AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home


PIERWSZY ROK PONTYFIKATU
(16 padziernika 1978 ? 15 padziernika 1979)

16 padziernika 1978
Ok. godz. 17.15 Karol Wojtya zostaje wybrany na papiea, przybiera imi Jan Pawe II i wbrew przyjtemu zwyczajowi przemawia do tumu na placu w. Piotra w ?naszym jzyku woskim?.
17 padziernika 1978
Papie odwiedza chorego biskupa (przyszego kardynaa) Andrzeja Desku-ra w klinice Gemelli.
22 padziernika 1978
Jan Pawe II uroczycie inauguruje swj pontyfikat.
23 padziernika 1978
Audiencja ?poegnalna? dla 4 tys. Polakw z kard. Wyszyskim (prymas i papie padaj przed sob na kolana).
29 padziernika 1978
Odwiedza sanktuarium maryjne w Mentorelli.
Padziernik 1978
KGB i Komitet Centralny KPZR zlecaj wykonanie analiz wyboru Karola Woj-tyy na urzd papieski.
Listopad 1978
Na Litwie powstaje Komitet Obrony Praw Ludzi Wierzcych.
5 listopada 1978
Jan Pawe II odwiedza w Asyu i w Rzymie sanktuaria z grobami witych patronw Woch, Franciszka z Asyu i Katarzyny Sieneskiej.
12 listopada 1978
Papie Jan Pawe II obejmuje swoj rzymsk katedr, bazylik w. Jana na Lateranie.
28 listopada 1978
Spotyka si z abpem Marcelem Lef?bvre?em, odrzucajcym Sobr Waty-kaski II.
20 listopada 1978
Spotyka si z kardynaem Josifem Slipym, gow przeladowanego Kocio-a greckokatolickiego na Ukrainie.
2 grudnia 1978
Apeluje o wolno religijn dla wszystkich w 30. rocznic proklamowania Powszechnej Deklaracji Praw Czowieka.
3 grudnia 1978
Jan Pawe II dokonuje pierwszej wizytacji parafii w Rzymie (par. w. Franci-szka Ksawerego w dzielnicy Garbatella).
23 grudnia 1978
Jan Pawe II wysya kardynaa Antonia Samor? jako mediatora w konflikcie granicznym w rejonie kanau Beagle midzy Argentyn i Chile.
29 grudnia 1978
Mianuje ks. Franciszka Macharskiego arcybiskupem krakowskim.
1 stycznia 1979
12. wiatowy Dzie Pokoju, ordzie ?Osigniemy pokj wychowujc do pokoju?.
6 stycznia 1979
Jan Pawe II udziela swemu nastpcy w archidiecezji krakowskiej sakry bi-skupiej (ogem wywici 321 biskupw).
7 stycznia 1979
W kaplicy Sykstyskiej inauguruje transmisj przez Radio Watykaskie niedzielnej mszy w. w jzyku polskim (kontynuowana we wszystkie nie-dziele i wita do pocztku 1997 roku), odprawiajc pierwsz z nich.
24 stycznia 1979
Audiencja dla Andrieja Gromyki, ministra spraw zagranicznych ZSRR.
25 stycznia ? 1 lutego 1979
Pierwsza podr apostolska Jana Pawa II poza granice Woch ? do Meksy-ku, na Dominikan i Bahamy; w tym:
28 stycznia 1979
Wygasza przemwienie na III Konferencji Generalnej Rady Episkopatu Ameryki aciskiej w Puebli w Meksyku.
25 lutego 1979
Jan Pawe II udziela lubu crce rzymskiego zamiatacza ulic.
2 marca 1979
Papie podejmuje dziaanie na rzecz wzmocnienia katolicyzmu w Czecho-sowacji w licie dotyczcym oporu religijnego wobec tyranii.
4 marca 1979
Pierwsza encyklika Jana Pawa II, ?Redemptor hominis?.
12 marca 1979
Audiencja dla przedstawicieli organizacji ydowskich.
19 marca 1979
Papieski list do ukraiskiego kardynaa Josipa Slipego zapowiada obchody tysiclecia chrzecijastwa na Rusi Kijowskiej w 1988 roku i broni zasady powszechnej wolnoci religijnej.
8 kwietnia 1979
Jan Pawe II ogasza pierwszy list do wszystkich kapanw Kocioa na Wiel-ki Czwartek.
29 kwietnia 1979
Pierwsze beatyfikacje Jana Pawa II: o. Franciszka Colla OP i o. Jakuba Lavala CSSp. (W cigu swego pontyfikatu ogosi on 1345 bogosawionych i 483 witych).
30 kwietnia 1979
Arcybiskup Agostino Casaroli zostaje mianowany prosekretarzem (po nominacji kardynalskiej: sekretarz) stanu Stolicy Apostolskiej.
30 czerwca 1979
Podczas swego pierwszego konsystorza Jan Pawe II mianuje czternastu nowych kardynaw, wrd ktrych s abp Franciszek Macharski i bp Wady-saw Rubin. (Ogem na 9 konsystorzach mianuje 231 kardynaw i jed-nego in pectore).
2 - 10 czerwca 1979
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawa II do Polski (jego druga podr zagrani-czna) pod hasem: ?Gaude Mater Polonia?.
5 wrzenia 1979
Papie rozpoczyna czteroletni cykl audiencji generalnych powiconych teo-logii ciaa.
29 wrzenia - 8 padziernika 1979
Trzecia papieska podr zagraniczna, w tym:
29 wrzenia - 1 padziernika 1979
Pierwsza w historii papieska pielgrzymka do Irlandii.
1 - 8 padziernika 1979
Papie udaje si w sw pierwsz pielgrzymk do Stanw Zjednoczonych.
2 padziernika 1979
Jan Pawe II przemawia na 34. sesji Zgromadzenia Oglnego ONZ.


DRUGI ROK PONTYFIKATU
(16 padziernika 1979 ? 15 padziernika 1980)

16 padziernika 1979
Adhortacja apostolska ?Catechesi tradendae? stanowi ukoronowanie Syno-du Biskupw z roku 1977.
5 listopada 1979
Papie zwouje kolegium kardynalskie na pierwsze od 400 lat plenarne posiedzenie konsultacyjne.
10 listopada 1979
Jan Pawe II wzywa do ponownego zbadania sprawy Galileusza, przema-wiajc do Papieskiej Akademii Nauk.
13 listopada 1979
Przywdztwo radzieckie zatwierdza plan ?dziaa przeciwko polityce Waty-kanu w stosunku do pastw socjalistycznych?.
26 listopada 1979
Mahmet Ali Agca grozi, e zabije Jana Pawa II.
28 - 30 listopada 1979
4. papieska podr zagraniczna ? do Turcji; w tym:
29 - 30 listopada 1979
Jan Pawe II skada wizyt w Stambule patriarsze ekumenicznemu Dimi-triosowi I.
29 listopada 1979
List apostolski ?Inter sanctos?, ogaszajcy w. Franciszka patronem ekolo-gw.
15 grudnia 1979
Kongregacja Nauki Wiary owiadcza, i ks. Hansa Knga nie mona uzna za teologa katolickiego; Jan Pawe II wygasza na Papieskim Uniwersytecie Gregoriaskim przemwienie na temat znaczenia teologii dla profety-cznego posannictwa Kocioa.
28 grudnia 1979
Jan Pawe II mianuje arcybiskupem Mediolanu Carla Mari Martiniego SJ, rektora Papieskiego Uniwersytetu Gregoriaskiego.
1 stycznia 1980
13. wiatowy Dzie Pokoju, ordzie ?Prawda si pokoju?.
14 - 31 stycznia 1980
Partykularny Synod Biskupw dla Kocioa holenderskiego.
24 lutego 1980
List Jana Pawa II na temat Eucharystii, ?Dominicae Cenae?.
5 lutego 1980
Wizyta w siedzibie Radia Watykaskiego (Palazzo Pio), w tym w redakcji sekcji polskiej.
24 - 27 marca 1980
W Rzymie zbiera si Synod ukraiskich biskupw greckokatolickich.
4 kwietnia 1980
Rozpoczcie wydawania raz w miesicu polskiej edycji ?L'Osservatore Ro-mano?.
6 kwietnia 1980
Jan Pawe II pisze list do Kocioa na Wgrzech, wzywajcy do oywienia katolicyzmu.
2 - 12 maja 1980
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawa II do Afryki (5. papieska podr zagra-niczna) ?obja Zair, Kongo, Keni, Ghan, Grn Wolt i Wybrzee Koci Soniowej.
30 maja - 2 czerwca 1980
Pierwsza wizyta pasterska papiea we Francji (6. papieska podr zagra-niczna); w czasie niej: 2 czerwca 1980
Jan Pawe II przemawia na forum UNESCO.
30 czerwca - 12 lipca 1980
Pierwsza pielgrzymka apostolska Jana Pawa II do Brazylii (7. papieska podr zagraniczna).
14 - 31 sierpnia 1980
Strajk w Stoczni Gdaskiej daje pocztek ruchowi i zwizkowi zawodowemu ?Solidarno?.
16 - 19 sierpnia 1980
Pierwsze seminarium naukowe w Castel Gandolfo.
20 sierpnia 1980
List do kard. Wyszyskiego w sprawie strajkw na Wybrzeu, popierajcy postulaty strajkujcych.
27 sierpnia 1980
Konferencja Episkopatu Polski popiera apel strajkujcych o utworzenie nie-zalenych zwizkw zawodowych.
1 wrzenia 1980
Dokument Stolicy Apostolskiej o wolnoci religijnej skierowany do pastw sygnatariuszy Aktu Kocowego KBWE.
26 wrzenia - 25 padziernika 1980
Synod Biskupw powicony zadaniom rodziny chrzecijaskiej w wiecie wspczesnym; jego ukoronowaniem bdzie adhortacja apostolska ?Fami-liaris consortio?, ogoszona 22 listopada 1981 roku.
12 padziernika 1980
Dzie Rodzin ? spotkanie z rodzinami z caego wiata.


TRZECI ROK PONTYFIKATU
(16 padziernika 1980 ? 15 padziernika 1981)

24 padziernika - 10 listopada 1980
Trwa kryzys wok rejestracji "Solidarnoci".
25 padziernika 1980
Zakoczenie Synodu Biskupw (zob. wyej).
15 - 19 listopada 1980
Pierwsza wizyta duszpasterska Jana Pawa II w Niemczech Zachodnich (8. papieska podr zagraniczna).
30 listopada 1980
Druga encyklika Jana Pawa II, ?Dives in misericordia?.
5 grudnia 1980
Rzd sowiecki wstrzymuje planowan na 8 grudnia inwazj wojsk Ukadu Warszawskiego na Polsk.
16 grudnia 1980
Jan Pawe II pisze do Leonida Breniewa w obronie suwerennoci Polski.
31 grudnia 1980
List apostolski ?Egregiae virtutis? ogasza Cyryla i Metodego wsppatrona-mi Europy.
1 stycznia 1981
14. wiatowy Dzie Pokoju, ordzie ?Chcesz suy sprawie pokoju ? szanuj wolno?
15-18 stycznia 1981
Ojciec wity przyjmuje w Watykanie delegacj ?Solidarnoci?.
31 stycznia 1981
Jan Pawe II mianuje bpa Jean-Marie Lustigera arcybiskupem Parya.
16 - 27 lutego 1981
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawa II do Azji (9. papieska podr zagranic-zna); obja Pakistan, Filipiny, wysp Guam (USA), Japoni i Alask (USA).
Marzec 1981
Kryzys bydgoski wzbudza niepokoje w Polsce; nasilenie atakw prasy sowieckiej na Jana Pawa II.
9 maja 1981
Ustanowienie Papieskiej Rady do spraw Rodziny.
13 maja 1981
Ok. godz. 17.
19 papie Jan Pawe II, ciko zraniony na placu w. Piotra przez ture-ckiego zamachowca Mehmeta Ali Agc, zostaje przewieziony do kliniki Gemelli i operowany.
17 maja 1981
Pierwsza po zamachu wypowied papiea przed niedzieln modlitw maryj-n; sowa przebaczenia dla zamachowca.
28 maja 1981
W Warszawie umiera kardyna Stefan Wyszyski, prymas Polski; list do Polakw w zwizku z tym wydarzeniem.
31 maja 1981
Powoanie staej 15-osobowej rady kardynaw do spraw ekonomicznych Stolicy Apostolskiej.
3 czerwca 1981
Jan Pawe II powraca do Watykanu z kliniki Gemelli.
20 czerwca ? 14 sierpnia 1981
Jan Pawe II znowu w klinice Gemelli z powodu infekcji wirusowej (5 sierpnia operowany).
7 lipca 1981
Bp Jzef Glemp zostaje arcybiskupem gnienieskim i warszawskim, pry-masem Polski.
22 lipca 1981
Mehmet Ali Agca uznany za winnego i skazany na doywocie po trzydnio-wym procesie w Rzymie.
14 sierpnia 1981
Jan Pawe II opuszcza klinik Gemelli i po uroczystoci Wniebowzicia Mat-ki Boej udaje si na rekonwalescencj do Castel Gandolfo.
5 wrzenia 1981
Otwarcie I Krajowego Zjazdu NSZZ ?Solidarno? w Gdasku.
14 wrzenia 1981
?Laborem exercens?, pierwsza spoeczna encyklika Jana Pawa II.
25 wrzenia 1981
Oficjalny pisemny werdykt w procesie Agcy sugeruje istnienie spisku na y-cie papiea.
5 padziernika 1981
Jan Pawe II wyznacza osobistego delegata do zarzdzania Towarzystwem Jezusowym.


CZWARTY ROK PONTYFIKATU

(16 padziernika 1981 ? 15 padziernika 1982)

18 padziernika 1981
Genera Wojciech Jaruzelski zostaje I sekretarzem PZPR.
22 listopada 1981
Ogoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej ?Familiaris consortio? (zob. 26 wrzenia - 25 padziernika 1980).
25 listopada 1981
Kard. Joseph Ratzinger zostaje mianowany prefektem Kongregacji Nauki Wiary.
8 grudnia 1981
Jan Pawe II powica ikon Maryi, Matki Kocioa - pierwszy wizerunek Maryjny na placu w. Piotra. List apostolski ?Beata Hedvigis? ustanawiajcy Papiesk Akademi Teologiczn w Krakowie.
12 - 13 grudnia 1981
Genera Jaruzelski ogasza w Polsce stan wojenny i wydaje nakaz interno-wania tysicy dziaaczy ?Solidarnoci?.
18 grudnia 1981
List papieski do Jaruzelskiego nalega na pooenie kresu przemocy i roz-poczcie narodowego dialogu.
24 grudnia 1981
Jan Pawe II zapali wiec w oknie na znak solidarnoci z narodami cier-picymi, m.in. z Polsk.
1 stycznia 1982
15. wiatowy Dzie Pokoju, ordzie ?Pokj ? dar Boga powierzony ludziom? potpia ?faszywy pokj? totalitaryzmu.
6 stycznia 1982
List ?Caritas Christi? wzywajcy wszystkich biskupw z caego wiata do modlitwy za Koci w Chinach.
12 lutego 1982
Deklaracja Stolicy Apostolskiej w sprawie Polski, odczytana na madryckim posiedzeniu KBWE.
12-19 lutego 1982
Podr do Afryki: Nigeria, Benin, Gabon i Gwinea Rwnikowa (10. papieska podr zagraniczna).
27 lutego 1982
Spotkanie prowincjaw jezuickich z Janem Pawem.
12-15 maja 1982
Pierwsza podr do Portugalii (11. papieska podr zagraniczna); w tym:
13 maja 1982
Pielgrzymka do sanktuarium w Fatimie w pierwsz rocznic zamachu i akt zawierzenia wiata Matce Boej.
20 maja 1982
Ustanowienie Papieskiej Rady ds. Kultury.
Maj-czerwiec 1982
Wizyty papieskie w Wielkiej Brytanii i Argentynie podczas trwajcej od 2 kwietnia wojny o Falklandy/Malwiny:
28 maja 1982 ? 2 czerwca 1982
Podr do Wielkiej Brytanii (12. papieska podr zagraniczna); w czasie niej wizyta w anglikaskiej katedrze w Canterbury, spotkanie z abpem Ro-bertem Runcie I ogoszenie wsplnej deklaracji na temat dialogu teolo-gicznego.
7 czerwca 1982
Spotkanie Jana Pawa II z Prezydentem Reaganem w Watykanie.
10-13 czerwca 1982
Podr do Brazylii i Argentyny (13. papieska podr zagraniczna).
15 czerwca 1982
Wizyta w Szwajcarii (14. papieska podr zagraniczna); wystpienie na fo-rum Midzynarodowej Organizacji Pracy.
26 sierpnia 1982
Papie odprawia w Castel Gandolfo transmitowan przez Radio Watyka-skie msz w. dla rodakw z okazji jubileuszu 600-lecia Jasnej Gry (pla-nowana na ten czas pielgrzymka do Polski zostaa przesunita z powodu stanu wojennego).
29 sierpnia 1982
Wizyta w San Marino (15. papieska podr zagraniczna).
3 padziernika 1982
Zatwierdzenie kultu b. Jana z Fiesole (Fra Angelico).
10 padziernika 1982
Jan Pawe II kanonizuje b. Maksymiliana Kolbego jako mczennika.


PITY ROK PONTYFIKATU
(16 padziernika 1982 ? 15 padziernika 1983)

31 padziernika ? 9 listopada 1982
Pierwsza podr do Hiszpanii (16. papieska podr zagraniczna); w tym:
9 listopada 1982
Santiago de Compostela ? ?Akt europejski?.
23 listopada 1982
Posiedzenie plenarne kolegium kardynalskiego.
28 listopada 1982
Jan Pawe II nadaje status praatury personalnej Opus Dei.
1 stycznia 1983
16. wiatowy Dzie Pokoju, ordzie ?Dialog na rzecz pokoju wyzwaniem dla naszych czasw?.
6 stycznia 1983
Bulla ?Aperite portas Redemptori? ogaszajca Rok wity Jubileuszu 1950-lecia Odkupienia.
18-19 stycznia 1983
Konsultacje watykaskie w sprawie szkicu listu pasterskiego biskupw USA na temat broni atomowej.
25 stycznia 1983
Konstytucja apostolska ?Sacrae disciplinae leges? promulgujca nowy Ko-deks Prawa Kanonicznego; konstytucja apostolska ?Divinus perfectionis magister? wprowadzajca poprawki w procedurze procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego.
2 lutego 1983
Podczas swego drugiego konsystorza Jan Pawe II mianuje osiemnastu no-wych kardynaw; wrd nich jest abp Jzef Glemp.
24 lutego 1983
Prezentacja ksiki Andr Frossarda ?Nie lkajcie si! Rozmowy z Janem Pawem II?.
Narada kryzysowa w Watykanie na temat ryzyka zwizanego z papiesk pielgrzymk do Nikaragui.
2-10 marca 1983
Podr do Ameryki rodkowej tras: Portugalia, Kostaryka, Nikaragua (gd-zie papiesk homili przeryway okrzyki klakierw), Panama, Salwador, Gwatemala, Honduras, Belize, Haiti (17. papieska podr zagraniczna).
25 marca 1983
Inauguracja Roku witego Jubileuszu 1950-lecia Odkupienia.
16-23 czerwca 1983
Druga pielgrzymka Jana Pawa II do Polski (18. papieska podr zagra-niczna). Odbya si pod hasem: ?Pokj Tobie, Polsko, Ojczyzno moja? podczas stanu wojennego. Po jej czci oficjalnej papie spotka si w Doli-nie Chochoowskiej z Lechem Was.
22 lipca 1983
Genera Jaruzelski oficjalnie znosi stan wojenny w Polsce.
Sierpie 1983
Pierwsze, odbywajce si w cyklu dwuletnim, midzynarodowe seminarium humanistyczne ?Czowiek w nauce wspczesnej? w Castel Gandolfo.
14-15 sierpnia 1983
Pielgrzymka do Francji ? Lourdes (19. papieska podr zagraniczna).
2 wrzenia 1983
W Rzymie rozpoczyna obrady 33. Kongregacja Generalna Towarzystwa Jezusowego.
10-13 wrzenia 1983
Pierwsza podr do Austrii ? w Wiedniu ?nieszpory europejskie? (20. papie-ska podr zagraniczna).
29 wrzenia 1983
Rozpoczcie Synodu Biskupw (zob. niej).
5 padziernika 1983
Lech Wasa otrzymuje pokojow nagrod Nobla.


SZSTY ROK PONTYFIKATU
(16 padziernika 1983 ? 15 padziernika 1984)

29 wrzenia-29 padziernika 1983
Synod Biskupw o pokucie i pojednaniu w misji Kocioa; prace Synodu zo-stan ukoronowane adhortacj apostolsk ?Reconciliatio et paenitentia?, ogoszon 2 grudnia 1984 roku.
22 padziernika 1983
Ogoszenie Karty Praw Rodziny.
31 padziernika 1983
List papieski do kard. Johannesa Willebrandsa, przewodniczcego Sekreta-riatu jednoci Chrzecijan, z okazji pisetlecia urodzin Marcina Lutra.
16 listopada 1983
Jan Pawe II przesya osobisty list do przywdcy chiskiego Deng Xiaopin-ga, proszc o bezporedni kontakt z rzdem chiskim.
27 grudnia 1983
Jan Pawe II odwiedza w rzymskim wizieniu Rebibbia Mehmeta Ali Agc, ktry strzela do niego 13 maja 1981 roku na Placu w. Piotra.
1 stycznia 1984
17. wiatowy Dzie Pokoju, ordzie ?Pokj rodzi si z serca nowego?.
10 stycznia 1984
Nawizanie penych stosunkw dyplomatycznych midzy Stolic Apostolsk a Stanami Zjednoczonymi.
26 stycznia 1984
Jan Pawe II mianuje Johna J. O'Connora arcybiskupem Nowego Jorku.
11 lutego 1984
?Salvifici doloris?, list apostolski o chrzecijaskim sensie cierpienia.
18 lutego 1984
Porozumienie w sprawie rewizji woskiego konkordatu. Ogoszenie b. Jana z Fiesole (Fra Angelico) patronem artystw.
24 lutego 1984
powoanie papieskiej Fundacji na rzecz Krajw Sahelu.
25 marca 1984
Adhortacja apostolska ?Redemptionis donum? o konsekracji zakonnej w wietle tajemnicy Odkupienia. Akt zawierzenia ludzkoci, dokonany przed figur Matki Boej Fatimskiej.
8 kwietnia 1984
Kard. Bernardin Gantin zostaje mianowany prefektem Kongregacji Bisku-pw; kardyna Roger Etchegaray obejmuje stanowisko przewodniczcego Papieskiej Rady Iustitia et Pax.
20 kwietnia 1984
List apostolski ?Redemptionis anno? na temat Jerozolimy, witego miasta trzech wielkich religii monoteistycznych.
22 kwietnia 1984
Zakoczenie Roku witego Jubileuszu 1950-lecia Odkupienia.
2 - 12 maja 1984
Druga papieska pielgrzymka do Azji tras: Alaska (USA ? nie zezwolono na przelot nad tertytorium ZSRR), Korea Poudniowa, Papua Nowa Gwinea, Wyspy Salomona, Tajlandia (21. papieska podr zagraniczna; w czasie niej kanonizacja 103 mczennikw koreaskich, wizyta w obozie uchodcw z Kambody, Laosu i Wietnamu).
12-17 czerwca 1984
Podr apostolska do Szwajcarii (22. papieska podr zagraniczna); w tym:
12 czerwca 1984
Przemwienie Jana Pawa II do wiatowej Rady Kociow w Genewie.
16-17 lipca 1984
Wyprawa narciarska w Alpy woskie.
6 sierpnia 1984
Kongregacja Nauki Wiary ogasza ?Instrukcj o niektrych aspektach ?teo-logii wyzwolenia??.
9 - 21 wrzenia 1984
Pierwsza pielgrzymka pasterska Jana Pawa II do Kanady (23. papieska podr zagraniczna).
10-13 padziernika 1984
Podr do Hiszpanii i Ameryki aciskiej: Dominikany, Portoryko ? piel-grzymka szlakiem Kolumba; inauguracja nowenny przygotowa do obcho-dw 500. rocznicy ewangelizacji Ameryki (24. papieska podr zagranic-zna).


SIDMY ROK PONTYFIKATU
(16 padziernika 1984 ? 15 padziernika 1985)

18 padziernika 1984
Zakoczenie dziki mediacji Stolicy Apostolskiej stuletniego sporu midzy Argentyn i Chile.
19 padziernika 1984
Ksidz Jerzy Popieuszko zostaje porwany i zamordowany przez polsk Sub Bezpieczestwa.
2 grudnia 1984
Ogoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej ?Reconciliatio et paeniten-tia? (zob. 29 wrzenia-29 padziernika 1983).
4 grudnia 1984
Joaqun Navarro-Valls zostaje mianowany dyrektorem Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.
5 grudnia 1984
Pocztek cyklu katechez powiconych wyznaniu wiary Kocioa.
1 stycznia 1985
18. wiatowy Dzie Pokoju, ordzie ?Pokj i modzi id razem?.
26 stycznia - 6 lutego 1985
Podr do Ameryki aciskiej: Wenezuela, Ekwador, Peru, Trynidad i Toba-go (25. papieska podr zagraniczna).
11 lutego 1985
Ustanowienie Papieskiej Komisji Duszpasterstwa Pracownikw Suby Zdro-wia.
27 lutego 1985
Sowiecki minister spraw zagranicznych Andrej Gromyko bezskutecznie pr-buje wcign Jana Pawa II w kampani przeciwko amerykaskiej inicjaty-wie obrony strategicznej.
11 marca 1985
Kongregacja Nauki Wiary wydaje owiadczenie w sprawie ksiki brazylij-skiego teologa wyzwolenia o. Leonardo Boffa ?Koci: charyzmat i wad-za?.
31 marca 1985
List apostolski Jana Pawa II do modych caego wiata.
29 kwietnia 1985
Zakoczenie zasadniczej reorganizacji Kurii Rzymskiej, rozpocztej w 1984 roku.
11 - 21 maja 1985
Pielgrzymka pasterska do Holandii, Luksemburga i Belgii (26. papieska podr zagraniczna) ? wizyta w siedzibie EWG i Midzynarodowego Trybu-nau Sprawiedliwoci.
25 maja 1985
Podczas swego trzeciego konsystorza Jan Pawe II mianuje dwudziestu omiu nowych kardynaw; wrd nich s abp Henryk Gulbinowicz i abp Andrzej Deskur.
2 czerwca 1985
?Slavorum apostoli?, czwarta encyklika Jana Pawa II.
24 czerwca 1985
Komisja Stolicy Apostolskiej ds. Stosunkw Religijnych z Judaizmem wydaje dokument ?ydzi i judaizm w goszeniu sowa Boego i katechezie Kocioa katolickiego (Wskazwki do waciwego przedstawiania tych zagadnie)?.
28 czerwca 1985
W 25. rocznic powstania Sekretariatu Jednoci Chrzecijan Jan Pawe II owiadcza, e zaangaowanie Kocioa rzymskokatolickiego na rzecz eku-menizmu jest ?nieodwoalne?.
5 lipca 1985
W Czechosowacji wielkie uroczystoci w Welehradzie na Morawach staj si okazj do publicznego odrodzenia si katolickiego ruchu oporu.
8 - 19 sierpnia 1985
Podr do Afryki: Togo, Wybrzee Koci Soniowej, Kamerun, Republika rodkowoafrykaska, Zair, Kenia, Maroko (27. papieska podr zagranic-zna); w tym:
19 sierpnia 1985
Jan Pawem II przemawia do 80 tysicy modych muzumanw w Casa-blance.
8 wrzenia 1985
Podr do Liechtensteinu przez Szwajcari (28. papieska podr zagranic-zna).


SMY ROK PONTYFIKATU

(16 padziernika 1985 ? 15 padziernika 1986)

28 padziernika 1985
Jan Pawe II przemawia do Midzynarodowego Katolicko-ydowskiego Ko-mitetu cznoci z okazji dwudziestej rocznicy ogoszenia ?Nostra aetate?, Deklaracji II Soboru Watykaskiego o stosunku Kocioa do religii nie-chrzecijaskich.
3 listopada 1985
Beatyfikacja o. Tytusa Brandsmy, holenderskiego mczennika obozu w Da-chau.
21 - 23 listopada 1985
Plenarne zgromadzenie kardynaw.
24 listopada - 8 grudnia 1985
Nadzwyczajny Synod Biskupw dla uczczenia dwudziestej rocznicy II Soboru Watykaskiego.
Listopad 1985 ? luty 1986
Rewolucja ?Wadzy Ludu? na Filipinach obala reim Marcosa i manifestuje now posta teologii wyzwolenia.
1 stycznia 1986
19. wiatowy Dzie Pokoju, ordzie ?Pokj jest wartoci, ktra nie zna podziaw na Pnoc-Poudnie, '57schd-Zachd: jest tylko jeden pokj?.
31 stycznia - 11 lutego 1986
Jan Pawe II odwiedza po raz pierwszy Indie (29. papieska podr zagra-niczna) ? spotkanie z Matk Teres i z Dalaj Lam.
22 marca 1986
Kongregacja Nauki Wiary ogasza ?Instrukcj o chrzecijaskiej wolnoci i wyzwoleniu?.
13 kwietnia 1986
Jan Pawe II przemawia do wsplnoty ydowskiej w czasie pierwszej od cza-sw apostolskich papieskiej wizyty rzymskiej synagodze.
10 maja 1986
Ustanowienie komisji do opracowania Katechizmu Kocioa Katolickiego.
18 maja 1986
?Dominum et Vivificantem?, pita encyklika Jana Pawa II.
30 czerwca 1986
Wymiana korespondencji midzy Janem Pawem II, arcybiskupem Rober-tem Runcie i kard. Johannesem Willebrandsem wskazuje na powane trud-noci w kontynuacji dialogu katolicko-anglikaskiego.
1 - 8 lipca 1986
Podr do Ameryki aciskiej: Kolumbia, Saint Lucia (30. papieska podr zagraniczna).
25 lipca 1986
Kard. Joseph Ratzinger informuje ks. Charlesa Currana, e zosta pozba-wiony funkcji profesora teologii katolickiej.
6 wrzenia 1986
Apel do mieszkacw Europy o jedno i pokj, wygoszony z Mont Chetif (masyw Mont Blanc).
1 padziernika 1986
Dokument Kongregacji Nauki Wiary o duszpasterstwie osb homoseksual-nych.
4-7 padziernika 1986
Trzecia papieska pielgrzymka do Francji (31. papieska podr zagranic-zna): m.in. wizyty w Ars i Taiz; apel, by 27 padziernika podczas wiato-wego Dnia Modlitw o Pokj (zob. ni) na caym wiecie zapanowa jednod-niowy rozejm.


DZIEWITY ROK PONTYFIKATU
(16 padziernika 1986 ? 15 padziernika 1987)

27 padziernika 1986
Spotkanie przedstawicieli 47 Kociow i Wsplnot chrzecijaskich oraz 13 religii niechrzecijaskich w Asyu na wiatowym Dniu Modlitw o Pokj.
18 listopada - 1 grudnia 1986
Najdusza papieska pielgrzymka prowadzi Jana Pawa II do Bangladeszu, Singapuru, Fidi, Nowej Zelandii, Australii i na Seszele (32. papieska podr zagraniczna).
27 grudnia 1986
Papieska Komisja Iustitia et Pax wydaje dokument ?W subie wsplnocie ludzkiej: Etyczne podejcie do zagadnienia dugu midzynarodowego?.
1 stycznia 1987
20. wiatowy Dzie Pokoju, ordzie ?Rozwj i solidarno: dwie drogi wio-dce do pokoju?.
13 stycznia 1987
Papie Jan Pawe II przyjmuje w Watykanie generaa Wojciecha Jaru-zelskiego.
20 lutego 1987
Papie przyjmuje pani Muzeyyen Agc, matk Mehmeta Ali Agcy.
25 marca 1987
?Redemptoris Mater?, szsta encyklika Jana Pawa II.
31 marca - 13 kwietnia 1987
Papieska pielgrzymka do Urugwaju, Chile i do Argentyny ? na II wiatowy Dzie Modziey w Buenos Aires (33. papieska podr zagraniczna).
30 kwietnia - 4 maja 1987
Podr do Niemiec (34. papieska podr zagraniczna); w czasie niej:
1 maja 1987
Jan Pawe II beatyfikuje w Kolonii ydwk Edyt Stein (s. Teres Bene-dykt od Krzya), mczennic Owicimia-Brzezinki.
5 czerwca 1987
Ogasza list apostolski do biskupw litewskich z okazji 600-lecia chrztu Litwy.
7 czerwca 1987
Ojciec wity inauguruje Rok Maryjny, zakoczony 15 sierpnia 1988.
8 - 14 czerwca 1987
Trzecia papieska pielgrzymka do Polski pod hasem ?Do koca ich umiowa?: udzia w Krajowym Kongresie Eucharystycznym, beatyfikacja Karoliny Kzkwny i bpa Michaa Kozala, mczennika Dachau; spotkanie z Lechem Was (35. papieska podr zagraniczna).
25 czerwca 1987
Papieska audiencja dla prezydenta Austrii Kurta Waldheima wywouje konflikt ze wiatowymi przywdcami ydowskimi oraz staje si pretekstem do specjalnych konsultacji 31 sierpnia - 1 wrzenia w Rzymie i Castel Gan-dolfo.
28 czerwca 1987
Beatyfikacja Litwina abpa Jerzego Matulaitisa-Matulewicza.
8 - 14 lipca 1987
Jan Pawe II wdruje po Dolomitach.
10 - 21 wrzenia 1987
Papieska pielgrzymka do Stanw Zjednoczonych i Kanady (36. papieska podr zagraniczna) ? m.in. spotkanie z chorymi na AIDS.
1 padziernika 1987
Rozpoczcie Synodu Biskupw (zob. niej).


DZIESITY ROK PONTYFIKATU
(16 padziernika 1987 ? 15 padziernika 1988)

1 - 30 padziernika 1987
Synod Biskupw obraduje nad powoaniem i posannictwem wieckich w Kociele i w wiecie; prace Synodu zostan podsumowane w adhortacji apo-stolskiej? Christifideles laici? ogoszonej 30 grudnia 1988.
3 - 7 grudnia 1987
Patriarcha ekumeniczny Dimitrios I przybywa z pielgrzymk do Rzymu.
22 grudnia 1987
Przemwienie boonarodzeniowe Jana Pawa II do Kurii Rzymskiej podkre-la pierwszestwo apostolstwa nad urzdem.
30 grudnia 1987
?Sollicitudo rei socialis?, druga encyklika spoeczna Jana Pawa II.
1 stycznia 1988
21. wiatowy Dzie Pokoju, ordzie ?Wolno religijna warunkiem poko-jowego wspistnienia?.
25 stycznia 1988
List apostolski ?Euntes in mundum? dla uczczenia tysiclecia chrztu Rusi Kijowskiej.
14 lutego 1988
Ordzie milenijne Jana Pawa II do katolikw ukraiskich, ?Magnum Bap-tismi donum?, sawi wierno grekokatolikw w obliczu przeladowa.
7 - 19 maja 1988
Pielgrzymka do Urugwaju, Boliwii, Peru i Paragwaju (37. papieska podr zagraniczna).
21 maja 1988
W Watykanie rozpoczyna dziaalno schronisko dla bezdomnych ?Donum Mariae?, prowadzone przez siostry misjonarki mioci.
7 czerwca 1988
Jan Pawe II pisze osobisty list do Michaia Gorbaczowa, bdcy sygnaem otwarcia na szeroki dialog; list ten wrcza na Kremlu 13 czerwca kardyna Agostino Casaroli, ktry w dniach 8-14 kwietnia uczestniczy na czele dele-gacji watykaskiej w moskiewskich obchodach 1000-lecia chrztu Rusi Kijow-skiej (zainagurowanych 5 czerwca).
14 czerwca 1988
Audiencja papieska dla Dalaj Lamy.
19 czerwca 1988
Kanonizacja 117 mczennikw wietnamskich.
23 - 27 czerwca 1988
Druga pielgrzymka do Austrii (38. papieska podr zagraniczna).
28 czerwca 1988
Jan Pawe II mianuje dwudziestu czterech nowych kardynaw podczas swe-go czwartego konsystorza i ogasza konstytucj apostolsk ?Pastor Bonus?, dokonujc reorganizacji Kurii Rzymskiej.
30 czerwca 1988
Abp Marcel Lef?bvre wywica bez zgody Stolicy Apostolskiej czterech biskupw i automatycznie ciga na siebie ekskomunik.
2 lipca 1988
List apostolski ?Ecclesia Dei? w zwizku ze schizm abpa Lef?bvre?a.
9-10 lipca 1988
Rzymskie obchody 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej.
15 sierpnia 1988
List apostolski ?Mulieris dignitatem? o godnoci i powoaniu kobiety. Zam-knicie Roku Maryjnego.
10 - 19 wrzenia 1988
Podr do Afryki: Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Suazi, Mozambik z przy-musowym ldowaniem w stolicy RPA Johannesburgu (39. papieska podr zagraniczna).
8- 11 padziernika 1988
Podr do Francji (40. papieska podr zagraniczna), w tym:
11 padziernika 1988
Jan Pawe II przemawia na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.


JEDENASTY ROK PONTYFIKATU
(16 padziernika 1988 ? 15 padziernika 1989)

28 padziernika 1988
W Rzymie wiatowy Dzie Modlitw o Pokj (z udziaem przedstawicieli 8 wielkich religii wiata i rnych wyzna chrzecijaskich).
3 listopada 1988
Dokument Papieskiej Rady Iustitia et Pax ?Koci wobec rasizmu. W tro-sce o pogbienie braterstwa midzy ludmi?.
24 listopada 1988
Papie w swej prywatnej kaplicy w Watykanie odprawia z okazji 50-lecia sekcji polskiej Radia Watykaskiego msz w. z udziaem jej byych i aktualnych pracownikw.
30 grudnia 1988
Ogoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej ?Christifideles laici? o powoaniu i posannictwie wieckich w Kociele i w wiecie (zob. wyej 1 - 30 padziernika 1987 roku).
1 stycznia 1989
22. wiatowy Dzie Pokoju, ordzie ?Poszanowanie mniejszoci warunkiem pokoju?.
6 lutego 1989
W Watykanie Jan Pawe II przyjmuje Andrieja Sacharowa.
Luty - kwiecie 1989
Rezultatem rozmw przy ?okrgym stole? w Polsce s czciowo wolne wybory 4 czerwca, w ktrych zwycistwo odnosi ?Solidarno?.
8 - 11 marca 1989
Nadzwyczajne spotkania konsultacyjne pomidzy arcybiskupami Stanw Zjednoczonych i przedstawicielami Watykanu.
8 kwietnia 1989
Audiencja dla delegacji NSZZ ?Solidarno? z Lechem Was.
28 kwietnia ? 6 maja 1989
Podr do Afryki: Madagaskar, Reunion, Zambia, Malawi (41. papieska podr zagraniczna).
1 - 10 czerwca 1989
Pierwsza w historii papieska pielgrzymka do krajw skandynawskich: Nor-wegia, Islandia, Finlandia, Dania, Szwecja (42. papieska podr zagra-niczna).
4 czerwca 1989
Zwycistwo ?Solidarnoci? w wyborach do polskiego parlamentu.
17 lipca 1989
Wznowienie penych stosunkw dyplomatycznych pomidzy Stolic Apostol-sk i Polsk.
15 sierpnia 1989
Adhortacja apostolska ?Redemptoris Custos? o w. Jzefie i jego posan-nictwie w yciu Chrystusa i Kocioa.
19 - 21 sierpnia 1989
Pielgrzymka do Hiszpanii (43. papieska podr zagraniczna); w tym:
20 sierpnia 1989
Jan Pawe II wygasza kazanie na zakoczenie IV wiatowego Dnia Mod-ziey w Santiago de Compostela.
27 sierpnia 1989
List apostolski z okazji 50. rocznicy wybuchu II wojny wiatowej.
1 wrzenia 1989
W Warszawie wiatowy Dzie Modlitw o Pokj ? ordzie telewizyjne Jana Pawa II.
7 wrzenia 1989
List apostolski ?Ancora una volta? ? ?Jeszcze raz? o sytuacji w Libanie.
12 wrzenia 1989
Tadeusz Mazowiecki - pierwszy po drugiej wojnie wiatowej niekomuni-stycznypremier Polski - staje na czele rzdu.
29 wrzenia - 2 padziernika 1989
Wizyta w Rzymie arcybiskupa Canterbury Roberta Runcie ? wsplna dekla-racja o woli dziaania na rzecz penej jednoci midzy katolikami i anglika-nami.
6 - 16 padziernika 1989
Pita pielgrzymka Jana Pawa II do Azji: Korea Poudniowa, Indonezja z Timorem Wschodnim (44. papieska podr zagraniczna) i Mauritius; papie zwraca si zaporednictwem radia do Chin z prob o nowe otwar-cie.
15 padziernika 1989
Dokument Kongregacji Nauki Wiary ?List do biskupw Kocioa katolickiego o niektrych aspektach medytacji chrzecijaskiej?.


DWUNASTY ROK PONTYFIKATU
(16 padziernika 1989 ? 15 padziernika 1990)

Padziernik - grudzie 1989
?Jesie Ludw? w Europie rodkowowschodniej.
20 padziernika 1989
Audiencja dla Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego po wojnie niekomuni-stycznego premiera polskiego rzdu.
9 listopada 1989
Obalenie muru berliskiego.
12 listopada 1989
Papie kanonizuje Brata Alberta - Adama Chmielowskiego i Agnieszk Czesk.
24 listopada 1989
List otwarty kard. Frantika Tomaka zdecydowanie ustawia Koci kato-licki w Czechosowacji po stronie ?aksamitnej rewolucji?.
1 grudnia 1989
Jan Pawe II przyjmuje w Watykanie Michaia Gorbaczowa, przewod-niczcego Rady Najwyszej ZSRR.
1 stycznia 1990
23. wiatowy Dzie Pokoju, ordzie ?Pokj z Bogiem Stwrc ? pokj z caym stworzeniem?.
12 - 17 stycznia 1990
Konsultacje pomidzy przedstawicielami Kocioa rzymskokatolickiego i rosyjskiego prawosawia w Moskwie nie przynosz rozwizania problemu odradzajcego si Kocioa greckokatolickiego na Ukrainie.
25 stycznia ? 1 lutego 1990
Podr do Afryki: Republika Zielonego Przyldka, Gwinea Bissau, Mali, Burkina Faso, Czad (45. papieska podr zagraniczna) ? kolejny apel w sprawie Sahelu;
15 marca 1990
Nawizanie stosunkw dyplomatycznych pomidzy Stolic Apostolsk i ZSRR.
21 - 22 kwietnia 1990
Papieska pielgrzymka do Czechosowacji (46. papieska podr zagra-niczna); w tym:
22 kwietnia 1990
W Welehradzie zapowied zwoania Synodu Biskupw powiconego Euro-pie.
6 - 14 maja 1990
podr do Ameryki aciskiej: Meksyk (6 maja beatyfikacja Indianina Juana Diego, ktry mia objawienia maryjne w Guadalupe) i Curaao na Antylach Holenderskich (47. papieska podr zagraniczna).
20 maja 1990
Beatyfikacja Pier Giorgio Frassatiego, wieckiego z Akcji Katolickiej.
25 - 27 maja 1990
Wizyta pasterska na Malcie (48. papieska podr zagraniczna).
25 - 27 czerwca 1990
W Rzymie Synod Biskupw Kocioa bizantysko-ukraiskiego ? pierwsze spotkanie wszystkich biskupw ukraiskich z papieem.
26 sierpnia 1990
Podczas niedzielnej modlitwy na Anio Paski Jan Pawe II przedstawia stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec kryzysu w Zatoce Perskiej ? jego pierwsza publiczna wypowied na ten temat.
1 - 10 wrzenia 1990
Podr do Afryki (przez Malt): Tanzania, Burundi, Ruanda, Wybrzee Koci Soniowej (49. papieska podr zagraniczna).
25 wrzenia 1990
Publiczna prezentacja konstytucji apostolskiej ?Ex corde Ecclesiae? wzmac-nia katolick tosamo uniwersytetw katolickich.
30 wrzenia 1990
Rozpoczcie Synodu Biskupw (zob. niej).


TRZYNASTY ROK PONTYFIKATU
(16 padziernika 1990 ? 15 padziernika 1991)

30 wrzenia - 28 padziernika 1990
Synod Biskupw obraduje nad formacj kapanw we wspczesnym wiecie Zwieczeniem prac Synodu jest adhortacja apostolska ?Pastores dabo vobis?, ogoszona 25 marca 1992.
7 grudnia 1990
Zostaje podpisana sma encyklika Jana Pawa II, ?Redemptoris missio? (zaprezentowana publicznie 22 stycznia 1991 roku).
1 stycznia 1991
24. wiatowy Dzie Pokoju, ordzie ?Poszanowanie sumienia kadego czo-wieka warunkiem pokoju?.
15 stycznia 1991
Jan Pawe II wysya listy do prezydentw Saddama Husajna i George'a Busha z prob o jak najszybsze rozwizanie kryzysu w Zatoce Perskiej.
21 stycznia 1991
Przywrcenie w Polsce ordynariatu polowego.
22 stycznia 1991
Prezentacja encykliki ?Redemptoris missio? (podpisana 7 grudnia 1990 roku ? zob. wyej).
5 lutego 1991
Audiencja dla prezydenta RP Lecha Wasy.
4 - 5 marca 1991
Nadzwyczajne konsultacje przedstawicieli Watykanu z patriarchami katoli-ckich Kociow Bliskiego Wschodu i biskupami krajw zaangaowanych w wojn w Zatoce Perskiej.
4 - 7 kwietnia 1991
Plenarne posiedzenie kardynaw powicone zagroeniom ycia ludzkiego i problematyce sekt.
13 kwietnia 1991
Mianowanie hierarchii Kocioa rzymskokatolickiego w Rosji, na Biaorusi i w Kazachstanie.
1 maja 1991
Ogoszona zostaje trzecia spoeczna encyklika Jana Pawa II, ?Centesimus annus?.
1 - 13 maja 1991
Podr do Portugalii w 10. rocznic zamachu ? akt zawierzenia wiata Mat-ce Boej (50. papieska podr zagraniczna).
19 maja 1991
List do wszystkich biskupw wiata w sprawie zagroe ycia ludzkiego.
31 maja 1991
List do biskupw kontynentu europejskiego na temat stosunkw midzy katolikami a prawosawnymi w nowej sytuacji Europy rodkowej i Wschod-niej.
1 - 9 czerwca 1991
Czwarta wizyta pasterska w Polsce pod hasem: ?Bogu dzikujcie, Ducha nie gacie? ? beatyfikacje bpa Jzefa Pelczara, matki Bolesawy '4Cament i o. Rafaa Chyliskiego (51. papieska podr zagraniczna).
15 czerwca 1991
Papieska wizyta w orodku transmisyjnym Radia Watykaskiego w Santa Maria di Galeria pod Rzymem i spotkanie z pracownikami caej rozgoni.
28 czerwca 1991
Na swoim pitym konsystorzu Jan Pawe II powouje dwudziestu trzech nowych kardynaw.
13 - 20 sierpnia 1991
Podr do Polski i na Wgry (52. papieska podr zagraniczna), w tym:
13 - 15 sierpnia 1991
Podr do Polski ? beatyfikacja Anieli Salawy w Krakowie, VI wiatowy Dzie Modziey w Czstochowie z udziaem miliona modych z caego wiata, w tym ok. 100 tys. z ZSRR.
16 - 18 sierpnia 1991
Pierwsza podr papieska na Wgry.
23 sierpnia 1991
Telegram do Michaia Gorbaczowa z wyrazami poparcia po nieudanym zamachu stanu w ZSRR.
Wrzesie 1991
Wznowienie stosunkw dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej z Litw, otw i Estoni.
7 wrzenia 1991
Nawizanie stosunkw dyplomatycznych midzy Stolic Apostolsk i Alba-ni.
8 wrzenia 1991
Dzie modlitwy o pokj w byej Jugosawii.
2 padziernika 1991
Umiera patriarcha ekumeniczny Dimitrios I, a 22 padziernika jego miejsce zajmuje patriarcha Bartomiej I.
12 padziernika 1991
Pocztek podry do Brazylii (zob. niej).


CZTERNASTY ROK PONTYFIKATU
(16 padziernika 1991 ? 15 padziernika 1992)

12 - 21 padziernika 1991
Podr do Brazylii (53. papieska podr zagraniczna).
17 listopada 1991
Kanonizacja b. Rafaa Kalinowskiego.
28 listopada - 14 grudnia 1991
W Rzymie obraduje pierwsze Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupw powicone Europie.
8 grudnia 1991
Ogoszenie przez Rosj, Ukrain i Biaoru upadku Zwizku Radzieckiego (formalne rozwizanie 26 grudnia).
20 grudnia 1991
Audiencja dla prezydenta Rosji Borysa Jelcyna.
1 stycznia 1992
25. wiatowy Dzie Pokoju, ordzie ?Wierzcy zjednoczeni w budowaniu pokoju?.
13 stycznia 1992
Stolica Apostolska uznaje niepodlego Chorwacji i Sowenii.
8 lutego 1992
Nawizanie stosunkw dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej z Chorwacj, Soweni i Ukrain.
19 - 26 lutego 1992
Podr do Afryki: Senegal, Gambia, Gwinea ? wizyta w Domu Niewolnikw na wyspie Gore (54. papieska podr zagraniczna).
Marzec 1992
Pocztek krwawej wojny midzy plemionami Hutu i Tutsi w Ruandzie.
25 marca 1992
Reorganizacja struktury kocielnej w Polsce. Posynodalna adhortacja apo-stolska ?Pastores dabo vobis? (zob. wyej 30 wrzenia - 28 padziernika 1990 roku).
Kwiecie 1992
Pocztek wojny w Boni-Hercegowinie.
4 kwietnia 1992
Nawizanie stosunkw dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej z Mongoli.
13 maja 1992
Papie ogasza, e dzie 11 lutego - wito Matki Boskiej z Lourdes ? bd-zie corocznie obchodzony jako wiatowy Dzie Chorego.
4 - 10 czerwca 1992
Podr do Afryki: Angola, Wyspy w. Tomasza i Ksica (55. papieska podr zagraniczna).
25 czerwca 1992
Zatwierdzenie nowego Katechizmu Kocioa Katolickiego.
15 lipca 1992
Jan Pawe II przechodzi operacj usunicia agodnego guza jelita.
21 wrzenia 1992
Stolica Apostolska nawizuje stosunki dyplomatyczne z Meksykiem.
9 - 14 padziernika 1992
Wizyta w Dominikanie z okazji 500-lecia ewangelizacji Ameryki (56. papie-ska podr zagraniczna); papie bierze udzia w IV Konferencji Generalnej Rady Episkopatu Ameryki aciskiej w Santo Domingo.
11 padziernika 1992
Konstytucja apostolska ?Fidei depositum? z okazji publikacji Katechizmu Kocioa Katolickiego.


PITNASTY ROK PONTYFIKATU
(16 padziernika 1992 ? 15 padziernika 1993)

31 padziernika 1992
Jan Pawe II otrzymuje raport komisji papieskiej na temat Galileusza i zachca do nowego dialogu midzy nauk a religi.
11 listopada 1992
Stolica Apostolska nawizuje stosunki dyplomatyczne z Biaorusi.
5 grudnia 1992
Papie domaga si uznania ?obowizku interwencji humanitarnej? w przy-padku groby ludobjstwa.
7 grudnia 1992
Publiczna prezentacja Katechizmu Kocioa Katolickiego.
24 grudnia 1992
Mianowanie biskupw dla Kocioa w Albanii.
1 stycznia 1993
26. wiatowy Dzie Pokoju, ordzie ?Jeli pragniesz pokoju, wyjd naprze-ciw ubogim?.
9 - 10 stycznia 1993
W Asyu Dzie Modlitw o Pokj w Europie.
12, 15 stycznia 1993
Jan Pawe II w dwch wystpieniach do polskich biskupw z okazji wizyt ad limina ogasza nadejcie ?godziny laikatu? w polskim katolicyzmie, a take opowiada si za Kocioem ponadpartyjnym.
3 - 10 lutego 1993
Dziesita pielgrzymka do Afryki: Benin, Uganda, Sudan (57. papieska po-dr zagraniczna) ? m.in. spotkanie z przywdcami religijnymi wudu, wizyta u dzieci zaraonych wirusem HIV; podczas tej podry:
10 lutego 1993
W przemwieniu w Chartumie papie potpia przeladowania chrzecijan w Sudanie.
9 kwietnia 1993
Jan Pawe II zwraca si do sistr karmelitanek, mieszkajcych w klasztorze tu obok byego obozu koncentracyjnego w Owicimiu, proszc je o konty-nuowanie swej modlitwy w innym miejscu.
18 kwietnia 1993
Beatyfikacja m.in. s. Faustyny Kowalskiej.
25 kwietnia 1993
Podr do Albanii (58. papieska podr zagraniczna); papie wywica tam czterech nowych biskupw.
8 - 10 maja 1993
Podczas trzydniowej pielgrzymki na Sycyli Jan Pawe II ostro krytykuje dziaalno mafii.
12 - 17 czerwca 1993
Podr do Hiszpanii (59. papieska podr zagraniczna).
17 - 24 czerwca 1993
Konsultacje przedstawicieli Kociow rzymskokatolickiego i prawosawnego w libaskim Balamand, majce na celu likwidacj podziaw ekumenicznych w okresie postkomunistycznym.
28 lipca 1993
Podpisanie konkordatu midzy Stolic Apostolsk a Rzeczpospolit Pol-sk.
9 - 16 sierpnia 1993
Podr do Ameryki: Jamajka, Meksyk, USA (60. papieska podr zagranic-zna); w tym:
12 - 15 sierpnia 1993
VIII wiatowy Dzie Modziey w Denver (w stanie Kolorado).
4 - 10 wrzenia 1993
Papieska pielgrzymka na Litw, otw i do Estonii (61. papieska podr zagraniczna).
5 padziernika 1993
Ogoszona zostaje dziesita encyklika Jana Pawa II, ?Veritatis splendor? (podpisana 6 sierpnia).


SZESNASTY ROK PONTYFIKATU
(16 padziernika 1993 ? 15 padziernika 1994)

16 padziernika 1993
Audiencja dla Aleksandra Soenicyna.
2 listopada 1993
Wywiad udzielony przez Jana Pawa II Jasiowi Gawroskiemu i opublikowa-ny we woskim dzienniku ?La Stampa? pt.: ?W czym oddalilimy si od Ewangelii? Koniec drugiego tysiclecia wymaga rachunku sumienia?.
11 listopada 1993
Jan Pawe II potyka si i doznaje zwichnicia stawu barkowego; hospita-lizowany 11-12 listopada w klinice Gemelli.
26 grudnia 1993
Inauguracja Roku Rodziny w Kociele, obchodzonego rwnolegle z Midzy-narodowym Rokiem Rodziny, ogoszonym przez ONZ.
30 grudnia 1993
Stolica Apostolska i Izrael podpisuj porozumienie o podstawowych zasa-dach regulujcych wzajemne stosunki.
1 stycznia 1994
27. wiatowy Dzie Pokoju, ordzie ?Rodzina rdem pokoju dla ludzko-ci?.
15 stycznia 1994
W dorocznym przemwieniu do korpusu dyplomatycznego Jan Pawe II krytykuje bawochwalstwo nacjonalizmu.
23 stycznia 1994
wiatowy Dzie Modlitw o Pokj na Bakanach; papie zapali lampk oliw-n, ktra miaa pon, dopki nie ustanie wojna na terenie byej Jugosa-wii.
2 lutego 1994
List do rodzin.
11 lutego 1994
Ustanowienie Papieskiej Akademii ?Pro Vita?.
7 kwietnia 1994
Koncert ku czci ofiar holocaustu z udziaem papiea i gwnego rabina Rzy-mu w Auli Pawa VI na Watykanie.
8 kwietnia 1994
Odsonicie odrestaurowanego Sdu Ostatecznego Michaa Anioa w Kaplicy Sykstyskiej.
9 kwietnia 1994
Telegram do biskupw i wiernych Kocioa w Ruandzie w zwizku z toczon tam wojn domow.
10 kwietnia - 8 maja 1994
Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupw dla Afryki obraduje w Rzymie; prace Synodu koczy adhortacja apostolska ?Ecclesia in Africa?, ogoszona we wrzeniu 1995 roku.
28 kwietnia 1994
Jan Pawe II upada i amie ko udow; 29 kwietnia przechodzi w klinice Gemelli zabieg wszczepienia sztucznego stawu biodrowego i pozostaje tam do 27 maja.
13 maja 1994
W Watykanie zostaje otwarty eski klasztor kontemplacyjny ?Mater Eccle-siae?.
19 maja 1994
Audiencja w klinice dla prezydenta RP Lecha Wasy.
22 maja 1994
Jan Pawe II ogasza list apostolski ?Ordinatio sacerdotalis? o udzielaniu wice kapaskich wycznie mczyznom.
Czerwiec - sierpie 1994
Krtkie przemwienia przed niedzieln modlitw ?Anio Paski? wyja-niajce stanowisko Stolicy Apostolskiej przed Midzynarodow Konferencj w Kairze na temat Zaludnienia i Rozwoju.
13 - 14 czerwca 1994
Kolegium kardynalskie omawia przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
Czerwiec - sierpie 1994
W dwunastu wystpieniach przy okazji modlitwy na Anio Paski Jan Pawe II stara si nada nowy ksztat midzynarodowej dyskusji na temat plano-wania rodziny i kwestii ludnociowych, w zwizku z III Midzynarodow Kon-ferencj na temat Zaludnienia i Rozwoju.
15 czerwca 1994
Nawizanie stosunkw dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej z Izraelem. Dzie modlitw o pokj w Ruandzie.
5 - 13 wrzenia 1994
Obrady Midzynarodowej Konferencji na temat Zaludnienia i Rozwoju w Kairze.
8 wrzenia 1994
Papieska pielgrzymka do Sarajewa zostaje odwoana. Msza w. o pokj na Bakanach.
10 - 11 wrzenia 1994
Podr do Chorwacji (62. papieska podr zagraniczna).
29 wrzenia 1994
Szmuel Hadas, pierwszy ambasador Izraela w Stolicy Apostolskiej, skada na rce papiea listy uwierzytelniajce.
2 padziernika 1994
Rozpoczcie Synodu Biskupw (zob. niej).
8 - 9 padziernika 1994
wiatowe Spotkanie Rodzin w Rzymie.


SIEDEMNASTY ROK PONTYFIKATU

(16 padziernika 1994 ? 15 padziernika 1995)

2 - 29 padziernika 1994
Synod Biskupw o yciu konsekrowanym. Zwieczeniem prac Synodu jest adhortacja apostolska ?Vita consecrata?, ogoszona 25 marca 1996 roku.
19 padziernika 1994
Opublikowana zostaje ksika Jana Pawa II ?Przekroczy prg nadziei?.
25 padziernika 1994
Stolica Apostolska nawizuje oficjalne stosunki dyplomatyczne z Organi-zacj Wyzwolenia Palestyny.
10 listopada 1994
List apostolski ?Tertio millennio adveniente? o Wielkim Jubileuszu Roku 2000.
11 listopada 1994
Wsplna deklaracja chrystologiczna podpisana z patriarch Asyryjskiego Kocioa Wschodu koczy trwajcy 1500 lat okres teologicznego oddalenia.
26 listopada 1994
Na swoim szstym konsystorzu papie mianuje trzydziestu nowych kardy-naw; wrd nich jest abp Kazimierz witek.
13 grudnia 1994
?List do dzieci? caego wiata.
26 grudnia 1994
Jan Pawe II ogoszony ?Czowiekiem roku? przez amerykaski tygodnik ?Time?.
1 stycznia 1995
28. wiatowy Dzie Pokoju, ordzie ?Kobieta wychowawczyni do ycia w pokoju?.
Stycze - grudzie 1995
Jan Pawe II pitnacie razy publicznie apeluje o pokj w Boni-Herce-gowinie.
11 - 21 stycznia 1995
Podr na Filipiny, do Papui-Nowej Gwinei, Australii i na Sri Lank (63. papieska podr zagraniczna); w tym:
14 stycznia 1995
Na falach radia ?Veritas Asia? Ojciec wity zachca wszystkich chiskich katolikw do ?odnalezienia drg komunii i pojednania?.
15 stycznia 1995
W Manili na celebrowanej przez Jana Pawa II mszy koczcej X wiatowy Dzie Modziey zbiera si najwicej w historii osb ? ok. 4 mln.
25 marca 1995
Ukazuje si ?Evangelium vitae?, jedenasta encyklika Jana Pawa II.
2 maja 1995
List apostolski ?Orientale lumen? o Kocioach wschodnich.
8 maja 1995
Przesanie z okazji 50. rocznicy zakoczenia II wojny wiatowej.
20 - 22 maja 1995
Podr do Czech (m.in. kanonizacja b. Jana Sarkandra) i wizyta w Polsce ze spotkaniem z prezydentem Lechem Was, ktry wrczy papieowi najwysze polskie odznaczenie pastwowe ? order Ora Biaego (64. papie-ska podr zagraniczna).
25 maja 1995
?Ut unum sint?, pierwsza papieska encyklika na temat ekumenizmu.
3 - 4 czerwca 1995
Podr do Belgii (65. papieska podr zagraniczna).
27 - 30 czerwca 1995
Patriarcha ekumeniczny Bartomiej I skada wizyt w Watykanie.
29 czerwca 1995
Ojciec wity ogasza ?List do kobiet?.
30 czerwca - 3 lipca 1995
Podr apostolska na Sowacj z kanonizacj trzech mczennikw z Koszyc, m.in. b. Melchiora Grodzieckiego, i zoeniem hodu mczennikom protestanckim (66. papieska podr zagraniczna). W Pekinie trwaj obrady IV wiatowej Konferencji powiconej Kobiecie.
9 - 10 wrzenia 1995
Spotkanie z modzie Europy w Loreto.
14 - 20 wrzenia 1995
Podr do Afryki: Kamerun, RPA, Kenia (67.papieska podr zagraniczna); w Jaunde w Kamerunie papie ogasza posynodaln adhortacj apostol-sk ?Ecclesia in Africa? (zob. wyej 10 kwietnia - 8 maja 1994 roku).
4 - 9 padziernika 1995
Trzecia pielgrzymka Jana Pawa II do Stanw Zjednoczonych (68. papieska podr zagraniczna); w tym:
5 padziernika 1995
Przemwienie Jana Pawa II na forum Zgromadzenia Oglnego ONZ.


OSIEMNASTY ROK PONTYFIKATU
(16 padziernika 1995 ? 15 padziernika 1996)

12 listopada 1995
List apostolski z okazji 400-lecia unii brzeskiej.
26 listopada - 14 grudnia 1995
W Rzymie zbiera si Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupw w powi-cone Libanowi.
1 stycznia 1996
29. wiatowy Dzie Pokoju, ordzie ?Zapewnijmy dzieciom przyszo w pokoju?.
5 - 12 lutego 1996
Podr do Ameryki aciskiej: Gwatemala, Nikaragua, Salwador, Wene-zuela (69. papieska podr zagraniczna).
22 lutego 1996
Konstytucja apostolska ?Universi Dominici gregis? o wakacie Stolicy Apo-stolskiej i wyborze Biskupa Rzymu.
25 marca 1996
Adhortacja apostolska ?Vita consecrata? wieczy prace Synodu Biskupw zwoanego w 1994 roku (zob. wyej 2 - 29 padziernika 1994 roku).
14 kwietnia 1996
Wizyta w Tunezji (70. papieska podr zagraniczna).
18 kwietnia 1996
List apostolski z okazji 350-lecia unii uhorodzkiej.
17 - 19 maja 1996
Podr do Sowenii (71. papieska podr zagraniczna).
15 czerwca 1996
Pocztek reorganizacji Kurii Rzymskiej.
21 - 23 czerwca 1996
Pierwsza papieska pielgrzymka do zjednoczonych Niemiec (72. papieska podr zagraniczna) ? beatyfikacja ks. Bernharda Lichtenberga i ks. Karla Leisnera, mczennikw II wojny wiatowej; 23 czerwca w Berlinie zapowied zwoania nowego Synodu Biskupw powiconego Europie.
6 - 7 wrzenia 1996
Podr na Wgry (73. papieska podr zagraniczna).
19 - 22 wrzenia 1996
Podr Francji (74. papieska podr zagraniczna) ? spotkanie ze ?zranio-nymi przez ycie?.
6 - 15 padziernika 1996
Jan Pawe II w klinice Gemelli; 8 padziernika przechodzi operacj usu-nicia wyrostka robaczkowego.


DZIEWITNASTY ROK PONTYFIKATU
(16 padziernika 1996 ? 15 padziernika 1997)

14 - 18 padziernika 1996
Negocjacje midzy Stolic Apostolsk a wadzami Wietnamu w Hanoi.
22 padziernika 1996
Przesanie do czonkw Papieskiej Akademii Nauk ?Magisterium Kocioa wobec ewolucji?.
7 - 10 listopada 1996
Jan Pawe II wraz z ok. 1500 kapanami - zotymi jubilatami z 89 krajw wiata - obchodzi 50. rocznic wice kapaskich.
15 listopada 1996
Ukazuje si duchowa autobiografia Ojca witego, ?Dar i Tajemnica?.
30 listopada 1996
uroczyste nieszpory na rozpoczcie pierwszego roku przygotowania Kocio-a do Wielkiego Jubileuszu (Rok Jezusa Chrystusa).
3 - 5 grudnia 1996
Arcybiskup Canterbury, dr George Carey, skada wizyt w Rzymie.
10 - 13 grudnia 1996
Wizyta w Rzymie katolikosa-patriarchy Ormiaskiego Kocioa Apostol-skiego Karekina I; wsplna deklaracja o dialogu.
1 stycznia 1997
30. wiatowy Dzie Pokoju, ordzie ?Przebacz, a zaznasz pokoju?.
2 lutego 1997
I Dzie ycia Konsekrowanego.
30 marca 1997
Inauguracja strony watykaskiej w internecie.
4 kwietnia 1997
Biuro Prasowe Watykanu informuje, e w cigu pierwszych trzech dni dzia-ania watykask stron internetow odwiedzono 2,9 miliona razy.
12 - 13 kwietnia 1997
Pielgrzymka Jana Pawa II do Sarajewa w Boni-Hercegowinie (75. papie-ska podr zagraniczna).
25 - 27 kwietnia 1997
Pielgrzymka do Czech na obchody 1000-lecia mierci w. Wojciecha (76. papieska podr zagraniczna).
10 - 11 maja 1997
Pielgrzymka do Libanu (77. papieska podr zagraniczna). Ogoszenie 10 maja w Harissie posynodalnej adhortacji apostolskiej ?Une esprance nou-velle pour le Liban? ? ?Nowa nadzieja dla Libanu? (zob. wyej 26 listopada - 14 grudnia 1995 roku).
31 maja - 10 czerwca 1997
Kolejna pielgrzymka Jana Pawa II do Polski pod hasem ?Chrystus wczoraj, dzi i na wieki? (78. papieska podr zagraniczna). Milenium mierci w. Wojciecha ? spotkanie w Gnienie z prezydentami 7 pastw Europy rodkowowschodniej w Gnienie, kanonizacje b. Jadwigi krlowej i b. Jana z Dukli, beatyfikacje matki Bernardyny Jaboskiej i matki Marii Karowskiej.
1 czerwca 1997
Patriarchat Moskiewski odwouje planowane spotkanie patriarchy Aleksego II i papiea Jana Pawa II.
21 - 24 sierpnia 1997
Papie uczestniczy w XII wiatowym Dniu Modziey w Paryu (6. podr do Francji, 79. papieska podr zagraniczna). Beatyfikacja wieckiego dzia-acza katolickiego Frdrica Ozanama.
5 wrzenia 1997
mier Matki Teresy z Kalkuty.
2 -6 padziernika 1997
Udzia w II wiatowym Spotkaniu Rodzin w Rio de Janeiro (4. podr do Brazylii, 80. papieska podr zagraniczna).


DWUDZIESTY ROK PONTYFIKATU
(16 padziernika 1997 ? 15 padziernika 1998)

19 padziernika 1997
Ogoszenie w. Teresy od Dziecitka Jezus Doktorem Kocioa.
31 padziernika 1997
Przemwienie Jana Pawa II podczas zorganizowanego przez Watykan sympozjum ?Korzenie antyjudaizmu w rodowisku chrzecijaskim? (31 padziernika ?2 listopada).
9 listopada 1997
Beatyfikacja wgierskiego biskupa Vilmosa Apora, zamordowanego przez onierzy Armii Czerwonej.
16 listopada - 12 grudnia 1997
W Rzymie zbiera si Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupw dla Ame-ryki.
30 listopada 1998
Inauguracja drugiego roku przygotowania Kocioa do Wielkiego Jubileuszu (Rok Ducha witego).
1 stycznia 1998
31. wiatowy Dzie Pokoju, ordzie ?Sprawiedliwo kadego czowieka rdem pokoju dla wszystkich?.
3 stycznia 1998
Wizyta na terenach dotknitych trzsieniem ziemi (m.in. w Asyu).
21 - 26 stycznia 1998
Pierwsza w historii pielgrzymka papiea na Kub (81. papieska podr zagraniczna).
21 lutego 1998
Podczas swego sidmego konsystorza Jan Pawe II mianuje dwudziestu nowych kardynaw; wrd nich jest abp Adam Kozowiecki, a jeden z dwch kardynaw in pectore (ktrych nazwiska zostay ujawnione 21 lutego 2001 roku) to abp Marian Jaworski (obok abpa Janisa Pujatsa z Rygi).
16 marca 1998
Watykaska Komisja do spraw Stosunkw Religijnych z Judaizmem oga-sza dokument ?Pamitamy: Refleksje nad Shoah?.
21 - 23 marca 1998
Podr do Nigerii (82. papieska podr zagraniczna).
25 marca 1998
Wymiana dokumentw ratyfikacyjnych konkordatu midzy Stolic Apostol-sk a Rzeczpospolit Polsk (ratyfikowanego 23 lutego).
19 kwietnia - 14 maja 1998
W Rzymie zbiera si Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupw dla Azji.
18 maja 1998
Papie podpisuje list apostolski ?Ad tuendam fidem?.
21 maja 1998
Biskup Rzymu podpisuje list pasterski ?Apostolos suos? o prawnej i teolo-gicznej naturze konferencji episkopatu.
24 maja 1998
Wizyta w Turynie ? modlitwa przed Caunem Turyskim.
25 maja 1998
Jan Pawe II staje si najduej urzdujcym papieem w XX wieku.
30 maja 1998
P miliona czonkw ruchw odnowy wraz z papieem wituje wigili Zielo-nych wit na placu w. Piotra.
31 maja 1998
Jan Pawe II podpisuje list apostolski ?Dies Domini? o witowaniu nied-zieli.
19 - 21 czerwca 1998
Podr do Austrii (83. papieska podr zagraniczna) ? beatyfikacja Resty-tuty Kafki, mczennicy II wojny wiatowej.
25 czerwca 1998
Stolica Apostolska przedstawia odpowied Kocioa katolickiego na wspln deklaracj midzy Kocioem katolickim a wiatow Federacj Luterask w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. Odpowied stwierdza zasadnicz, ale jeszcze nie pen zgodno obu stron.
2 - 4 padziernika 1998
Wizyta w Chorwacji (84. papieska podr zagraniczna) ? beatyfikacja kard. Alojzego Stepinaca, wizionego przez komunistw.
11 padziernika 1998
Jan Pawe II kanonizuje b. Teres Benedykt od Krzya (Edyt Stein), mczennic Owicimia-Brzezinki.
15 padziernika 1998
Publiczna prezentacja trzynastej encykliki Jana Pawa II, ?Fides et ratio? (podpisanej 14 wrzenia).


DWUDZIESTY PIERWSZY ROK PONTYFIKATU
(16 padziernika 1998 ? 15 padziernika 1999)

16 i 18 padziernika 1998
Obchody 20-lecia pontyfikatu. 18 padziernika msza papieska na Placu w. Piotra.
22 listopada - 12 grudnia 1998
Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupw powicone Oceanii, ktrego owocem bdzie adhortacja apostolska ?Ecclesia in Oceania?, ogoszona 22 listopada 2001 roku.
29 listopada 1998
Bulla ?Incarnationis mysterium? ogaszajca Wielki Jubileusz Roku 2000; rozpoczcie trzeciego roku przygotowania do Wielkiego Jubileuszu (Rok Boga Ojca).
29 listopada 1998
Przesanie z okazji 50. rocznicy ogoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Czowieka.
1 stycznia 1999
32. wiatowy Dzie Pokoju, ordzie ?Poszanowanie praw czowieka warun-kiem i rdem prawdziwego pokoju?.
22 - 27 stycznia 1999
Podr do Meksyku i do St. Louis w USA (85. papieska podr zagra-niczna). W Guadalupe Jan Pawe II zamyka Synod Biskupw dla Ameryki (zob. wyej 16 listopada - 12 grudnia 1997 roku) ogoszeniem adhortacji ?Ecclesia in America?.
1 marca 1999
Zezwolenie na wczeniejsze rozpoczcie procesu beatyfikacyjnego Matki Teresy z Kalkuty.
4 kwietnia 1999
List do artystw.
2 maja 1999
Beatyfikacja Ojca Pio z udziaem ok. 300 tys. pielgrzymw na Placu w. Piotra i tumw przed Bazylik w. Jana na Lateranie.
7 - 9 maja 1999
Pielgrzymka Jana Pawa II do Rumunii (86. papieska podr zagraniczna) ? spotkanie z patriarch prawosawnym Teoktystem i wsplna deklaracja w sprawie Kosowa.
5 - 17 czerwca 1999
Sidma pielgrzymka Jana Pawa II do Polski pod hasem ?Bg jest mio-ci? (87. papieska podr zagraniczna) ? kanonizacja b. Kingi; beatyfi-kacje 108 mczennikw II wojny wiatowej, ks. Stefana Frelichowskiego mczennika z tego samego okresu, matki Reginy Protmann i Edmunda Bojanowskiego; przemwienie w parlamencie.
29 czerwca 1999
Papieski ?List o pielgrzymowaniu do miejsc zwizanych z histori zbawienia ?.mier Karekina I, katolikosa-patriarchy Ormiaskiego Kocioa Apostol-skiego (z tego powodu odwoano wizyt Jana Pawa II w Armenii, planowa-n na 2-4 lipca).
19 wrzenia 1999
Wizyta w Sowenii (88. papieska podr zagraniczna).
l padziernika 1999
Otwarcie drugiego Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupw powico-nego Europie (potrwa do 23 padziernika). Jan Pawe II ogasza patron-kami Europy wite: Katarzyn Sienesk, Brygid Szwedzk i Teres Benedykt od Krzya (Edyt Stein).


DWUDZIESTY DRUGI ROK PONTYFIKATU
(16 padziernika 1999 ? 15 padziernika 2000)

23 padziernika 1999
Zakoczenie Synodu Biskupw (zob. wyej).
26 padziernika 1999
Prezentacja listu do osb w podeszym wieku (noszcego dat 1 padzier-nika 1999 roku).
31 padziernika 1999
Kard. Edward Cassidy, przewodniczcy Papieskiej Rady ds. Popierania Jed-noci Chrzecijan, i bp Christian Krause, przewodniczcy wiatowej Federacji Luteraskiej, podpisuj wspln deklaracj w sprawie nauki o usprawied-liwieniu.
5 - 9 listopada 1999
Jan Pawe II w Indiach i Gruzji (89. papieska podr zagraniczna); w tym:
6 listopada 1999
W New Delhi ogoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej ?Ecclesia in Asia? (zob. wyej 19 kwietnia - 14 maja 1998).
8 grudnia 1999
Przesanie Jana Pawa II do katolikw w Chinach.
24 - 25 grudnia 1999
W Wigili o pnocy Jan Pawe II otwiera Drzwi wite w Bazylice w. Piotra, uroczycie inaugurujc Wielki Jubileusz Roku 2000.
25 grudnia 1999
Otwarcie Drzwi witych w Bazylice w. Jana na Lateranie.
1 stycznia 2000
33. wiatowy Dzie Pokoju, ordzie ?Na ziemi pokj ludziom, ktrych Bg miuje?. Otwarcie Drzwi witych w Bazylice Matki Boej Wikszej.
2 stycznia 2000
Jubileusz Dzieci.
18 stycznia 2000
Otwarcie Drzwi witych i naboestwo ekumeniczne w Bazylice w. Pawa za Murami w Rzymie przez Jana Paw II razem z abpem Canterbury Geor-gem Careyem i z metropolit Atanazym, delegatem patriarchy ekumenic-znego.
18 lutego 2000
Jubileusz Artystw.
23 lutego 2000
?Pielgrzymka duchowa? do Ur, ojczyzny Abrahama.
24 - 26 lutego 2000
Jubileuszowa pielgrzymka do Egiptu (90. papieska podr zagraniczna) ? na gr Synaj i do Kairu (wizyta na islamskim uniwersytecie Al-Azhar, spot-kanie z koptyjskim patriarch-papieem Aleksandrii Szenud III).
12 marca 2000
Dzie Przebaczenia. Wyznanie win popenionych przez ludzi Kocioa.
20 - 26 marca 2000
Jubileuszowa pielgrzymka do Ziemi witej ? Jordania, Terytoria Palesty-skie, Izrael (91. papieska podr zagraniczna).
30 kwietnia 2000
Kanonizacja b. Faustyny Kowalskiej; ustanowienie w caym Kociele wita Boego Miosierdzia.
1 maja 2000
Jubileusz Ludzi Pracy.
7 maja 2000
Ekumeniczne wspomnienie mczennikw XX wieku w rzymskim Koloseum.
12-13 maja 2000
Pielgrzymka do Fatimy (4. wizyta w Portugalii, 92. papieska podr zagra-niczna). Beatyfikacja dwojga wizjonerw: Franciszka i Hiacynty Marto, zapo-wied ogoszenia III tajemnicy fatimskiej.
18 maja 2000
Jubileusz Kapanw; 80. urodziny Jana Pawa II.
13 czerwca 2000
Akt aski prezydenta Woch Carlo Azeglio Ciampiego dla Mehmeta Alego Agcy, skazanego na doywocie za zamach na papiea.
15 czerwca 2000
Jubileusz Ubogich i Bezdomnych.
26 czerwca 2000
Ogoszenie w Watykanie III tajemnicy fatimskiej.
18-25 czerwca 2000
47. Midzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Rzymie.
6-8 lipca 2000
Polska narodowa pielgrzymka Wielkiego Jubileuszu do Rzymu.
9 lipca 2000
Jubileusz Winiw ? wizyta papiea w rzymskim wizieniu ?Regina Caeli?.
15-20 sierpnia 2000
XV wiatowy Dzie Modziey w Rzymie.
3 wrzenia 2000
Jan Pawe II beatyfikuje w Rzymie papiey Piusa IX i Jana XXIII.
5 wrzenia 2000
Ogoszenie deklaracji ?Dominus Iesus? Kongregacji Nauki Wiary (podpisa-nej 6 sierpnia 2000).
17 wrzenia 2000
Jubileusz Ludzi Starszych.
1 padziernika 2000
Kanonizacja 120 mczennikw z Chin oraz b. Katarzyny Drexel, b. Marii Jzefy Sancho de Guerra i b. Jzefiny Bakhita.
6 - 8 padziernika 2000
Jubileusz Biskupw - z jubileuszow pielgrzymk do Rzymu przybywa ok. 1500 biskupw.
15 padziernika 2000
Setki tysicy ludzi wituj Jubileusz Rodzin (III wiatowe Spotkanie Rod-zin) w ulewnym deszczu na placu w. Piotra.


DWUDZIESTY TRZECI ROK PONTYFIKATU
(16 padziernika 2000 ? 15 padziernika 2001)

31 padziernika 2000
Jan Pawe II ogasza w. Tomasza More'a patronem politykw i rzdzcych.
4 - 5 listopada 2001
Jubileusz Rzdzcych i Parlamentarzystw.
8 - 11 listopada 2001
Wizyta w Rzymie patriarchy-katolikosa Ormiaskiego Kocioa Apostolskie-go, Karekina II.
26 listopada 2001
Ogoszenie nowej ustawy zasadniczej Pastwa Watykaskiego (wesza w ycie 22 lutego 2001 roku).
30 listopada 2001
Przekazanie greckiej wsplnocie prawosawnej kocioa w. Teodora na Palatynie.
1 stycznia 2001
34. wiatowy Dzie Pokoju, ordzie ?Dialog midzy kulturami drog do cywilizacji mioci i pokoju?.
6 stycznia 2001
Uroczyste zakoczenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000; Jan Pawe II ogasza list apostolski ?Novo millennio ineunte?.
8 stycznia 2001
Wrczenie papieowi Zotego Medalu Kongresu (najwysze cywilne odzna-czenie w USA).
13 lutego 2001
Audiencja dla pracownikw Radia Watykaskiego z okazji 70-lecia powsta-nia rozgoni (12 lutego 1931 roku).
17 lutego 2001
List apostolski na 1700. rocznic chrztu Armenii.
21 lutego 2001
Jan Pawe II na swoim smym konsystorzu mianuje 44 nowych kardy-naw; wrd nich jest abp Zenon Grocholewski, a ponadto m.in. ukrai-sko-bizantyjski arcybiskup wikszy Lubomyr Huzar; zostaj ujawnione nazwiska mianowanych 21 lutego 1998 roku in pectore kardynaw Mariana Jaworskiego ze Lwowa i Janisa Pujatsa z Rygi.
28 marca 2001
Rozpoczcie na rodowych audiencjach oglnych cyklu katechez o Psal-mach i kantykach brewiarzowej liturgii godzin.
4-9 maja 2001
Pielgrzymka szlakiem w. Pawa - do Grecji (wsplna deklaracja papiea i prawosawnego arcybiskupa Aten Christodulosa na temat pokoju i posza-nowania ycia), Syrii (pierwsza wizyta papiea w meczecie) i na Malt (93. papieska podr zagraniczna).
21 - 24 maja 2001
Plenarne zgromadzenie kardynaw powicone perspektywom Kocioa w III tysicleciu.
23 - 27 czerwca 2001
Papieska pielgrzymka na Ukrain (94. papieska podr zagraniczna). Beatyfikacja m.in. 27 greckokatolickich mczennikw ukraiskich (26 z rki komunistw i ks. Emiliana Kowcza z rki nazistw w obozie na Majdanku), abpa JzefaBilczewskiego i ks. Zygmunta Gorazdowskiego.
23 lipca 2001
Audiencja dla prezydenta USA George?a W. Busha.
1 sierpnia 2001
1000. audiencja oglna Jana Pawa II (uczestniczyo w nich do tego czasu 16 mln pielgrzymw).
30 sierpnia 2001
Prapremiera w watykaskiej Auli Pawa VI ? z udziaem papiea ? filmu Jerzego Kawalerowicza ?Quo vadis?.
12 wrzenia 2001
Na rodowej audiencji generalnej potpia dokonane poprzedniego dnia zamachy terrorystyczne w Nowym Jorku i Waszyngtonie.
22 - 27 wrzenia 2001
Papieska pielgrzymka do Kazachstanu i Armenii (95. papieska podr zagraniczna) ? nocleg w siedzibie patriarchy-katolikosa Ormian Karekina II, wsplna delkaracja na temat dialogu.
30 wrzenia 2001
Rozpoczcie Synodu Biskupw (zob. niej).
7 padziernika 2001
Beatyfikacja bpa Ignacego Malojana, mczennika tureckiej rzezi Ormian, i Mikoaja Grossa, niemieckiego mczennika z czasw II wojny wiatowej.


DWUDZIESTY CZWARTY ROK PONTYFIKATU
(16 padziernika 2001 ? 15 padziernika 2002)

30 wrzenia ? 27 padziernika 2001
X Zwyczajne Zgromadzenie Oglne Synodu Biskupw o posudze biskupa w Kociele i w wiecie.
21 padziernika 2001
Beatyfikacja Luigiego i Marii Beltrame Quattrocchich ? pierwszej wsplnie beaty fikowanej pary maeskiej.
4 listopada 2001
Beatyfikacja dwch sowackich mczennikw z rki komunistw: bpa Pawa Gojdia o. Metodego Trki.
22 listopada 2001
Jan Pawe II podpisuje now adhortacj apostolsk ?Ecclesia in Oceania?, bdc owocem specjalnego Synodu Biskupw (zob. wyej 22 listopada - 12 grudnia 1998 roku) i przesya j adresatom poczt elektroniczn.
14 grudnia 2002
Dzie postu w intencji pokoju na caym wiecie.
16 grudnia 2002
300. wizyta w rzymskiej parafii (w. Marii Jzefy od Serca Pana Jezusa).
1 stycznia 2002
35. wiatowy Dzie Pokoju, ordzie ?Nie ma pokoju bez sprawiedliwoci, nie ma sprawiedliwoci bez przebaczenia?.
18 stycznia 2002
Utworzenie personalnej administratury apostolskiej dla Stowarzyszenia w. Jana Vianneya, skupiajcego ksiy-tradycjonalistw z Brazylii, zwizanych dotd ze schizm abpa Lef?bvre?a.
24 stycznia 2002
Papie bierze udzia wraz z delegatami 32 Kociow i Wsplnot chrze-cijaskich oraz 11 religii wiata w Dniu Modlitwy o Pokj zorganizowanym w Asyu.
11 lutego 2002
Ustanowienie regularnych struktur diecezjalnych w Rosji (co spotkao si z protestem Rosyjskiego Kocioa Prawosawnego).
7 kwietnia 2002
Dzie Modlitwy o Pokj w Ziemi witej (gdzie od 2 kwietnia trwao przez 6 tygodni oblenie przez wojsko izraelskie Bazyliki Narodzenia Paskiego, gdzie schronio si ok. 200 uzbrojonych Palestyczykw). List apostolski ?Misericordia Dei? o sakramencie pokuty.
11 kwietnia 2002
Jan Pawe II spotyka si z uczestnikami VIII Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Spoecznych i przedstawia swoj refleksj na temat globa-lizacji.
22 - 26 maja 2002
Jan Pawe II odwiedza w kolejnej pielgrzymce Azerbejdan i Bugari (96. papieska podr zagraniczna) ? beatyfikacja trzech bugarskich mczen-nikw czasw komunistycznych, zakonnikw Jozafata Sziszkowa, Kamena Wiczewa i Pawa Didowa.
10 czerwca 2002
Jan Pawe II w Rzymie i ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Barto-miej I w Wenecji podpisuj wspln deklaracj katolicko-prawosawn w sprawie ochrony rodowiska.
16 czerwca 2002
Kanonizacja Ojca Pio z Pietrelciny z udziaem ponad 300 tys. wiernych.
24 lipca ? 2 sierpnia 2002
Papieska pielgrzymka do Ameryki (97. papieska podr zagraniczna): Kanady (XVII wiatowy Dzie Modziey), Guatemali, Meksyku (kanoni-zacja b. Juana Diego, ktry mia objawienia maryjne w Guadalupe).
16 - 19 sierpnia 2002
Pielgrzymka do Polski pod hasem ?Bg bogaty w miosierdzie? (98. papie-ska podr zagraniczna) ? powicenie sanktuarium w Krakowie-agiewni-kach i akt zawierzenia wiata Boemu Miosierdziu, msza na krakowskich Boniach z udziaem 2,5 mln pielgrzymw, beatyfikacja abpa Szczsnego Feliskiego, ks. Jana Balickiego, o. Jana Beyzyma i s. Sancji Szymkowiak.
Wrzesie 2002
W czasie pobytu w Castel Gandolfo powstaje Tryptyk Rzymski: medytacje, opublikowany wiosn 2003 roku.
6 padziernika 2002
Kanonizacja Jos Marii Escrivy de Balaguera, zaoyciela Opus Dei.
7 - 14 padziernika 2002
Papie przyjmuje prawosawnego patriarch Rumunii Teoktysta.


DWUDZIESTY PITY ROK PONTYFIKATU
(16 padziernika 2002 ? 15 padziernika 2003)

16 padziernika 2002
Ojciec wity ogasza list apostolski ?Rosarium Virginis Mariae?, powicony modlitwie racowej i doczajcy do raca czwart cz: tajemnice wiata.Ogoszenie Roku Raca (do padziernika 2003 roku).
1 stycznia 2003
36. wiatowy Dzie Pokoju, ordzie ?Encyklika ?Pacem in terris? nieustan-ne zobowizanie?.
22 - 26 stycznia 2003
IV wiatowe Spotkanie Rodzin w Manili; 25 stycznia przemwienie papiea w poczeniu telewizyjnym.
5 marca 2003
W rod Popielcow dzie modlitwy i postu w intencji pokoju w Iraku i Zie-mi witej.
6 marca 2003
Prezentacja ?Tryptyku Rzymskiego? w Rzymie i w Krakowie.
17 kwietnia 2003
Papie ogasza now encyklik, ?Ecclesia de Eucharistia?.
3 - 4 maja 2003
Jan Pawe II udaje si na swoj 99. pielgrzymk zagraniczn ? do Hiszpa-nii.
18 maja 2003
Kanonizacja biskupa przemyskiego Jzefa Sebastiana Pelczara i matki Teresy Ledchowskiej.
18 - 19 maja 2003
Narodowa pielgrzymka Polakw do Rzymu z okazji 83. urodzin Jana Pawa II i 25-lecia pontyfikatu.
5 - 9 czerwca 2003
100. podr apostolska Jana Pawa II ? do Chorwacji.
22 czerwca 2003
Pielgrzymka do Boni i Hercegowiny (101. papieska podr zagraniczna) ? beatyfikacja wieckiego dziaacza katolickiego Ivana Merza.
28 czerwca 2003
Podpisanie adhortacji apostolskiej ?Ecclesia in Europa?, bdcej podsumo-waniem Synodu Biskupw z padziernika 1999 roku, ktry obradowa nad problemami Kocioa w Europie.
11-14 wrzenia 2003
Podr apostolska na Sowacj (102. papieska podr zagraniczna) ? bea-tyfikacja dwojga mczennikw z czasw komunistycznych: bpa Vasila Hop-ko i s. Zdenki Schelingovej.
16 padziernika 2003
25-lecie pontyfikatu.


DWUDZIESTY SZSTY ROK PONTYFIKATU
(16 padziernika 2003 ? 15 padziernika 2004)

21 padziernika 2003
Na swoim dziewitym konsystorzu Jan Pawe II mianuje 31 kardynaw (i jednego in pectore; jego nazwisko nie zostanie ujawnione); wrd nich jest abp Stanisaw Nagy SCI.
1 stycznia 2004
Ordzie Jana Pawa II na 37. wiatowy Dzie Pokoju, ?Zawsze aktualne zadanie:wychowywa do pokoju?, przypomina zakaz uciekania si do siy (z wyjtkiem susznej obrony i systemu bezpieczestwa wsplnego wyznacza-nego przez Rad Bezpieczestwa ONZ); wskazuje, e walka z terroryzmem nie moe ogranicza si do represji, ale winna by prowadzona na pozio-mie politycznym i pedagogicznym, sigajc do przyczyn tego zjawiska
18 maja 2004
Opublikowana zostaje ksika Jana Pawa II ?Wstacie, chodmy!?.
4 czerwca 2004
Papie przyjmuje prezydenta USA George?a W. Busha, proszc go oznor-malizowanie sytuacji na Bliskim Wschodzie z udziaem ONZ.
5-6 czerwca 2004
Pielgrzymka do Szwajcarii (103. papieska podr zagraniczna).
29 czerwca 2004
Wizyta w Watykanie patriarchy ekumenicznego Bartomieja I.
14-15 sierpnia 2004
Papieska pielgrzymka do Lourdes (104. papieska podr zagraniczna).
27 sierpnia 2004
Przekazanie do Moskwy ikony Matki Boej Kazaskiej.
5 wrzenia 2004
Spotkanie Jana Pawa II z wosk Akcj Katolick w Loreto.
7 padziernika 2004
List apostolski ?Mane nobiscum Domine? na Rok Eucharystii.
4 padziernika 2004
Przyjmujc na audiencji premiera Iraku Ijada Alawiego papie popiera roz-wj demokracji w tym kraju.


DWUDZIESTY SIDMY ROK PONTYFIKATU
(16 padziernika 2004 ? 2 kwietnia 2005)

27 listopada 2004
Jan Pawe II przyjmuje patriarch Bartomieja I i przekazuje mu relikwie witych Grzegorza z Nazjanzu i Jana Chryzostoma.
8 grudnia 2004
Obchody 150. rocznicy ogoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczciu.
18 stycznia 2005
Audiencja dla 160 rabinw, ktrzy dzikuj papieowi za wkad w rozwj dialogu katolicko-ydowskiego.
1 stycznia 2005
38. wiatowy Dzie Pokoju, ordzie ?Nie daj si zwycia zu, ale zo do-brem zwyciaj?.
27 stycznia 2005
W przesaniu na 60. rocznic wyzwolenia obozu w Owicimiu-Brzezince Jan Pawe II pisze, e ?nawet w otchani cierpienia moe zwycia mio?.
1 lutego 2005
Papie hospitalizowany w klinice Gemelli.
10 lutego 2005
Powrt papiea do Watykanu.
22 lutego 2005
Prezentacja woskiej wersji ksiki Ojca witego ?Pami i tosamo. Rozmowy na przeomie tysicleci? (orygina polski zaprezentowany 14 marca).
24 lutego 2005
Ponowna hospitalizacja w klinice Gemelli. Operacja tracheotomii.
13 marca 2005
Powrt do Watykanu.
27 marca 2005
Ostatnie ordzie wielkanocne i bogosawiestwo ?Urbi et Orbi?.
30 marca 2005
Ostatnie spotkanie z pielgrzymami przybyymi na audiencj ogln.

2 kwietnia 2005
Godz. 21.37 zmar Ojciec wity.

rdo: vicariatusurbis.org

 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości