AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Chrzescijanstwo

Termin chrzecijastwo uywany jest na okrelenie jednej z najwikszych religii monoteistycznych na wiecie. Szacunkowo oblicza si, e chrzecijastwo ? we wszystkich jego nurtach i odmianach - wyznaje okoo 30% ludnoci wiata (1,8 miliardw). W tym: okoo 970 milionw to katolicy (zob. katolicyzm), 300-450 milionw - protestanci (zob. protestantyzm), 150 milionw - prawosawni (zob. prawosawie), 60 milionw ? anglikanie (zob. anglikanizm) i 30 milionw wyznawcw staroytnych Kociow wschodnich - niechalcedoskich.

Chrzecijastwo narodzio si na pocztku naszej ery na Bliskim Wschodzie. W pierwszych latach swojego istnienia zwizane byo ze wschodni prowincj Cesarstwa Rzymskiego ? Jude, zwan te w kolejnych stuleciach Palestyn. Szybko jednak religia ta wysza poza granice Judei oraz jej mieszkacw ? ydw.

Nie ma adnych wtpliwoci, e chrzecijastwo narodzio si i rozwija po dzie dzisiejszy wok osoby Jezusa z Nazaretu, zwanego najczciej Jezusem Chrystusem. Podstawow doktryna chrzecijastwa, ktra wyrnia jej wyznawcw od innych religii oraz grup parachrzecijaskich jest przekonanie, e Jezus z Nazaretu jest prawdziwym Synem Boga, prawdziwym Bogiem i czowiekiem, ktry narodzi si z ziemskiej kobiety, aby swoj mczesk mierci na krzyu ofiarowa wszystkim, ktrzy w Niego wierz, zbawienie.

Jezus Chrystus by ydem, podobnie jak i Jego pierwsi uczniowie i naladowcy. Std te najstarsz wsplnot wyznawcw Chrystusa nazywa si gmin judeochrzecijask. Cechowaa si ona tym, e oprcz wiary w Jezusa jako Zbawiciela ? Mesjasza (Chrystusa), jej czonkowie zachowywali wikszo zwyczajw ydowskich, cznie z obrzdem inicjacyjnym ? obrzezaniem.

Dalszy rozwj wyznawcw Jezusa wie si z diaspor ydowsk w Cesarstwie Rzymskim oraz miastami i osiedlami Azji Mniejszej. To wanie ydzi z diaspory, jeszcze za ycia pierwszych uczniw Jezusa, zwanych pniej apostoami, przyjmowali wiar w Syna cieli z Nazaretu (miejsca gdzie Jezus wzrasta pod okiem swojego ziemskiego opiekuna). Pierwsi chrzecijanie przywizywali take bardzo due znaczenie do dwch najwaniejszych chrzecijaskich obrzdw: sakrament chrztu i eucharystii.

Najwaniejsze wsplnoty chrzecijaskie w tamtym okresie to ? oprcz Judei ? Damaszek, Antiochia Syryjska, Cezarea, Ikonium, Efez, Ateny, Leodycea, Filadelfia, Korynt, Tesaloniki, Smyrna, Fillipia i Rzym. Pocztkowo uwaano wyznawcw tych gmin za czonkw nowej sekty judaistycznej. Dopiero, pewne widzialne rozrnienie midzy chrzecijanami a wyznawcami religii ydowskiej usankcjonowa pierwszy sobr, ktry odby si w Jerozolimie, okoo 50 roku. Najwiksze zasugi w rozwoju nowej religii ma tutaj jej najsynniejszy misjonarz i aposto Pawe z Tarsu.

W pierwszym stuleciu istnienia chrzecijastwa spisano jej wite ksigi, ktre otrzymay nazw Nowy Testamentu, stanowice razem z ksigami Starego Testamentu (wite ksigi ydw) Bibli lub Pismo wite. Mniej wicej w tym samym czasie zaczy si rwnie ksztatowa struktury organizacyjne chrzecijastwa, ktre okrelono jednym terminem - Koci (gr. Ecclesia). Ksztatoway si te struktury wadzy, ktre na samym pocztku nosiy bardzo wyrany charakter suebny. Od samego pocztku znane byy trzy struktury wadzy (usugiwania) w Kociele: biskup, prezbiter, diakon.

W tych orodkach, gdzie dynamicznie rosa liczba chrzecijan, siedziby biskupw do szybko zamieniy si w tzw. patriarchaty (biskupstwa o charakterze honorowym). W II i III wieku znane ju byy patriarchaty w Antiochii, Aleksandrii i Rzymie. Pniej doczyy jeszcze patriarchaty w Konstantynopolu (381 r.) i Jerozolimie (451 r.). Caa pitka nosi do dzisiaj zaszczytn nazw piciu staroytnych patriarchatw Kocioa. Podobne orodki o charakterze patriarchalnym rozwiny si take poza granicami Cesarstwa Rzymskiego. Nazwano je katolikatami, ktre swoje siedziby posiaday w Persji i Armenii (IV w.) oraz w Gruzji (V w.).

Rozwj chrzecijastwa przebiega bardzo dynamicznie, chocia nie brakowao momentw kryzysowych spowodowanych trudnoci wewntrznymi i zewntrznymi. Do szybko te doszo do podziau chrzecijastwa na liczne nurty i grupy wyznaniowe, ktre zaczy rni si strukturami organizacyjnymi, zwyczajami, ale take doktryn. W jednym tylko doktryna bya niezmienna ? wiara w Syna Boego Jezusa Chrystusa.

Dzisiaj wyrnia si 3 najwaniejsze nurty chrzecijastwa:

  • Katolicyzm
  • Prawosawie
  • Protestantyzm
rdo: kosciol.pl
 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości