest take nazwa protestantyzm.
Kocioy reformowane - znane te jako Kocioy ewangelickie, Kocioy ewangelicko-reformowane lub Kocioy kalwinistyczne. Na okrelenie tego nurtu przyjmuje si termin - chrzecijastwo ewangelickie, reformowane, kalwinistyczne lub kalwinizm. W powszechnym stosowaniu jest take nazwa protestantyzm.

Kocioy metodystyczne
- znane te jako Kocioy ewangelickie lub ewangelicko-metodystyczne. Na okrelenie tego nurtu przyjmuje si termin - chrzecijastwo ewangelickie, metodystyczne lub metodyzm. W powszechnym stosowaniu jest take nazwa protestantyzm.

Kocioy zielonowitkowe - znane te jako Kocioy pentekostalne i charyzmatyczne. Na okrelenie tego nurtu przyjmuje si termin - zielonowitkowcy, piedziesitnicy, chrzecijastwo charyzmatyczne i pentekostalne.

Kocioy ewangeliczne i baptystycznerdo: kosciol.pl

 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości