AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home


Ojciec, Karol Wojtya: Syn Macieja i Anny, ur. 18.07.1879 w Lipniku k. Bielska-Biaej. Od 1900 oficer armii austriackiej, pniej porucznik armii polskiej.

Matka, Emilia Kaczorowska: Crka Feliksa i Anny, ur. 26.03.1884 w Krakowie.

1920

18.05 Karol Jzef Wojtya rodzi si w Wadowicach

20.06 Zostaje ochrzczony przez kapelana wojskowego Franciszka aka. Mieszka z rodzicami na Rynku 2, (obecnie ul. Kocielna 7 m. 4).

1926

15.09 Zaczyna uczszcza do mskiej szkoy podstawowej "Marcin Wadowita", a nastpnie do gimnazjum, gdzie zdobywa najlepsze oceny. W latach dziecicych rozpoczyna si jego przyja z Jerzym Klugerem, suba otarza, wycieczki w gry, zainteresowanie histori, wyjazdy do Kalwarii na przedstawienia Pasji.

1929

13.04 Umiera jego matka. Ojciec stara si zastpi j synowi, przejmujc na siebie wszelkie obowizki domowe swej ony.

1930

Czerwiec Przyjty do Pastwowego Gimnazjum dla chopcw "Marcin Wadowita". Rozpoczynaj si take jego spotkania ze wiatem teatru - gwnie dziki przyjacielowi, Mieczysawowi Kotlarczykowi, ktry stara si zbudowa teatr w oparciu o XIX-wieczn tradycj "ywego sowa". Pierwsza pielgrzymka do Czstochowy (z ojcem).

1932

5.12 Jego brat Edmund umiera dwa lata po ukoczeniu studiw medycznych, zaraziwszy si w szpitalu szkarlatyn, co jest duym ciosem emocjonalnym dla modego Karola.

1933

14.06 Koczy trzeci klas gimnazjum.

1934-38

Pierwsze teatralne wystpy w Wadowicach

1935

Wrzesie. Uczestniczy w wiczeniach wojskowych w Hermanicach.

14.12. Przyjty do Sodalicji Mariaskiej, pniej zostaje jej przewodniczcym.

1938

Maj Otrzymuje sakrament bierzmowania. Pielgrzymka do Czstochowy.

14.05 Zdaje egzaminy maturalne z najlepszymi ocenami.

22.06 Zapisuje si na Wydzia Filozofii (kurs polonistyki) na Uniwersytecie Jagielloskim w Krakowie.

Latem 1938 Przenosi si wraz z ojcem do Krakowa (ul. Tyniecka 10, mieszkanie rodziny matki Karola). W trakcie pierwszego roku studiw przycza si do "Studio 38", eksperymentalnej grupy teatralnej zaoonej przez Tadeusza Kudliskiego.

1939

6.02 Wstpuje do Sodalicji Studentw Uniwersyteckich Uniwersytetu Jagielloskiego (Sekcja eucharystyczna i dobroczynnoci). Lipiec Uczestniczy w wojskowym obozie szkoleniowym dla studentw w Ozomkach, k. Wiszni Sadowej.

1.09 Wybucha II wojna wiatowa.

2.11 Zapisuje si na 2 rok zaj na kursie literatury i filozofii. Profesorowie UJ usiuj prowadzi normalne zajcia mimo okupacji, zostaj jednak zwoani przez faszystw na zebranie, a nastpnie rozstrzelani lub wywiezieni do obozu w Sachsenhausen.

1940

Luty Spotyka Jan Tyranowskiego, krawca, czowieka o gbokiej, karmelitaskiej duchowoci, ktry wprowadza go w pisma Jana od Krzya i Teresy z Avila. Uczestniczy w podziemnym teatrze kierowanym przez Tadeusza Kudliskiego.

1.11 Aby zarobi na utrzymanie i unikn deportacji, pracuje w kamienioomach w Zakrzwku (ok. p godziny drogi od jego mieszkania). Podczas wojny, mimo niebezpieczestwa, utrzymuje kontakty z zaprzyjanionymi ydami, m.in. Jerzym Klugerem i Ann Weber. Pewnego dnia utratuje Edith Schiere, ktra cudem ucieka z Owicimia, niosc j na wasnych plecach do pocigu.

1941

18.02 Umiera ojciec Karola. Sierpie Przyjmuje do swego domu rodzin Mieczysawa Kotlarczyka.

1.11 Pierwsze przedstawienie "Krla Ducha" Juliusza Sowackiego, a po nim nastpne.

1942

Wiosna Przeniesiony do fabryki chemicznej Solvay.

Padziernik Rozpoczyna konspiracyjne studia seminaryjne pod kuratel abpa Sapiehy.

1943

Marzec Gra gwn rol w "Samuelu Zborowskim" Sowackiego.

W latach 1943-44 jest na drugim roku studiw teologicznych, pracujc jednoczenie w Solvayu.

1944

29.02-12.03 Potrcony przez ciarwk, nastpuje rekonwalescencja w szpitalu. Sierpie. Abp Adam Stefan Sapieha przenosi go na stae razem z innymi seminarzystami do swojej rezydencji - a do koca wojny. Wojtya porzuca prac w Solvayu.

9.09 Otrzymuje tonsur.

17.12 Otrzymuje pierwsze dwa wicenia nisze.

18.01 Armia Czerwona wyzwala Krakw.

1944-1945

Trzeci rok studiw teologicznych.

1945

9.04 Wybrany wiceprzewodniczcym organizacji studenckiej "Bratnia Pomoc" na UJ. Funkcj t peni do maja 1946.

1945-1946

Czwarty rok studiw teologicznych

12.12 Otrzymuje dwa kolejne wicenia nisze.

1946

13.10 Subdiakonat.

20.10 Diakonat.

1.11 wicenia kapaskie, podobnie jak poprzednie przyjte z rk abpa Sapiehy, w jego kaplicy prywatnej (przyspieszenie wice zwizane jest z decyzj o studiach doktoranckich).

2.11 Prymicje w krypcie w. Leonarda na Wawelu.

15.11 Wyjeda z Polski na studia w Rzymie.

26.11 Przyjty na Uniwersytet Angelicum.

15.11-12. Mieszka u Pallotynw na Via Pettinari.

Koniec grudnia. Razem z ks. Starowieyskim mieszka w Papieskim Kolegium Belgijskim na Via Quirinale 26.

1947

3.07 Zdobywa licencjat teologiczny.

Lato Razem z ks. Starowieyskim podruje do Francji, Belgii i Holandii dla poznania tamtejszych metod duszpasterskich.

1948

14-19.06 Broni pracy "Doktryna wiary wedug witego Jana od Krzya", nastpnie wyjedza z Rzymu.

8.07 Wyznaczony na wikarego w parafii Niegowi koo Bochni.

24.10. Praca doktorska zostaje formalnie przyjta na Wydziale Teologicznym UJ.

16.12 Otrzymuje tytu magistra teologii za studia na UJ (1942-1946) wraz z nadaniem doktoratu "summa cum laude".

1949

7.08. Przeniesiony do Krakowa na wikarego w parafii w. Floriana. Jest to czas zarwno pracy naukowej, jak i duszpasterskiej - zwaszcza pracy z modzie, ktra nazywa go "wujkiem". W tym czasie rezygnuje z podjcia stanowiska drugiego asystenta na UJ.

1950

Publikuje w "Tygodniku Powszechnym" poezje pod pseudonimem Andrzej Jawie

1951

3.07. Umiera kard. Adam Sapieha, wczeniej jednak zaleca on Wojtyle tymczasow rezygnacj z pracy duszpasterskiej i zajcie si wycznie dziaalnoci naukow - t decyzj potwierdzi take we wrzeniu nastpca Sapiehy: abp Eugeniusz Baziak.

1953

1-3.12. Zdobywa habilitacj, bronic pracy "O moliwoci budowania etyki chrzecijaskiej wedug systemu Maxa Schelera". Przyjmuje stanowisko profesora etyki spoecznej w Seminarium Krakowskim.

Od padziernika prowadzi kurs katolickiej etyki spoecznej dla studentw 4 roku teologii na UJ.

1954

19.07 Wydzia Teologii Uniwersytetu Jagielloskiego zostaje zamknity. Katolicki Uniwersytet Lubelski proponuje mu stanowisko wykadowcy nieetatowego w instytucie Etyki, ktre Wojtya przyjmuje.

1956

1.12 Zostaje mianowany docentem i zostaje mu powierzona Katedra Etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Bdzie kierowa katedr a do dnia wyboru na Papiea.

1957

15.11 Centralna Komisja Kwalifikacyjna potwierdza jego nominacj docenck.

1958

4.07 Nominowany przez Papiea Piusa XII biskupem sufraganem krakowskim.

8.09. Otrzymuje sakr biskupi z rk abpa Baziaka, abpa Kominka i bpa F. Jopa.

1960

Publikuje esej filozoficzny "Mio i odpowiedzialno", (na temat wzajemnych relacji kobiety i mczyzny w maestwie, wyd. TN KUL) oraz pod pseudonimem Stanisaw Andrzej Gruda sztuk "Przed sklepem jubilera" (wyd. "Znak").

1962

15.04 Zostaje czonkiem Komisji Episkopalnej ds. nauczania

16.07 Po mierci Arcybiskupa Baziaka zostaje wybrany wikariuszem kapitulnym w Krakowie.

5.10 Udaje si do Rzymu aby uczestniczy w pracach Soboru Watykaskiego II, ktry rozpoczyna si 11 padziernika 1962.

6.10-4.12 Druga Sesja II Soboru Watykaskiego.

5-15.12 Pielgrzymka do Ziemi witej z biskupami rnych narodowoci.

1963

26.05 Inauguracja Dni Maryjnych w Archidiecezji Krakowskiej.

6.10 Celebruje Msz o pnocy na wolnym powietrzu w Bieczycach-Nowej Hucie.

3.10 Zabiera gos podczas drugiej sesji Soboru Watykaskiego II na temat schematu "De Ecclesia".


1964

13.01 Papieska bulla nominujca Wojty Arcybiskupem Krakowskim.

8.03 Ingres arcybiskupi na Wawelu

Publikuje dramat "Rozwaania o ojcostwie" pod pseudonimem Andrzej Jawie (wyd. "Znak").

10.09 Wyjeda na III Sesj Soboru Watykaskiego II i 23 wrzenia zabiera gos w sprawie wolnoci religijnej; 8 padziernika w sprawie apostolstwa wieckich, 21 padziernika w sprawie "Koci we wspczesnym wiecie". Zaraz potem udaje si na dwa tygodnie na pielgrzymk do Ziemi witej.

1965

31.01-6.04 Uczestniczy w pracach Soboru zabierajc gos na temat schematu XIII "Gaudium et spes" - Koci we wspczesnym wiecie. (Ariccia, 1.01-6.02; Rzym, 8-13.02; Rzym, 29.03-6.04).

4.09 Otwarcie 4. Sesji II Soboru Watykaskiego. Omawiane s kwestie wolnoci religijnej, a 28 padziernika w schemat dot. Kocioa we wspczesnym wiecie.

18.11 List Pojednania Biskupw Polskich do Biskupw Niemieckich.

8.12 Uroczyste zamknicie II Soboru Watykaskiego.

1966

29.12 Zostaje powoana Komisja Episkopalna ds. Apostolstwa wieckich i Arcybiskup Wojtya zostaje mianowany jej przewodniczcym. W tym roku przewodniczy uroczystociom milenijnym w ponad 50 miejscowociach, rwnie poza swoj diecezj.

1967

13-20.04 Uczestniczy w pierwszym zebraniu Consilium pro Laicis (Rady ds. wieckich).

9.05 Pawe VI ogaszy nastpny Konsystorz. Midzy nazwiskami nowych kardynaw jest take nazwisko Karola Wojtyy.

21.06 Wyjeda na Konsystorz.

28.06 Konsekrowany na kardynaa podczas ceremonii w Kaplicy Sykstyskiej, w czasie ktrej zostaj wrczone czerwone birety 27 nowym kardynaom, tym samym Kolegium Kardynalskie liczy 127 czonkw; tytu kardynalski: S. Cesareo in Palatio.

29.07 Ceremonia wprowadzenia na urzd kardynaa Wojtyy w Katedrze Wawelskiej

29.09-29.10 Pierwsze Zgromadzenie Plenarne Synodu Biskupw. Kardyna Wojtya nie bierze w nim udziau na znak solidarnoci z Prymasem Kardynaem Stefanem Wyszyskim, ktry nie dosta paszportu.

29.10 Ceremonia z okazji przybycia obrazu Czarnej Madonny z Czstochowy do Archidiecezji Krakowskiej (wity obraz zosta zatrzymany przez wadze w Czstochowie).

1968

18.02 Obejmuje pikny i stary koci rzymski w okolicach Term Karakalli, San Cesareo in Palatio.

25.09 Wizyta "Ad limina" w Rzymie.

12.12 Koczy si nawiedzenie Archidiecezji Krakowskiej przez Czarn Madonn. Kardyna Wojtya przewodniczy ceremonii.

1969

5.01 Pisze do "Osservatore Romano" artyku "Prawda encykliki Humanae Vitae".

10.01 Oficjalnym adresem staje si Rezydencja arcybiskupia na ul. Franciszkaskiej 3 (do tej pory mieszka na ul. Kanoniczej 22).

28.02 Po wizycie w parafii Boego Ciaa spotyka si ze Wsplnot ydowsk w synagodze w krakowskiej dzielnicy Kazimierz.

15.03 Kardyna Wojtya jest wiceprzewodniczcym Konferencji Episkopatu Polski, na ktrej zostaje przyjty jej statut.

18.05 Rozpoczyna si budowa kocioa w Nowej Hucie.

11-28.10 Po powrocie z Ameryki uczestniczy w I Nadzwyczajnej Sesji Synodu Biskupw. W grudniu Polskie Towarzystwo Teologiczne (PTT) z Krakowa publikuje jego esej "Osoba i Czyn".

1970

5.04 Konsekruje biskupw pomocniczych Stanisawa Smoleskiego i Albina Maysiaka.

27.05-2.06 Prowadzi pielgrzymk polskich ksiy, winiw Dachau, do Rzymu. W tym roku take liczne wizyty duszpasterskie w rnych krajach europejskich.

29-30.05 Uczestniczy w obchodach 50 rocznicy kapastwa Pawa VI.

1971

Wiosna. W diecezjalnym biuletynie "Notificationes" ogasza plany odnonie Synodu Prowincjonalnego.

8.01 Zwouje Komisj Przygotowawcz Synodu Archidiecezji Krakowskiej.

27.09 Wyjeda na 2. Sesj Synodu Biskupw.

5.10 Wybrany do Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupw.

17.10 Uczestniczy w beatyfikacji o. Maksymiliana Kolbe.

1972

8.05 Otwarcie Synodu archidiecezji krakowskiej.

Publikuje "U podstaw odnowy. Studium wprowadzania w ycie Soboru Watykaskiego II" wydane przez Polskie Towarzystwo Teologiczne (PTT).

1973

2.02-9.03 Uczestniczy Kongresie Eucharystycznym w Melbourne, w Australii. Po drodze zatrzymuje si w Manili (7.02) i Nowej Gwinei (8.02) oraz odwiedza orodki polonijne w Nowej Zelandii i Australii.

30.06 Pierwsze zebranie komisji ekspertw Synodu Prowincjonalnego, ktremu przewodniczy Kardyna Wojtya.

26.09 Wizyta "Ad limina" w Rzymie.

5.10 Audiencja u Pawa VI.

1974

17-25.04 Uczestniczy w spotkaniach upamitniajcych 700-lecie w. Tomasza z Akwinu, na ktrych wygasza odczyt (23.IV).

28.06 Uczestniczy w obchodach rocznicy koronacji Pawa VI i konsekracji biskupa Andrzeja Marii Deskura.

27.09-26.10 Trzecia Sesja Synodu Biskupw. Kard. Wojtya, czonek Synodu Biskupw, jest referentem sekcji doktrynalnej (relacja o teologicznych problemach ewangelizacji) oraz zostaje wybrany do Staej Rady Sekretariatu Synodu.

1-3.11 Wizyta w San Giovanni Rotondo. (By tam po raz pierwszy podczas swoich lat studenckich, gdy spotka si z o. Pio.).

1975

8-9.02 Pierwsze Zgromadzenie narodowe lekarzy i teologw, zwoane przez Kardynaa Wojty w Krakowie.

27.02 Wygasza odczyt ("Participation or Alienation?") na midzynarodowym seminarium naukowym nt. fenomenologii we Fryburgu.

3-6.03 Pierwsze zebranie nowej Rady Sekretarza Generalnego Synodu Biskupw.

8.05 IV Zgromadzenie Oglne Synodu Krakowskiego.

19.09 Odwiedza NRD.

1.12 Na zaproszenie Kard. Colombo, wygasza wykad w Ambrosiana di Milano na temat Prawa istoty ludzkiej w wietle ostatniego Synodu Biskupw.

1976

7-13.03 Prowadzi rekolekcje w Watykanie, w obecnoci Papiea Pawa VI. Rozwaania z tych rekolekcji zostay wydane jako "Znak sprzeciwu". Wraca do Krakowa 16.03.

27.03 Uczestniczy w kongresie na Uniwersytecie Gregoriaskim w Rzymie. Wygasza odczyt nt. wstpu do fenomenologii czynu.

1.04 Wygasza dwa odczyty podczas Spotka Kulturalnych i na Angelicum, w Rzymie.

23.07-5.09 Wizyta w USA i Kanadzie. Kongres eucharystyczny w Filadelfii, a nastpnie trwajce ponad miesic odwiedziny Polonii amerykaskiej; Baltimore; Orchard Lake; Detroit; Buffalo; Kanada; Hamilton, Chicago; Streus Point (wykady na Uniwersytecie); Los Angeles (wizyta u arcybiskupa Bernardina); S. Francisco; New York (wizyta u kard. Cooka).

8.09 Rzym, Genewa: na konferencji filozoficznej wygasza wykad pt. "Theoria - Praxis: temat ludzki i chrzecijaski."

22.11 Kard. Wojtya przewodniczy polskiej delegacji na Midzynarodowy Kongres na temat nowej Konstytucji apostolskiej dotyczcej studiw duchownych w Rzymie.

1977

1-15.03 Uczestniczy (przewodniczy nieobecnoci Kard. Sepera) w trzecim posiedzeniu Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupw.

18.03 Wygasza wykad pt. "Problem tworzenia si kultury poprzez Praxis ludzk" na Uniwersytecie Sacro Cuore w Mediolanie.

23.06 Otrzymuje doktorat "honoris causa" Uniwersytetu Johannesa Guttenberga w Mainzu.

1.07 Wykad w "Centre du Dialogue" w Paryu. Przewodniczy Katolickiemu Zjazdowi Polakw w Osny w pobliu Parya

30.09-9.10 Sesja zwyczajna Synodu Biskupw. 24 padziernika zostaje wybrany do Rady Sekretariatu Generalnego Synodu (do 29 padziernika).

2.12 Posiedzenie plenarne Synodu Duszpasterskiego archidiecezji krakowskiej.

1978

12-7.03 Sesje robocze Kongregacji "Institutione Catholica". W tym samym czasie uczestniczy w ceremonii naoenia paliusza Arcybiskupowi Tomaskowi.

16-19.05 Uczestniczy w sesji inaugurujcej Rad Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupw.

21.06 Wykad nt. "Maestwo i mio" w Centro Internazionale Studi Famiglia (CISF) - posiedzenie z okazji 10. rocznicy "Humanae Vitae".

11-12.08 Obecny na pogrzebie Pawa VI.

25.08 Rozpoczyna si konklawe .

26.08 Jan Pawe I (Albino Luciani) wybrany Papieem.

30.08 Jan Pawe I przyjmuje Kardynaw, w tym Wojty na audiencji prywatnej;

9.09 Uczestniczy w ceremonii inauguracyjnej pontyfikatu Jana Pawa I.

19.09 Wraz z kard. Stefanem Wyszyskim i bpami Strob i Rubinem odwiedza Republik Federaln Niemiec.

28.09 Niespodziewanie po zaledwie 34 dniach pontyfikatu umiera Papie Jan Pawe I.

3.10 Wojtya uczestniczy w pogrzebie Jana Pawa I.

14.10 Otwarcie Konklawe msz "pro eligendo Papa" celebrowan przez 110 ze 111 kardynaw , ktrzy wybior nowego Papiea.

15.10 W pierwszym dniu Konklawe nie udao si wybra papiea, ostatni czarny dym ukazuje si o 18.34.

16.10.1978 Metropolita krakowski, kard. Karol Wojtya zostaje wybrany 263 nastpc w. Piotra okoo godz. 17.15 i przyjmuje imi Jan Pawe II. O godz. 18.44 na placu w. Piotra sycha sowa kardynaa Pericle Feliciego: "Nuntio vobis gaudium magnum, habemus Papam: Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum Carolum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Wojtyla qui sibi nomen imposuit Joannem Paulum Secundum".

17.10 O godz. 9.30, po zakoczeniu uroczystej Mszy w. w Kaplicy Sykstyskiej, jako nowo wybrany Papie, Jan Pawe II zamyka Konklawe. W czasie Mszy wygasza po acinie swoje pierwsze ordzie jako skierowane do "kardynaw, dzieci Kocioa witego i wszystkich ludzi dobrej woli". W przemwieniu wyznacza program "intra ecclesiale" swojego pontyfikatu opartego na realizacji wskaza Soboru Watykaskiego II.


rdo: vatican.va
 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości