AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ave-maria, modlitwa po komunii, przed komunia, modlitwy, pismo swiete, kalendarz swiat 2010
Argumenty ateistw wskazujce na nieistnienie Boga rozsypuj si jak domek z kart w konfrontacji z rzeczywistoci Boga, ktra odsania si nam w yciu witych, kanonizowanych w Kociele katolickim...

I tak na przykad ycie w. o. Pio, jednego z najwikszych mistykw i stygmatykw w historii Kocioa, byo wyjtkowo czytelnym znakiem istnienia Boga. Tylko ludzie zej woli, ktrzy przez swoj ?nieprawo nakadaj prawdzie pta? (Rz1, 18), tak oczywiste znaki lekcewa lub odrzucaj.

23 kwietnia 2008 r. w San Giovanni Rotondo ciao w. o. Pio zostao wystawione na widok publiczny, po blisko 40latach od jego mierci 23 wrzenia 1968r. Obchody 40. rocznicy mierci w. o. Pio zakocz si 23 wrzenia 2009 r.

Dziki wstawiennictwu w. o. Pio rwnie dzisiaj dokonuj si spektakularne nawrcenia najbardziej zatwardziaych ateistw oraz cudowne uzdrowienia. Trzeba w tym miejscu przytoczy choby jeden spord wielu cudw, ktre dokonay si dziki wstawiennictwu w.o.Pio. wiat nauki zadziwia mianowicie niesamowity fakt, e urodzona bez renic w 1939r. Woszka Gemma di Giorgi wroku 1947 r. odzyskaa zdolno perfekcyjnego widzenia, po przyjciu Komunii w. z rk o. Pio. Kobieta ta jednak w dalszym cigu nie ma renic, a mimo to doskonale widzi, wbrew wszelkim prawom fizyki. Dostepne s szczegowe badania naukowe tego niebywaego, cigle trwajcego cudu.

Istnieje wiele udokumentowanych faktw, e w czasie swego ziemskiego ycia, dziki darowi bilokacji, o. Pio przemieszcza si w miejsca odlege o setki lub tysice kilometrw, aby nie duchow pomoc potrzebujcym. Potrafi czyta w sumieniach i zna szczegy z ycia zupenie obcych mu ludzi. Mia take dar spotykania si z duszami cierpicymi w czycu. W codziennych stanach mistycznych spotyka Jezusa, Matk Bo oraz witych. Rwnoczenie codziennie zmaga si z nienawici i brutalnymi atakami zych duchw.
wity o. Pio przez 50 lat nosi na swoim ciele nieustannie krwawice rany ? stygmaty, znaki mki Chrystusa, ktrych medycyna adnymi sposobami nie moga uleczy. Od ran o. Pio promieniowa niebiaski zapach, ktry by rwnie odczuwalny, przez wybrane przez niego osoby, w rnych zaktkach ziemi, nieraz odlegych od San Giovanni Rotondo o tysice kilometrw. W tym artykule sprbujemy si przyjrze bliej tajemnicy i znaczeniu stygmatw.

Tajemnica stygmatw

W historii Kocioa odnotowano 70 kanonizowanych witych, ktrzy w swoim ciele nosili krwawice rany, znaki szczeglnego zjednoczenia z Chrystusem w tajemnicy Jego mki i mierci. Byli to midzy innymi w. Franciszek z Asyu, w. Katarzyna ze Sieny i w.Weronika Giuliani. Szczeglny rodzaj stygmatw otrzymaa w. Teresa z vila (1515-1582). Na jej ciele nie byo adnych widocznych stygmatw, natomiast prawdziwe rany nosia na sercu. O fakcie tym napisaa w jednym ze swoich mistycznych dzie. Po mierci w. Teresy jej ciao zostao poddane autopsji. Po wyjciu serca okazao si, e rzeczywicie znajduje si na nim pi ran, w tym jedna wielkoci piciu centymetrw. Lekarze stwierdzili, e kada z nich spowodowaaby natychmiastow mier, a przecie w. Teresa ya z tymi ranami serca przez 23 lata. Co wicej, w sposb dla nauki niewytumaczalny, serce w. Teresy zachowao si do naszych dni. Jest przechowywane w specjalnym relikwiarzu w kaplicy klasztornej Sistr Karmelitanek w Alba de Torres w Hiszpanii i mona oglda na nim pi wieych ran.
Pierwszym kapanem w historii Kocioa, ktry otrzyma stygmaty, by w. o. Pio. Francesco Forgione (w. o. Pio) urodzi si 25.05.1887 r. w Pietrelcinie (prowincja Benewent), w ubogiej chacie, w ktrej bya tylko jedna izba z jednym oknem, a zamiast podogi zwyka ziemia. W 1903r. , w wieku 17 lat, wstpuje do nowicjatu ojcw kapucynw.
10 sierpnia 1910 r.Francesco przyjmuje wicenia kapaskie i cakowicie oddaje si Bogu jako ofiara wynagradzajca za grzechy ludzkoci oraz dusze w czycu cierpice. W licie do swojego ojca duchownego, o. Benedetta, o.Pio pisa: ?Od duszego czasu odczuwam w sobie potrzeb, aby ofiarowa si Panu jako ofiara za biednych grzesznikw i dusze w czycu cierpice. To pragnienie do tego stopnia roso w moim sercu, e obecnie stao si bardzo siln pasj. Jest prawd, e ju wielokrotnie dokonaem tego aktu oddania si Bogu, bagajc Go, aby zechcia przela na mnie wszystkie konsekwencje grzechw innych ludzi i dusz w czycu cierpicych, lecz teraz pragn dokona tego aktu oddania si Panu z posuszestwa. Wydaje mi si, e pragnie tego sam Jezus. (?) Trudne jest powoanie, aby cierpie za innych, dlatego e miejscem takiej osoby jest zjednoczenie z cierpicym Jezusem na Kalwarii, a nie sodycz mioci? (29.11.1910 r.).

W jednym za z listw do o. Augustyna tak o. Pio pisa o szczeglnym powoaniu, do ktrego wezwa go Jezus: ?On wybiera sobie dusze i wrd nich ? bezjakiejkolwiek mojej zasugi ? wybra moj, aby Mu pomagaa w tym ogromnym zadaniu dokonywania dziea zbawienia ludzi. Im bardziej te dusze cierpi bez najmniejszej pociechy, tym wiksz ulg przynosz cierpieniom dobrego Jezusa. Oto caa przyczyna tego, e pragn cierpie zawsze coraz wicej, i to cierpie bez pocieszenia. Tutaj ma rdo caa moja rado. Niestety, potrzebna jest mi odwaga, lecz Jezus nie odmwi mi niczego. Mog stwierdzi to na podstawie dugiego dowiadczenia. Tak, nie odmawia niczego, ale pod warunkiem, e nie przestaje si Go o to prosi? (Pietrelcina, 20.09.1912 r.). W innym licie pisa: ?O Jezu! Obym mg kocha Ci! Obym mg cierpie tyle, ile chciabym, aby Ci zadowoli i naprawi w jaki sposb niewdziczno ludzi wobec Ciebie. Pan Jezus pozwoli mi wyraniej usysze w mym sercu Jego gos: ?Mj synu! Mio poznaje si w blu; odczujesz go jako ostry w swej duszy, a jeszcze ostrzejszy w swym ciele??
(Pietrelcina,29grudnia 1912).

Stygmaty w. o. Pio

Widzialnym znakiem przyjcia przez Boga tego aktu ofiarowania si o. Pio, w duchu ekspiacji za grzechy innych ludzi i dusze w czycu cierpice, byo udzielenie mu stygmatw ? nieustannie krwawicych ran, znakw szczeglnego zjednoczenia si z Chrystusem w Jego cierpieniu za zbawienie wszystkich.

Pierwsze oznaki cierpie spowodowanych przez stygmaty zaczy si pojawia u o. Pio ju w 1910 r. 7 wrzenia tego roku ukazali mu si Jezus i Maryja ? i wtedy wanie na swych rkach po raz pierwszy zobaczy rany Chrystusa, ktre po pewnym czasie znikny, dziki usilnej probie o. Pio. To zjawisko powtrzyo si z jeszcze wiksz intensywnoci we wrzeniu 1911 r. oraz w marcu 1912 r.

Pan Jezus stopniowo przygotowywa o. Pio do przyjcia na stae znakw swojej zbawczej mki. 5 sierpnia 1918 r. zakonnik otrzyma ran boku. Pisze w jednym ze swoich listw, e podczas suchania spowiedzi ?przed oczami mego umysu stan Niebiaski Go?, ktry ?rozpalonym narzdziem rzuci z caej siy w m dusz. (?) Od owego dnia zaczem nosi w sobie mierteln ran. W caej gbi duszy czuj stale otwart ran, rdo mych ustawicznych katuszy?. Wszystkie rany Chrystusa pojawiy si na ciele o.Pio 20.08.1918 r. Tak opisa to niezwyke wydarzenie w licie do swojego kierownika duchowego: ?(?) po odprawieniu Mszy w. ogarno mnie jakie dziwne ukojenie, podobne do sodkiego snu. Wszystkie zewntrzne i wewntrzne zmysy, a take wadze duszy ogarn wrcz niewypowiedziany spokj. Wszystko odbyo si w wielkiej ciszy, jaka panowaa wok mnie i we mnie?.Ojciec Pio pisze, e zobaczy tajemnicz posta, ktra miaa ?rce, nogi i klatk piersiow ociekajce krwi. (?) Posta na chwil cofna si, a ja zauwayem, e moje rce, nogi i pier zostay przebite i ociekaj krwi. Moesz sobie wyobrazi bl, jaki przeyem i odczuwam nieustannie niemal kadego dnia. Rana serca nieustannie wyrzuca strumienie krwi. Dzieje si to zwaszcza od czwartku wieczorem do soboty. Ojcze mj, umieram wrcz z blu i zawstydzenia, ktre odczuwam w gbi swojej duszy. Lkam si, e umr na skutek upywu krwi, chyba e Pan wysucha bagalne westchnienia mego biednego serca i powstrzyma to dziaanie. Czy jednak Jezus, ktry jest tak dobry, zechce udzieli mi tej aski? A moe przynajmniej usunie to zawstydzenie, jakiego doznaj kadego dnia przez te zewntrzne znaki? Bd Go baga i zaklina na wszystko, aby zesa na mnie najgorsze ble i cierpienia, aby pozostawi t wyniszczajc mnie udrk, ale by zabra te zewntrzne znaki, ktre mnie tak zawstydzaj i upokarzaj w sposb wrcz nie do opisania i wytrzymania. Pragn natomiast, by mnie nasyci samym tylko cierpieniem? (22.10.1918r.).

Pan Jezus nie wysucha tych prb, gdy pragn wszystkim wtpicym i niewierzcym da widoczny znak, wzywajcy ich do nawrcenia: aby na ciele o. Pio mogli zobaczy krwawice rany ? znaki Jego strasznej mki i mierci, spowodowane grzechami i brakiem wiary w Jego mio i miosierdzie.

Ojciec Pio wszelkimi sposobami pragn ukry te swoje nieustannie krwawice rany, aby nikt si o nich nie dowiedzia. Byo to jednak niemoliwe, poniewa rany obficie krwawiy i trzeba byo czsto zmienia opatrunki. Tak o stygmatach o. Pio pisa gwardian klasztoru w licie do przeoonego generalnego: ?(?) s to autentyczne rany na wylot. W boku za widnieje istne rozdarcie, z ktrego nieustannie wypywa krew?.
Przez 50 lat, a do swojej mierci, o. Pio nosi na swoim ciele nieustannie krwawice rany, znaki mki i mierci Chrystusa.

Badania lekarskie stygmatw

Wie o stygmatach o. Pio rozniosa si lotem byskawicy najpierw we Woszech, a pniej po caym wiecie. Do San Govanni Rotondo zaczli przyjeda dziennikarze, ktrzy byli wiadkami spektakularnych cudw i licznych, rwnie wasnych, nawrce dziki modlitwie o. Pio. Z powodu wielkiego rozgosu wadze zakonne poczuy si zobligowane, aby podda rany o. Pio szczegowym badaniom lekarskim.
Przeoeni zakonni poprosili najpierw prof. Luigiego Romanellego, aby zbada stygmaty o. Pio. Szczegowe badania odbyy si 14.05.1919 r. Wykazay one, e rany stp i rk zakonnika s na wylot, natomiast rana jego boku obficie broczy krwi o charakterze ttniczym i ma dugo 8 cm. W kocowym owiadczeniu prof. Romanelli napisa: ?Etiologia ran o. Pio nie jest pochodzenia naturalnego. Przyczyn, ktre spowodoway ich zaistnienie, naley szuka w wymiarze nadprzyrodzonym. Medycyna nie jest w stanie wyjani tego faktu?.

Poproszono take o badanie stygmatw o. Pio profesora Bignamiego, ktry by ateist i z gry wyklucza dziaanie si nadprzyrodzonych, poniewa w ich istnienie po prostu nie wierzy. Po badaniach profesor ze zdziwieniem stwierdzi, e nie ma takich chemicznych substancji oraz chorb, ktre byyby w stanie wywoa tego typu rany. Profesor Bignami zaleci o. Pio kuracj, gdy chcia udowodni, e po dwch tygodniach jej stosowania rany zakonnika si zagoj. Nakaza, aby: 1) o. Pio nie mia adnego dostpu do jodyny i innych rodkw medycznych; 2) zabandaowano rany i opiecztowano je w obecnoci dwch wiadkw; 3) rany byy kontrolowane kadego dnia rano przez 8 dni i aby po kontroli ponownie nakadano na nie pieczcie.

Przeoeni klasztoru z wielk skrupulatnoci dopilnowali, aby wskazania prof. Bignamiego zostay wcielone w ycie. Okazao si, e w czasie omiodniowej kuracji rany o. Pio w ogle si nie goiy i cay czas obficie krwawiy.
Kolejnym specjalist badajcym stygmaty o. Pio by prof. Giorgio Festa, ktry w sprawozdaniu napisa o doskonaym funkcjonowaniu caego systemu nerwowego o. Pio oraz jego wadz duchowych. Stwierdzi, e rany z ca pewnoci nie powstay na skutek dziaa samego pacjenta, e na pewno nie zaistniay dziki dziaaniu jakich czynnikw zewntrznych lub wewntrznych, a wygldu i etiologii ran nie mona wyjani na gruncie wiedzy medycznej.

Przez 50 lat stygmaty o. Pio nieustannie krwawiy, nie goiy si, zachowujc cig wieo, nie powodoway ropni, stanw zapalnych ani martwicy. Byo to zjawisko pozostajce w cakowitej sprzecznoci z prawami biologii. Na dodatek w chwili mierci o. Pio jego rany cakowicie znikny i nie zostawiy po sobie najmniejszej nawet blizny. Dla lekarzy by to kolejny niesamowity cud, gdy wszystkie rany spowodowane przez uszkodzenie tkanek zostawiaj po sobie trway lad w postaci widocznych blizn. Fakt zniknicia ran o. Pio w chwili mierci, bez pozostawienia jakichkolwiek blizn, jest dla nauk medycznych przypadkiem absolutnie niewytumaczalnym.
Stygmaty Ojca Pio byy szczeglnie wymownym znakiem wzywajcym wszystkich do nawrcenia. Bg w swoim wielkim miosierdziu poprzez osob o. Pio dawa ludziom szans powrotu do Niego w szczeglnie trudnym czasie wielkiego kryzysu duchowego, w jakim znalaza si ludzko.

Tajemnica cierpienia

Stygmaty w. o. Pio, ktrych istnienia nauka nie bya w stanie wyjani, byy ranami, ktre zostay zadane Jezusowi w czasie Jego krzyowej mki. Ujawnienie si tych ran na ciele o. Pio stao si moliwe dziki jego cakowitemu, mistycznemu zjednoczeniu si z Jezusem oraz dziki specjalnej asce Boej. Poprzez stygmaty Pan Jezus pragnie nam uwiadomi, e kady nasz grzech zadaje Mu straszne cierpienie.
W osobie o. Pio cierpia i pokazywa nam swoje rany sam Jezus Chrystus. Bdc prawdziwym Bogiem ? a w Bogu jest cige ?teraz? ? Jezus mg wzi z historii kadego czowieka wszystkie grzechy i cierpienia i obarczy nimi swoje czowieczestwo. Cierpic i umierajc za kadego czowieka, w swoim zmartwychwstaniu wybawi nas od tego ostatecznego za i cierpienia, jakim jest wieczne potpienie. Sprawi, e kade ? nawet najbardziej bezsensowne i niezawinione ? cierpienie w zjednoczeniu z Nim staje si drog zbawienia, a wic jest wielk ask i darem. Ale tylko wtedy Jezus bdzie mg nam udzieli daru zbawienia, gdy si na to zgodzimy, gdy z caym swoim cierpieniem, ze wszystkimi grzechami
cakowicie zaufamy i zawierzymy Mu siebie w sakramentach pokuty i Eucharystii, gdy bdziemy si modli oraz postpowa drog przykaza i Ewangelii.

Ojciec wity Jan Pawe II pisze, e kady czowiek ?jest wezwany do uczestnictwa w owym cierpieniu, przez ktre Odkupienie si dokonao. Jest wezwany do uczestnictwa w tym cierpieniu, przez ktre kade ludzkie cierpienie zostao take odkupione. Dokonujc Odkupienia przez cierpienie, Chrystus wynis zarazem ludzkie cierpienie na poziom Odkupienia. Przeto te w swoim ludzkim cierpieniu kady czowiek moe sta si uczestnikiem odkupieczego cierpienia Chrystusa? (List apostolski ?Salvificidoloris? o chrzecijaskim sensie ludzkiego cierpienia, 19).
Dziki mce i mierci krzyowej Jezusa ?saboci wszelkich cierpie czowieka moe przenikn ta sama Boa moc, ktra objawia si w Krzyu Chrystusa. W tym zrozumieniu: cierpie ? to znaczy stawa si jakby szczeglnie podatnym, szczeglnie otwartym na dziaanie zbawczych mocy Boga, ofiarowanych ludzkoci w Chrystusie. W Nim Bg potwierdzi, e chce dziaa szczeglnie poprzez cierpienie, ktre jest saboci i wyniszczeniem czowieka ? i chce w tej wanie saboci i wyniszczeniu objawia swoj moc. Tym moe si take tumaczy wezwanie z listu Piotra: ?Jeeli za (kto) cierpi jako chrzecijanin, niech si nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu!? (Salvifici doloris, 23).
Poprzez swoje rany, widoczne na ciele w. o. Pio, Pan Jezus zaprasza kadego i kad z nas, aby ofiarowa(a) Mu wszystkie swoje cierpienia. Bo tylko wtedy bdziemy od Niego otrzymywali zbawcz moc Boej mioci. Tylko wtedy nasze cierpienie nie bdzie si marnowao, nie bdzie nas niszczyo, nie bdzie dla nas rdem przeklestwa, ale wielkiego bogosawiestwa, poniewa bdziemy wspuczestniczy w tajemnicy Jezusowego cierpienia i mierci za zbawienie wiata.

Najwikszym dramatem i duchowym cierpieniem czowieka jest stan grzechu miertelnego. Pan Jezus wzywa nas, abymy natychmiast powstawali z kadego cikiego upadku i w sakramencie pokuty oddawali Mu swoje zniewolone i poranione serce, aby mg dokona najwikszego cudu, jakim jest przebaczenie grzechw.

Kade cierpienie, ktrego dowiadcza czowiek, jest tylko czstk tego cierpienia, ktre stao si udziaem Chrystusa na krzyu. Jeeli ofiarowujemy je Jezusowi, to pozwalamy Mu, aby przenikna je zbawcza moc Jego mioci. Wtedy bdziemy dowiadcza, tak jak w. o. Pio, radosnej tajemnicy ostatecznego zwycistwa Chrystusa nad szatanem, grzechem, cierpieniem i mierci.
Ojciec Pio by zanurzony w nieustannej modlitwie oraz w cakowitym oddaniu siebie Jezusowi w ofierze zadouczynienia za grzechy innych ludzi. Codziennie w zjednoczeniu z Jezusem w. o. Pio mg bra na swoje barki cierpienia i problemy wszystkich ludzi, ktrzy zwracali si do niego z prob o pomoc. Skadajc samego siebie Bogu w ofierze zadouczynienia za grzechy innych ludzi, w. o. Pio uywa najskuteczniejszej broni do przezwyciania wszelkiego za. W licie do o. Augustyna pisa: ?Jestem bardziej zadowolony, gdy cierpi ? i gdybym nie sucha gosu serca, prosibym Pana Jezusa, aby da mi wszystkie cierpienia ludzi. Ale tego nie czyni, poniewa obawiam si, e bd zbyt samolubny, pragnc dla siebie lepszej czci, ktr jest bl. W cierpieniu Pan Jezus jest bliej, przyglda si i jest Tym, ktry przychodzi, aby ebra o bl i zy, potrzebuje ich dla dusz? (12.04.1912).

Ojciec Pio czsto mwi ludziom: ?Bior na siebie wasz mk!?. Bra na siebie cierpienia innych, dowiadczajc ich w caej peni. Ale u w. o. Pio cierpienie przeplatao si z wielk radoci wynikajc ze zjednoczenia z Chrystusem. Kiedy we wsplnocie zakonnej przebywa z brami, by dusz towarzystwa, artowa peen radoci. Jednak po pewnym czasie musia odchodzi z powodu wielkiego cierpienia.Mwi: ?jestem jedn wielk ran?. Pisa do swej crki duchowej: ?Nie kocham cierpienia dla niego samego, lecz dla owocw, ktre przynosi: oddaje chwa Bogu, zbawia dusze, wybawia z czyca ? czy mog chcie wicej??.

?Wiem, e wszyscy cierpicie. Odwagi!? ? pisa w. o. Pio. ?Zaufanie do naszej Matki jest gwarancj, e wycignie Ona sw do, by pocieszy nas wszystkich. W kadym chorym jest Jezus, ktry cierpi. W kadym ubogim jest Jezus, ktry kona. W kadym ubogim chorym jest Jezus, ktry cierpi i kona podwjnie?.
ks. Mieczysaw Piotrowski TChr

Modlitwa

- Ofiarowania cierpienia

?Panie Jezu Chryste, oddaj Ci siebie wraz ze wszystkimi swoimi cierpieniami fizycznymi i duchowymi. Oddaj Cicay swj lk przed cierpieniem i mierci oraz poczucie nieuytecznoci cierpienia. Pragn jednoczy si z Tob, Jezu, w Twoim cierpieniu na krzyu za zbawienie wiata, aby z tego rda naszego zbawienia czerpa moc uzdrowienia, siy do niesienia cierpienia oraz rado z Twojego zwycistwa nad szatanem, cierpieniem, grzechem i mierci. wity Ojcze Pio, mdl si za nami i pomagaj nam w ofiarowywaniu cierpienia za nawrcenie grzesznikw oraz w intencjach caego Kocioa!?.
 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości