AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Tymczasem istnieli tacy, ktrych bliska relacja ze Stwrc wyrniaa si niecodziennymi, nadprzyrodzonymi dowiadczeniami i silnym z Nim zespoleniem ju za ycia ziemskiego.
Nie by to wynik wycznie ich pracy nad sob, ale aska i to tak niezwyka, e niektrzy, w ten sposb odczytujc wol Bo, pozostawili po sobie zapiski wasnych przey, by da wiadectwo szczcia, jakie czeka dusz miujc Boga. W ?skarbcu? duchowym Kocioa pozostay wic wiadectwa ycia takich wielkich mistykw, jak w. Teresy z Avila, w. Jana od Krzya, w. Franciszka czy te o. Pio, w. Faustyny i wielu innych.
W dzieach zwaszcza dwch pierwszych witych (XVI w.), ktrzy byli przyjacimi i ktrych poczy Karmel oraz podobne dowiadczenia, znalazy si zapiski, ktre pozwoliy Kocioowi zgbi to, co tak niezwyke i trudne do wyraenia.

Boe dotknicia


w. Jan od Krzya, zaoyciel zgromadzenia karmelitw bosych, urodzi si w Fontiveros w Hiszpanii; w roku 1567 przyj wicenia kapaskie. W 1926 roku ogoszony zosta doktorem Kocioa. Pozostawi po sobie pisma o yciu kontemplacyjnym, w

szczeglnoci o dowiadczeniach mistycznych i m. in. o tym, co nazywa ?pasj mioci?.
?Pasja mioci? to stan, w ktrym dusza do tego stopnia daje si ogarn pomieniem Boej mioci, e przenika on ludzk istot do gbi, na co czowiek daje pene zezwolenie. w. Jan pisze przy tym o ?Boym dotkniciu?, ktre moe temu dowiadczeniu towarzyszy. Nie wszystkie ?Boe dotknicia? s takie same ? niektre dokonuj si w woli (iluminacja, wola wspdziaania z ask), inne ? i te nale do najdoskonalszych ? przenikaj ca dusz i s czysto duchowe, nie odnoszc si ani do zmysw ani do woli. Take w tych ostatnich istnieje rozrnienie ? niektre Boe dotknicia dusz utulaj i napawaj j nadziej, inne zadaj specyficzn ran mioci.

Rany mioci


O ile moliwe jest jeszcze do zrozumienia pojcie ?Boego dotknicia?, o tyle problematyczne ju jest

sformuowanie ? ?rany mioci?. Czy mio moe rani, a jeli tak, to czy nie jest to okrutne? wity pisze, e dusz trawi ogie, gdy Bg pragnie, by odczuwaa podobne rozpomienienie mioci. Powodem takiego zranienia i wywoanego przez niego cierpienia jest wic to, e Bg daje si ju duszy pozna i smakowa, co przynosi jej wielk sodycz, ale pojawiajce si pragnienie zjednoczenia z Nim jest zbyt wielkie i nieusatysfakcjonowana dusza nie znajduje utulenia. Sodycz i cierpienie ? to wanie cecha wszystkich ran ? mieszanka ta w rnych wystpuje proporcjach, a uczucie zranienia nie opuszcza mistyka nawet przy zespoleniu z Bogiem, w ktrym dominuje ju przecie rado.

aska widzialna


w. Jan od Krzya wprowadza w swoje dzieo swego rodzaju hierarchi ran mioci, ktre Koci okrela te mianem transwerberacji duchowej. Najwzniolejszymi s rany, ktrym nie towarzysz adne wizje. Kolejne to te, w ktrych pojawia si wizja intelektualna Serafina przebijajcego dusz rozarzonym grotem i rozniecajcego w ten sposb mio, ktr ma ona w sobie (std nazwa tej specjalnej aski ? ?przebicie, przekucie?). Te wizje maj na celu wyjanienie duszy tego, co si z ni wanie dzieje. Natomiast ask ran mioci najbardziej dla innych widoczn s stygmaty ? wwczas to rany wewntrzne znajduj odzwierciedlenie w ranach

zewntrznych. Rany cielesne staj si pewnego rodzaju symbolik, znakiem aski wewntrznej: ?Im wiksza jest rado i sia mioci, ktr wzbudza rana duszy, tym wiksze rwnie cierpienie wywoane przez ran ciaa: obie nasilaj si w tej samej mierze?. Jakkolwiek stygmaty bardzo s wymowne dla przywizanego do zjawisk i ask widzialnych czowieka, wity podkrela, e nie s najwzniolejsze ? kto zbyt du wag przywizuje do rozumowania i zmysowego odbioru, nigdy nie bdzie do duchowy, bo nie wizje s tu najwaniejsze, a aska przebywania w szczeglnej Boej obecnoci.

Umrze z mioci


Trzy zasony oddzielaj dusz od Boga ? dwie pierwsze wynikajce z przywizania do stworzenia, nie istniej ju w przypadku duszy przemienionej (me transforme), oczyszczonej ju z wszelkiego niedoskonaego przywizania. Ostatni jest zasona, ktr tworzy

zwizek duszy z ciaem, a zostaje zerwana, gdy dusza si mu wyrywa. Ciao nie stawia ju adnych hamulcw i nie wstrzymuje wzlotu ducha. Sia mioci rozbija kruch powok ciaa, a dusza umyka, by wiecznie radowa si z obecnoci swego Oblubieca. Tak bya prawdopodobnie mier Marii Panny i aski takiej dostpili rwnie niektrzy wici.

Serce mioci przeszyte


Kiedy matka Catalina de Angelo, karmelitanka z Alby, spojrzaa na wyjte z ciaa zmarej w. Teresy Wielkiej serce, zauwaya na nim ran i wspominajc na wite ycie, jakie ta prowadzi

a, spontanicznie orzeka, e musi to by znami mierci z mioci. Niezwyko tego zjawiska wobec braku jakiegokolwiek zranienia piersi czy boku, jak i sodki zapach unoszcy si z rany, stay si zagadk dla wielu badaczy ycia Teresy.
w. Teresa od Jezusa, zwana te w. Teres z Avila, bd Teres Wielk (dla odrnienia od innej karmelitaskiej mistyczki ? Maej Tereski z Lisieux), zapisaa si na kartach historii jako wielka mistyczka, reformatorka Karmelu i pierwsza w dziejach kobieta-doktor Kocioa. Urodzia si 28 marca 1515 roku, bya bardzo energiczna, rozsdna i nigdy nie tracia poczucia humoru. Wstpia do zakonu wbrew woli ojca, jako moda dziewczyna. Jej ycie znaczyy burzliwe wydarzenia, nawet ju za murami klasztoru (spowiednik odmwi jej rozgrzeszenia, jeli nie zaniecha reformy; na klasztor, w ktrym przebywaa naoono ekskomunik; jej dzieami ?zainteresowaa si? inkwizycja...), ale sza konsekwentnie wyznaczon jej przez Boga drog.


w. Teresa kada duy nacisk na modlitw wewntrzn i kontemplacj, sama te staraa si doskonali w miar ludzkich moliwoci swoje ycie wewntrzne. Przeomem na jej duchowej drodze by rok 1555, ktry uwaa si za moment jej ?nawrcenia? (miaa wwczas 40 lat i od 20 lat bya zakonnic!), kiedy to Teresa cakowicie oddaa si do dyspozycji Bogu. 18 listopada 1572 roku jej wewntrzne wzrastanie znalazo szczytowy punkt w duchowych zalubinach z Chrystusem.


Dowiadczenia mistyczne w. Teresy bardzo wzbogaciy przeycie wiary i obecnoci Boga w Kociele.
Znajdujemy u niej wszystkie stopnie i rodzaje ran mioci, o ktrych tak obszernie pisa doktor mistyki, w. Jan od Krzya. Byo jednak co, co wyrniao jej przeycia ? rana serca.


Podczas jednego z modlitewnych uniesie (ekstazy) w. Teresa miaa wizj anioa z wczni zakoczon pomiennym grotem w rce. Wizja ta powtarzaa si. ?T wczni, zdao mi si, kilkoma nawrotami serce mi przebija, zagbiajc j a do wntrznoci.? Ogromnemu blowi duchowemu, jaki odczuwaa, towarzyszya zarazem sodycz ponad ludzkie wyobraenie.
Taki zapis przey mistyczki, dla wielu sta si podstaw do wyjanienia rany cielesnej jej serca. Sta si te rdem polemiki, gdy przy opisach ?aski grotu? jak zostaa obdarzona, wita zaznaczaa, e ?nie jest to cierpienie cielesne, ale duchowe?, e nawet jeli anio przybiera posta ludzk i zdaje si mie wczni, to ona ma wiadomo, e nie jest to nic cielesnego, materialnego w ziemskim tego sowa znaczeniu. Jeli jednak nazwa t ran mioci stygmatem, nie trzeba ucieka si do fizycznych wyjanie. Czy stygmaty naladujce rany Chrystusa powstaway przez uycie materialnych narzdzi?


Niektrzy kad take nacisk na relacje wiadkw mierci mistyczki. Teresa pod koniec ycia wesza na znacznie wyszy poziom wiary, nie miaa ju wizji Serafina. Tu przed mierci wesza w stan gbokiego rozmodlenia, ktry nastpi po przyjciu Komunii w. Twarz witej, ktra bya ju tak saba, e nie moga si rusza, oywia si,

paska

Ona natomiast sama podniosa si z oa i uklka. Z ust mistyczki popyny sowa pomiennej modlitwy, sowa powitania Oblubieca: ?O Panie mj i Mu mj, nareszcie nadesza wyczekiwana godzina; czas, bymy si zobaczyli! ... Czas, bym wysza z tego wygnania i eby moja dusza, tworzc jedno z Tob, radowaa si tym, czego tak pragna?. Nastpnego dnia wita nadal trwaa w gorcej i radosnej modlitwie (ktr nazywa si te ?ekstaz 14 godzin?), a sowa zachwytu i inne znaki wskazyway, jakoby do kogo mwia i otrzymywaa odpowiedzi. Wszystko to dziao si w wielkim spokoju. Twarz witej caa si przemienia, promieniaa wewntrznym ogniem, znikny zmarszczki.

By 4 padziernika 1582 roku, byy to ostatnie wezwania Oblubieca i ostatnie sowa mioci kochajcej Go duszy wypowiedziane w ziemskim yciu.

wiadectwa tych ostatnich chwil Teresy z Avila dowodz, e upojona mioci, umara z zachwytu. Pniejsze objawienie si witej Teresy siostrze Katarzynie od Jezusa, ktre byo badane dla potrzeb procesu beatyfikacji i kanonizacji, uwiadamia badaczom, e rado spotkania Pana moe serce zrani ? ?...serce jest tak cinite przez pragnienie widzenia Boga, e ulega zranieniu? ? pisze o. Jan od Jezusa-Marii.

Dzi Koci potwierdza, e Teresa od Jezusa zmara przebita wczni mioci. Czy bya to rana zadana kilka lat wczeniej przez Serafina, czy te rana serca, ktre pko z zachwytu, do, e spodobao si Bogu pozostawi taki, a nie inny lad Jego mio

ci, ktry ma by wiadectwem dla wszystkich wiernych.
Ta niezwyka relikwia, serce z ran wci otwart, nadal znajduje si w zakonie sistr karmelitanek w Albie. Dla wszystkich, ktrzy wierz i nie wierz w mio, dla tych, ktrzy kochaj i dla tych, ktrzy tego nie potrafi, to wieczny, namacalny dowd na to, e naprawd mona umrze z mioci, i e oblicze Boga miujcego przewysza nasze wyobraenie.

 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości