AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home


DOKUMENT UMIESZCZONY W TRUMNIE PAPIEA


mier, zoenie i pochwek witej pamici Jana Pawa II

W wietle Chrystusa zmartwychwstaego, 2 kwietnia roku Paskiego 2005, o godzinie 21:37 wieczorem, gdy sobota dobiegaa kresu i weszlimy ju w Dzie Paski w Oktawie Wielkanocy i Niedziel Boego Miosierdzia, umiowany Pasterz Kocioa Jan Pawe II przeszed z tego wiata do Ojca. Jego odejciu towarzyszy modlitw cay Koci, zwaszcza modzie.

Jan Pawe II by 264 papieem. Pami o nim pozostaje w sercu Kocioa i caej ludzkoci.

Karol Wojtya, wybrany na papiea 16 padziernika 1978 r., urodzi si w Wadowicach, miecie odlegym o 50 km od Krakowa, 18 maja 1920 r. i zosta ochrzczony w dwa dni pniej w kociele parafialnym przez ksidza Franciszka aka. Majc 9 lat, przyj Pierwsz Komuni wit, a w wieku 18 lat - Sakrament Bierzmowania.

Przerwawszy studia z powodu zamknicia przez nazistowskich okupantw uniwersytetu, pracowa w kamienioomach, a nastpnie w fabryce chemicznej Solvay. Od 1942 roku, czujc powoanie kapaskie, zacz uczszcza na kursy formacyjne podziemnego seminarium krakowskiego. 1 listopada 1946 roku przyj wicenia kapaskie z rk kardynaa Adama Sapiehy. Zosta nastpnie wysany do Rzymu, gdzie zdoby licencjat i doktorat z teologii, bronic rozprawy zatytuowanej "Doctrina de fide apud Sanctum Ioannem a Cruce" (Nauka o wierze u w. Jana od Krzya). Powrci nastpnie do Polski, gdzie peni rne zadania duszpasterskie, wykadajc jednoczenie teologi.

4 lipca 1958 roku papie Pius XII mianowa go biskupem pomocniczym w Krakowie. Na t wanie stolic arcybiskupi zosta wyniesiony przez Pawa VI w 1964 r. Jako arcybiskup bra udzia w Soborze Watykaskim II. Pawe VI mianowa go kardynaem 26 czerwca 1967 roku. Na konklawe 16 padziernika 1978 kardynaowie wybrali go na papiea i przyj imi Jan Pawe II. W niedziel 22 padziernika uroczycie rozpocz sw posug Piotrow.

Pontyfikat Jana Pawa II by jednym z najduszych w dziejach Kocioa. W tym czasie doszo do wielu doniosych przemian. Naley wspomnie o upadku niektrych reimw, do czego sam si przyczyni. Aby gosi Ewangeli, odby wiele podry do rnych krajw wiata. Jan Pawe II peni posug Piotrow z niestrudzonym duchem misyjnym, oddajc wszystkie swe siy trosce o wszystkie Kocioy i mioci otwartej na ca ludzko.

Czciej ni ktrykolwiek z jego poprzednikw spotyka si z Ludem Boym i przywdcami pastwowymi podczas uroczystoci, audiencji oglnych i prywatnych oraz wizyt duszpasterskich.

Z mioci do modych zainicjowa wiatowe Dni Modych, ktre gromadziy miliony modych ludzi z rnych czci wiata.

Z powodzeniem podj dialog z ydami i przedstawicielami innych religii, zwoujc kilkakrotnie spotkania modlitewne w intencji pokoju, zwaszcza w Asyu.

W znaczcy sposb rozszerzy Kolegium Kardynalskie, mianujc 231 kardynaw (plus jednego in pectore). Zwoa 15 zgromadze Synodu Biskupw: siedem sesji zwyczajnych i osiem specjalnych. Utworzy wiele diecezji i kocielnych jednostek terytorialnych, szczeglnie w Europie Wschodniej.

Zreformowa kodeksy kanonicznego prawa zachodniego i wschodniego, powoa nowe instytucje i zreorganizowa Kuri Rzymsk.

Jako "sacerdos magnus" peni posug liturgiczn w diecezji rzymskiej i na caym wiecie, w penej wiernoci Soborowi Watykaskiemu II. We wzorcowy sposb wspiera ycie i duchowo liturgiczn oraz modlitw kontemplacyjn, szczeglnie adoracj eucharystyczn i Raniec (por. list ap. "Rosarium Virginis Mariae").

Pod jego przewodnictwem Koci wkroczy w trzecie tysiclecie i witowa Wielki Jubileusz Roku 2000, zgodnie z wytycznymi zawartymi w licie apostolskim "Tertio millennio adveniente". Koci wszed nastpnie w now epok, otrzymawszy wskazwki w licie apostolskim "Novo millennio ineunte", w ktrym ukazywa wiernym drog ku przyszoci. Za porednictwem Roku Odkupienia, Roku Maryjnego i Roku Eucharystii wspiera odnow duchow w Kociele. Nada niezwyky impuls kanonizacjom i beatyfikacjom, by ukaza niezliczone przykady witoci w naszych czasach, by byy wzorem do naladowania dla ludzi naszych czasw. Ogosi doktorem Kocioa wit Teres od Dziecitka Jezus.

Nauczanie Jana Pawa II jest bardzo bogate. Jako stranik depozytu wiary z mdroci i odwag zaangaowa si w szerzenie nauki katolickiej w zakresie teologii, moralnoci i duchowoci, a take przez cay pontyfikat przeciwstawia si tendencjom sprzecznym z pierwotn tradycj Kocioa. Wrd gwnych dokumentw naley odnotowa 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich, 45 listw apostolskich, nie liczc katechez podczas audiencji oglnych i przemwie wygoszonych we wszystkich zaktkach wiata.

Swym nauczaniem Jan Pawe II utwierdza i owieca Lud Boy w dziedzinie nauki teologicznej (zwaszcza w pierwszych trzech wielkich encyklikach - Redemptor hominis, Dives in misericordia, Dominum et vivificantem), antropologicznej i spoecznej (encykliki Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis, Centesimus annus), moralnej (encykliki Veritatis splendor, Evangelium vitae), ekumenicznej (encyklika Ut unum sint), misjologicznej (encyklika Redemptoris missio), mariologicznej (encyklika Redemptoris Mater).

Promulgowa Katechizm Kocioa Katolickiego, opracowany w wietle Tradycji w autentycznej interpretacji Soboru Watykaskiego II. Wyda te kilka wasnych ksiek. Jego nauczanie osigno szczyt w encyklice Ecclesia de Eucharistia i w licie apostolskim "Mane nobiscum Domine" podczas Roku Eucharystii.

Jan Pawe II pozostawi wszystkim niezwyke wiadectwo pobonoci, witego ycia i powszechnego ojcostwa.

rdo: katolicki.net

 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości