AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Artykuly Dwa rzeczowe dowody Zmartwychwstania

Dwa rzeczowe dowody Zmartwychwstania

zmartwychwstanie jezusa chrystusa, ave-maria, modlitwy, biblia, kalendarz swiat 2010, miejsca swiete, caun turyski, modlitwa po komunii

Wedug tradycji ydowskiej, aby dowie czego przed sdem, trzeba byo przedstawi dwch wiadkw. I tu wanie mamy dwch wiadkw ? Jana i Piotra, ale te dwa dowody ? dwa kawaki ptna: Caun Turyski i Oblicze z Manoppello. S to zatem dwa rzeczowe dowody Zmartwychwstania.

Klaus Berger, jeden z najlepszych wspczesnych biblistw niemieckich, profesor teologii Nowego Testamentu na Wydziale Teologii Ewangelickiej uniwersytetu w Heidelbergu, napisa w niemieckim wydaniu tygodnika informacyjnego Focus, e ?obraz twarzy Jezusa z Manoppello jest pierwsz stron Ewangelii. Ewangelia jest tekstem, a poprzedza go ten wanie obraz Zmartwychwstania (?). Wedug tradycji ydowskiej, aby dowie czego przed sdem, trzeba byo przedstawi dwch wiadkw. I tu wanie mamy dwch wiadkw ? Jana i Piotra, ale te dwa dowody ? dwa kawaki ptna: Caun Turyski i Oblicze z Manoppello. S to zatem dwa rzeczowe
dowody Zmartwychwstania. Zmartwychwstanie jest faktem, nie jest to teologiczna metafora. Zmartwychwstanie jest rzeczywistoci. I o tym mwi w obraz z Manoppello?.
Po zdjciu z krzya ciao Jezusa zostao najpierw cae zawinite w ponadczterometrowy lniany caun. Uczyniono tak, aby zgodnie z ydowskim zwyczajem nie dotyka martwego ciaa goymi rkami i nie rozlewa krwi. Nastpnie owinito i obwizano znajdujce si w caunie ciao szerokim ptnem, zawizywanym na krzy, obficie wylewajc przy tym na zewntrz i do wewntrz rne oleje oraz wonnoci. Dopiero tak cakowicie zawinite i obwizane jak kokon ciao Jezusa zoono do grobu i tam na Jego gowie zostaa pooona drogocenna chusta z bisioru (Caun z Manoppello).

?Ujrza i uwierzy? (J 20, 8)

Kiedy pierwszego dnia po szabacie (w niedziel), wczesnym rankiem, apostoowie dowiedzieli si od Marii Magdaleny o znikniciu z grobu ciaa Jezusa, Piotr i Jan natychmiast tam pobiegli. Dla w. Jana widok grobu z samymi ptnami, w ktre zawinito po mierci ciao Jezusa, by wystarczajco przekonywajcym znakiem wskazujcym na zmartwychwstanie. Ptna byy nienaruszone, zawinite tak, jak po zoeniu do grobu, ale puste, bez ciaa Jezusa. Zdumiony aposto zrozumia, e skoro ptna byy nierozwizane, a wic nikt ciaa z nich nie wyjmowa, wobec tego musiao ono przenikn przez caun. To by gwny powd, dlaczego ?ujrza i uwierzy? (J20,8), e Jezus zmartwychwsta.
Ciao Jezusa byo zawinite w lnian tkanin o dugoci 4 m 36cm i szerokoci 1 m 10 cm. Ten grobowy caun, ktry owija cae ciao Jezusa, jedn poow od spodu, a drug z wierzchu, zachowa si do naszych czasw i przechowywany jest w Turynie we Woszech. Jezus zostawi na nim wstrzsajce odbicie caego swojego martwego ciaa oraz odbicie swej twarzy na welonie z bisioru, ktry lea na caunie w miejscu twarzy.

Milczcy wiadek mierci i Zmartwychwstania

Ojciec wity Jan Pawe II, powoujc si na wieloletnie wszechstronne badania naukowe z rnych dziedzin wiedzy, powiedzia: ?Przyjmujc argumenty wielu uczonych, wity Caun Turyski jest szczeglnym wiadkiem Paschy: Mki, mierci i Zmartwychwstania. wiadek milczcy, lecz jednoczenie zaskakujco wymowny! (Turyn, 13.04.1980). Dla czowieka wierzcego istotne jest przede wszystkim to, e Caun to zwierciado Ewangelii (...). Kady czowiek wraliwy, kontemplujc go, doznaje wewntrznego poruszenia i wstrzsu. Caun jest znakiem naprawd niezwykym, odsyajcym do Jezusa, prawdziwego Sowa Ojca, i wzywajcym czowieka, by naladowa w yciu przykad Tego, ktry odda za nas samego siebie? (Turyn, 24.05.1998).
Na Caunie Turyskim utrwalone jest niezwykle precyzyjne, w negatywie fotograficznym, trjwymiarowe odbicie martwego ciaa Jezusa. Natomiast liczne plamy krwi grupy AB s w pozytywie. Wizerunek Ukrzyowanego na Caunie jest anatomicznie perfekcyjny, s tam widoczne rany spowodowane biczowaniem, koronowaniem cierniem, niesieniem krzya itd. Wspczesna nauka nie jest w stanie odtworzy tego typu odbicia. Badania naukowe mwi, e obraz na Caunie powsta na skutek wybuchu nieznanej energii od wewntrz, co spowodowao ?przypalenie? powierzchni wkien w przezroczystym tym kolorze. Odbicie jest niezmywalne, nie mona go niczym wywabi. Eksperci medycyny sdowej, opierajc si na znajomoci procesu krzepnicia krwi, twierdz, e ciao Jezusa zostao zawinite w Caun po dwch i p godzinach od mierci i pozostao w nim nie duej ni 36godzin, gdy nie pozostawio adnych ladw pomiertnego rozkadu. Co wicej, na Caunie wida nienaruszone skrzepy krwi i nie ma ladw odrywania ptna od ciaa, a wic z ca pewnoci nikt ciaa Pana Jezusa z Caunu nie wyjmowa. W jaki wic sposb przenikno ono przez lnian tkanin, nie naruszajc jej struktury? Skd pochodzio promieniowanie, ktre spowodowao utrwalenie na Caunie tego niesamowitego, trjwymiarowego obrazu caego ciaa? Jedyn rozsdn odpowied moe da tylko wiara: dokonao si to wszystko w momencie zmartwychwstania Jezusa.

Drugi rzeczowy dowd Zmartwychwstania

W 1963 r. w. o. Pio powiedzia: ?wite Oblicze w Manoppello to najwikszy cud, jaki posiadamy?. Na welonie o wymiarach 17 na 24 cm, oprawionym w srebrny relikwiarz, ktry jest wystawiony na widok publiczny w otarzu gwnym kocioa w Manoppello, znajduje si wizerunek twarzy zmartwychwstajcego Chrystusa.
Od 20 lat wielu wybitnych naukowcw poddawao wszechstronnym badaniom tajemnicz relikwi witego Oblicza z Manoppello. Ich wyniki mwi, e obraz ten na pewno nie zosta namalowany ludzk rk, podobnie jak cudowny obraz Matki Boej z Guadalupe w Meksyku i odbicie martwego ciaa Chrystusa na Caunie Turyskim. Najnowsze techniki badawcze zastosowane do Caunu Turyskiego zostay rwnie wykorzystane przy badaniach welonu z Manoppello. Wyniki tych wszystkich naukowych ekspertyz jednoznacznie wskazuj, e wspczesna nauka nie jest w stanie stwierdzi, w jaki sposb powsta ten obraz i skd pochodz tajemnicze kolory, ktre sprawiaj, e obraz witego Oblicza fascynuje swoim piknem i promieniuje yciem. Jest to niewtpliwie unikat w skali wiatowej.
Dziki cyfrowemu skanerowi o bardzo wysokiej rozdzielczoci ustalono, e pomidzy wknami badanej tkaniny nie ma najmniejszych nawet ladw farby. Kontury, rysy oczu i ust s tak precyzyjnie czyste, e jest niemoliwe namalowanie ich technik akwarelow. Najbardziej zadziwiajc cech Oblicza z Manoppello jest przeroczysto ptna oraz fakt, e obraz jest doskonale widoczny zarwno z jednej, jak i drugiej strony ? niczym na przeroczu. Dodatkow cech obrazu z Manoppello jest jego zmienno, gdy przy rnym wietle przyjmuje on inny wygld. Wraz ze zmieniajcym si owietleniem zmienia si take obraz, tak jakby y. Jeli patrzy si na pod jasne wiato, jest niewidoczny, poniewa staje si przeroczysty. W tym niezwykym wizerunku twarzy s pewne waciwoci obrazu, fotografii oraz hologramu ? ale nie jest to ani obraz, ani fotografia, ani hologram. Cienie na portrecie s subtelniejsze, niby potrafili je namalowa najwiksi geniusze malarstwa.
Odbicie twarzy wykazuje wiele niewytumaczalnych zjawisk, ktre sprawiaj, e nauka stoi przed wielk tajemnic. Ptno jest tak delikatne, e wydaje si, i po zoeniu mona by je zmieci w skorupce orzecha. Jest to bisior, nazywany morskim jedwabiem, ktry by najdrosz tkanin w staroytnoci. Tkanina jest przeroczysta i ogniotrwaa jak azbest. Z technicznego punktu widzenia jest niemoliwe namalowanie czegokolwiek na morskim jedwabiu, poniewa na tak cieniutek tkanin po prostu nie da si nanie adnej farby. Badania naukowe jednoznacznie mwi, e obraz Boskiego Oblicza z Manoppello nie mg by namalowany przez czowieka. Jest wic on, jak mwi tradycja, acheiropoietos ? czyli nie
namalowany ludzk rk.
Wieloletnie badania Caunu z Manoppello doprowadziy do zaskakujcego odkrycia, e martwe Oblicze z Caunu Turyskiego i wite Oblicze z Manoppello idealnie si pokrywaj. Naoenie folii z obrazem Twarzy z Manoppello na Twarz z Caunu jest graficzno-matematycznym dowodem na to, e mamy do czynienia z t sam Osob. Wyjtkowa, 100-procentowa zgodno w strukturze i wymiarach wiadczy o matematycznym dowodzie. Wizerunek martwego ciaa na Caunie Turyskim i Boskie Oblicze z Manoppello s niewtpliwie
najwikszymi cudami na wiecie, gdy z punktu widzenia nauki obrazy tewogle nie maj prawa istnie.

Cudowny zapis procesu Zmartwychwstania

Wizerunek twarzy na Chucie z Manoppello oraz odbicie przodu i tyu martwego ciaa na Caunie Turyskim nie zaistniay na skutek bezporedniego kontaktu ciaa z ptnem, ale dziki cudownej Boej interwencji w trakcie zmartwychwstania Chrystusa. Otrzymalimy cudowny zapis kolejnych etapw uwielbiania Chrystusowego czowieczestwa. Na Caunie Turyskim zosta utrwalony obraz jeszcze martwego ciaa Jezusa, ale ju w momencie rozpoczynajcego si procesu Jego uwielbiania. Ciao ju zaczo emanowa tajemnicz energi, ktra z niezwyk precyzj spowodowaa utrwalenie si na ptnie wizerunku caego ciaa wfotograficznym negatywie.
Natomiast na Chucie z Manoppello zosta utrwalony wygld twarzy ju yjcego Jezusa w fotograficznym pozytywie, ale jeszcze przed zakoczeniem procesu Jego uwielbiania, poniewa wida na twarzy lady ran i opuchni. Kiedy po raz pierwszy widzi si Oblicze z Manoppello, moe si zrodzi uczucie zawodu, gdy nie jest Ono tak pikne, jak bymy tego oczekiwali. Trzeba mie jednak wiadomo, e jest to Twarz Jezusa zmartwychwstajcego, a wic jeszcze nie w peni uwielbionego. Pikno zmartwychwstaego Jezusa nieskoczenie przekracza wszelkie nasze wyobraenia. Bdziemy Go mogli oglda i w peni si Nim cieszy dopiero w niebie. Oblicze z Manoppello jest twarz zmartwychwstajcego Chrystusa, w momencie Jego przechodzenia ze mierci do ycia. Dokonywao si wtedy cakowite przeobraanie zmaltretowanego w mce i mierci na krzyu ciaa Jezusa, ktry dobrowolnie zosta ?przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy (?). Nie mia On wdziku ani te blasku, aby na Niego patrze, ani wygldu, by si nam podoba. Wzgardzony i odepchnity przez ludzi (?) jak kto, przed kim si twarze zakrywa, wzgardzony tak, i mielimy Go za nic? (Iz 53, 5. 2b-4). Twarz z Manoppello jest obliczem zmartwychwstajcego Chrystusa, ale jeszcze ze ladami mki, a wic w procesie uwielbiania, cakowitego przeobraania, ?przyodziewania si tego, co zniszczalne, w niezniszczalno, tego, co miertelne, w niemiertelno? (por.1 Kor 15, 53).
Boskie Oblicze z Manoppello sprawia wraenie, jakby zostao namalowane wiatem; zmienia swj wyraz w zalenoci od kta, pod ktrym si na nie patrzy, i od rodzaju owietlenia. Tylko w wietle sonecznym nabiera penego wyrazu i pikna. Najstarsza nazwa obrazu z Manoppello to acheiropoietos, wskazujca na fakt, e nie zosta on namalowany ludzk rk, a wic e jest dzieem samego Boga. Oblicze z Manoppello ukazuje prawdziwe Oblicze wcielonego Boga, ktry zostawi nam czytelny obraz prawdy o swoim Wcieleniu, mierci i Zmartwychwstaniu. Przez ten obraz jednoznacznie potwierdzi, e rzeczywicie sta si prawdziwym czowiekiem, e wzi na siebie wszystkie nasze cierpienia i grzechy, e prawdziwie umar i zmartwychwsta, aby nas uwolni od grzechu i mierci oraz doprowadzi do peni szczcia w niebie.
Boskie Oblicze z Manoppello jest rzeczywicie niezwyk relikwi zmartwychwstajcego Pana. Jej najwikszym zadaniem jest wskazywanie nam wszystkim na rzeczywist obecno Osoby Zmartwychwstaego w tajemnicy Eucharystii. ?Eucharystyczna Hostia jest ?chlebem caunowym?, w ktrym ukrywa si Bg? ? pisa w. Tomasz z Akwinu. Eucharystia jest naszym najwikszym skarbem, gdy jest to sam Jezus, ktry pragnie si dzieli z nami swoim zmartwychwstaym yciem oraz uzdrawia wszystkie nasze choroby ducha i ciaa. Tak mwi Pan Jezus w. Faustynie: ?Pragn jednoczy si z duszami ludzkimi; rozkosz moj jest czy si z duszami. Wiedz o tym, crko moja: kiedy przychodz w Komunii w. do serca ludzkiego, mam rce pene ask wszelkich i pragn je odda duszy, ale dusze nawet nie zwracaj uwagi na Mnie, pozostawiaj Mnie samego, a zajmuj si czym innym. O, jak mi smutno, e dusze nie poznay mioci. Obchodz si ze Mn jak z czym martwym? (Dz. 1385).
Wizerunek Oblicza Jezusa na Caunie Turyskim, na Chucie z Manoppello i przede wszystkim w eucharystycznej Hostii zaprasza nas wszystkich do codziennej wytrwaej modlitwy i adoracji. Jednak ?do penej kontemplacji oblicza Paskiego ? pisze Jan Pawe II ? nie moemy doj o wasnych siach, ale jedynie poddajc si prowadzeniu aski. Tylko dowiadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podoe, na ktrym moe dojrze i rozwin si bardziej prawdziwe, adekwatne i spjne poznanie tajemnicy, najwzniolej wyraonej w dobitnych sowach ewangelisty Jana: ?ASowo stao si ciaem i zamieszkao wrd nas. I ogldalimy Jego chwa, chwa, jak Jednorodzony otrzymuje od Ojca, peen aski i prawdy? (J 1, 14)? (list apostolski Novo millennio ineunte).
Dajc nam swj wizerunek na Caunie Turyskim i odbicie swojej twarzy na Caunie z Manoppello, Chrystus wzywa nas wszystkich do nawrcenia, do nawizania z Nim osobistego kontaktu w sakramentach pokuty i Eucharystii, w codziennej, wytrwaej modlitwie oraz w yciu zgodnym z Dekalogiem i zasadami Ewangelii. Zmartwychwstay Chrystus apeluje do nas: ?Niechaj si nie lka zbliy do mnie dusza saba, grzeszna, a choby miaa wicej grzechw ni piasku na ziemi, utonie wszystko w otchani miosierdzia mojego? (Dz. 1059); ?Wystarczy przystpi do stp zastpcy mojego i wyzna mu ndz swoj, a cud miosierdzia Boego okae si w caej peni. Choby dusza bya jak trup rozkadajcy si i choby po ludzku ju nie byo wskrzeszenia i wszystko ju stracone, nie tak jest po Boemu, cud miosierdzia Boego wskrzesza t dusz w caej peni? (Dz.1448).

rdo: "Miujcie si!" nr 4-2006.
 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości