AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Kaplanstwo


Jakie zadania zlecone przez Chrystusa apostoom maj wypenia rwnie kapani?
Mt 28,18-20; k 22,19; J 20,22-23Zbawiciel wybra dwunastu najbliszych swoich wsppracownikw - apostow, ktrym, zleci dzieo przeksztacania wiata w krlestwo Boe, wyzwolone z mocy grzechu i szatana, a oddane Bogu i uwicone. Dlatego te nakaza im gosi Ewangeli wszelkiemu stworzeniu (por. Mt 28,18-20), sprawowa Eucharysti na Jego pamitk (por. k 22,19) oraz odpuszcza grzechy (por. J 20,22-23). Rwnie kapani maj troszczy si o krlestwo Boe, czyli maj budowa Koci, Mistyczne Ciao Chrystusa, a przez to przyczynia si do zbawienia wiata i do uwielbienia Boga. Tak jak apostoowie, kapani powoani s do goszenia wiatu Ewangelii Jezusa Chrystusa, do szafowania sakramentami, gwnie za - do sprawowania Eucharystii oraz udzielania rozgrzeszenia.

Ile jest stopni kapastwa?

Od koca I wieku Koci zna trzy stopnie kapastwa hierarchicznego: diakonat, prezbiterat i biskupstwo. Obecnie, zanim kandydat przyjmie wicenia diakonatu, nastpuje tzw. admissio, czyli wczenie go do stanu duchownego, a jeszcze wczeniej - udzielenie posugi lektoratu i akolitatu. Wszyscy ochrzczeni maj udzia w tzw. powszechnym lub krlewskim kapastwie. Rni si jednak ono od kapastwa hierarchicznego i nie jest jednym z jego stopni.

Jakich darw udziela sakrament wice?
1 Tm 4,14; 2 Tm 1,6

Kade ze wice: diakonat, prezbiterat i biskupstwo, wyciska odrbny charakter sakramentalny i tym samym w szczeglny sposb upodabnia czowieka do Chrystusa Kapana, Proroka i Pasterza. W tej potrjnej funkcji Chrystusa - kapaskiej, prorockiej, zwanej inaczej nauczycielsk, i pasterskiej, czyli krlewskiej - ma udzia kada wywicona osoba. Przez charakter sakramentalny wywicony naley w szczeglny sposb do Chrystusa i do Jego Kocioa. Istot ycia kapaskiego powinno zatem by wspdziaanie z Chrystusem ofiarujcym si, nauczajcym i kierujcym wiat ku Ojcu. ?Prezbiterzy bowiem przez wicenia i misj, otrzymywan od biskupw, zostaj wyniesieni do suenia Chrystusowi Nauczycielowi, Kapanowi i Krlowi, uczestniczc w Jego posudze, dziki ktrej Koci, tutaj na ziemi, nieustannie ronie jako Lud Boy, ciao Chrystusa i witynia Ducha witego? (DK 1). Kapani ?powiceni Bogu nowym sposobem w momencie przyjcia wice, staj si ywymi narzdziami Chrystusa Wiecznego Kapana, aby mogli kontynuowa przez wieki Jego przedziwne dzieo, ktre skutecznoci z wysoka odnowio cay rodzaj ludzki? (DK 12). Kade ze wice kapaskich uintensywnia rwnie ycie Boe w czowieku i udziela ask potrzebnych do wypeniania rnych zada zwizanych z kapask posug. Tego zespolenia z Chrystusem Kapanem, Prorokiem i Pasterzem, uintensywnienia ycia Boego oraz udzielenia rnych darw dokonuje Duch wity udzielany w sakramencie wice.

Dlaczego kapanw obowizuje ycie w celibacie?
Mt 19,12

Koci zachodni nakada na swoich kapanw obowizek zachowania celibatu, czyli bezestwa. Oprcz wzgldw praktycznych wiele racji teologicznych przemawia za staym utrzymaniem tej praktyki. Przez bezestwo kapan ma upodobni si do Jezusa Chrystusa, ktry nie zawar maestwa, lecz powici si wycznie pracy apostolskiej. Celibat ma by znakiem, e kapan zwizany jest i oddany nie tylko jednej osobie lub swojej rodzinie, lecz wsplnocie Kocioa, podobnie jak Chrystus, ktry - cile zjednoczony ze swoim Mistycznym Ciaem, Kocioem - stale si o niego troszczy, oywia go i umacnia. Przez ?celibat zachowywany ze wzgldu na Krlestwo Niebieskie prezbiterzy s powiceni Chrystusowi z nowych i wyjtkowych powodw, atwiej niepodzielnym sercem trwaj przy Nim, z wiksz swobod w Nim i przez Niego powicaj si subie Boga i ludzi, sprawniej su Jego Krlestwu i dzieu nadprzyrodzonego odrodzenia i staj si w ten sposb zdatniejszymi do przyjcia szerszego ojcostwa w Chrystusie... Staj si oni ponadto ywym znakiem tego przyszego wiata, obecnego ju przez wiar i mio, w ktrym synowie zmartwychwstania ani nie wychodz za m, ani si eni? (DK 16). ycie w celibacie nie moe jednak wypywa z pogardy dla maestwa, ktre przecie jest rwnie sakramentem, drog do witoci i stanowi take jedn z form budowania Kocioa.

Dlaczego kobiety nie przyjmuj wice kapaskich?


Staa praktyka Kocioa nieudzielania wice kapaskich kobietom nie wynika z pogardy dla nich ani z przekonania, e s gorsze od mczyzn. Gwnym argumentem przemawiajcym za podobn praktyk jest to, e Chrystus nie powoa adnej kobiety do grona apostow. Jezus nie zrobi tego, chocia wcale nie gardzi niewiastami, i w wielu wypadkach, ku wielkiemu zgorszeniu otoczenia, traktowa je inaczej ni wymagay tego utarte formy kulturowe, zwyczaje i uprzedzenia. I tak np. Jezus rozmawia z Samarytank, co nawet j sam zdziwio, gdy aden yd nie zdobyby si na co podobnego (por. J 4,7-9.27); pozwoli kobiecie, prowadzcej w miecie grzeszne ycie, oblewa zami swoje stopy, wyciera je wosami, caowa i namaszcza olejkiem, co wywoao oburzenie otoczenia (por. k 7,36-50); godzi si na to, by kobiety chodziy z Nim i apostoami i pomagay im (por. k 8,1-3); potrafi da za wzr do naladowania kobiet, ubog wdow (por. k 21,1-4). A jednak, pomimo szacunku do kobiet, pomimo tego, e Jezus nimi nie gardzi, e potrafi przeamywa rne uprzedzenia i zwyczaje wynikajce z kultury Wschodu, nie powoa adnej niewiasty do grona apostow. Z tego te wzgldu Koci nie udziela kobietom wice kapaskich, chocia przypomina im o koniecznoci aktywnego apostoowania, wynikajcego z przyjcia sakramentu chrztu i bierzmowania, z udziau w tzw. powszechnym kapastwie ludu Boego.

rdo: teologia.pl
 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości