AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Niestety, w naszych czasach pokojowego rozwoju Polski i Europy toczy si walka o mier i ycie. Chodzi o mier i ycie osb, ktre nie mog same zabra gosu, ktre s najbardziej bezbronne i od ktrych zaley przyszo naszego kraju, naszego narodu oraz naszej pozycji w wiecie.

Reim stalinowski narzuci nam ustaw proaborcyjn, ktra spowodowaa wymordowanie wikszej liczby Polakw, ni zgino nas w czasie II wojny wiatowej. Obecnie szykuje si ponowna zagada najmodszej grupy w naszym spoeczestwie ? nienarodzonych Polakw.

Strategia grup proaborcyjnych

Jednym z najlepszych specjalistw od promowania ustaw proaborcyjnych by doktor medycyny Bernard Nathanson. W roku 1968 czowiek ten zaoy stowarzyszenie NARAL (National Association for Repeal of Abortion Law ? Narodowy Zwizek na rzecz Zniesienia Ustawy o Aborcji). Ta organizacja liczya zaledwie kilka osb, ale w cigu piciu lat przewrcia Ameryk z ng na gow, wprowadzajc prawo pozwalajce mordowa kade dziecko od chwili jego poczcia a do momentu narodzenia ? czyli przez cae 9 miesicy trwania ciy.
Na szczcie dr Nathanson przey nawrcenie i w 1982 r. w Irlandii wygosi synne przemwienie miertelne oszustwo, zaplanowana zagada, w ktrym zdemaskowa generaln strategi grup proaborcyjnych. Majc na uwadze jego dowiadczenie i odniesiony przeze ?sukces? w promowaniu proaborcyjnych ustaw, warto posucha, co ten czowiek ma do powiedzenia:

?W 1968 roku wiedzielimy, e uczciwe przeprowadzenie wrd Amerykanw ankiety na temat przerywania ciy oznaczaoby dla nas druzgocc klsk. Zdecydowalimy si wic dziaa inaczej: posugujc si rodkami masowego przekazu, rozpowszechnialimy wyniki przeprowadzonych przez nas rzekomo ankiet, twierdzc, e 50 lub 60 proc. Amerykanw chce legalizacji przerywania ciy. Bya to niezwykle skuteczna ?taktyka samospeniajcych si proroctw?: gdyby dostatecznie dugo wmawia amerykaskiej opinii publicznej, e wszyscy s za legalizacj aborcji, wikszo nabraaby przekonania o susznoci takiego pogldu. Niewielu ludzi bowiem lubi nalee do mniejszoci. Jedn z naszych praktyk byo take stosowanie odpowiednio sporzdzonych, dwuznacznych ankiet. Dlatego chciabym poradzi wszystkim, by byli bardzo nieufni, syszc lub czytajc wyniki ankiet?.

Chyba warto si zastanowi, dlaczego w naszym kraju przed kolejnymi debatami na temat aborcji zaczynaj si pojawia w gazetach wyniki sonday ukazujce, e wikszo Polakw pragnie jej legalizacji... Jednak jeszcze ciekawsze jest to, co dr Nathanson powiedzia o statystykach nielegalnych aborcji:

?Wiedzielimy rwnie, e jeli dostatecznie udramatyzujemy sytuacj, wzbudzimy do sympatii, aby ?sprzeda? nasz program legalizacji sztucznych poronie. Dlatego sfaszowalimy dane na temat nielegalnych zabiegw przerywania ciy wykonywanych kadego roku w USA. Mass mediom i opinii publicznej przekazywalimy informacj, e rocznie przeprowadza si w Stanach okoo miliona aborcji, chocia wiedzielimy, e naprawd jest ich okoo 100 tysicy. Podczas nielegalnych zabiegw umierao rocznie 200-250 kobiet, ale stale powtarzalimy, e miertelno jest znacznie wysza i wynosi 10 tysicy rocznie. Liczby te zaczy ksztatowa wiadomo spoeczn w USA i byy najlepszym rodkiem do tego, aby przekona spoeczestwo, e trzeba zmieni prawo antyaborcyjne?.

?Karta katolicka?

W swojej walce o sympatie spoeczestwa, ktre miay doprowadzi do legalizacji aborcji (notabene korzystnej wycznie dla grupki lekarzy pragncych zarobi na zabijaniu nienarodzonych), dr Bernard Nathanson i jego wsplnicy posunli si jeszcze dalej. Mianowicie wiedzc, e w rnorodnym spoeczestwie amerykaskim istniej podziay wyznaniowe, stworzyli oni iluzj, jakoby Koci katolicki by zarzewiem wszystkich konfliktw wewntrz spoeczestwa, a podejcie do aborcji byo wycznie kwesti religijnych przekona hierarchii Kocioa, ktra zagraa wolnoci obywateli i nawet prawom czowieka.

?Najwaniejsz i najskuteczniejsz z taktyk, ktre stosowalimy podczas naszej dziaalnoci w latach 1968-1973, bya tak zwana karta katolicka. (?) Posugiwalimy si zbiorowym pojciem hierarchii kocielnej, wystarczajco niejasnym, by przekona wszystkich liberalnych intelektualistw, przeciwnikw wojny i rodki masowego przekazu, e to wanie Koci winien jest powstaniu oporu przeciw legalizacji aborcji (...). Z naszych sw mona byo wycign tylko jeden wniosek: Koci katolicki jest zdecydowany narzuci krajowi swoje przekonania dotyczce aborcji. To, co stanie si w najbliszych latach z prawami czowieka w USA, zaley od tego, jak zostanie rozwizany problem przerywania ciy. Jeeli Bill of Rights ma pozosta w Konstytucji Stanw Zjednoczonych, nie wolno nam dopuci do tego, by kardyna Cook rzdzi w naszej sypialni. Nie wolno dopuci, aby dogmatyczny Koci katolicki przej kompetencje prawodawcw i prbowa kad kobiet zmusi do urodzenia dziecka. Postpowanie hierarchii jest nieugite, opr przeciwko ustawie zezwalajcej na aborcj pochodzi wanie od niej, a nie od wikszoci katolikw.
W ten sposb oddzielalimy katolickich ?intelektualistw?, rodowiska ?postpowe? i liberalne od hierarchw i wbilimy klin w katolicki opr przeciw sztucznym poronieniom. Powoujc si na sfaszowane ankiety, twierdzilimy, e ?wikszo katolikw opowiada si za reform ustawy?, a ?wrd kobiet, ktre korzystaj z poradnictwa i decyduj si na usunicie ciy, udzia katoliczek jest proporcjonalny do czci katolickiej ludnoci w caym spoeczestwie Stanw Zjednoczonych?.

Bezczelnie kamic, twierdzilimy, e rwnie kardyna Cushing jest zwolennikiem liberalizacji ustawy antyaborcyjnej, i powoujc si na jego autorytet, przekonalimy wielu niezdecydowanych katolikw, e nasze stanowisko jest suszne i wiate.
Jakie byo znaczenie organizowanej przez nas nagonki? Przede wszystkim przekonaa ona media, e kady, kto by przeciw dopuszczalnoci aborcji, musia by katolikiem lub ulega silnemu wpywowi hierarchii kocielnej. Rozpowszechnilimy przekonanie, e katolicy, ktrzy s zwolennikami legalizacji aborcji, to intelektualici, wiatli, postpowi ludzie.

Chodzio nam o to, aby za porednictwem mediw przekona spoeczestwo, e nie ma grup niekatolickich, ktre byyby przeciw przerywaniu ciy. W rzeczywistoci w owym czasie (podobnie jak i teraz) przeciwko dopuszczalnoci aborcji wypowiadao si wiele Kociow: wschodnie Kocioy prawosawne, Churches of Christ, American Baptist Association, luteranie, metodyci, mormoni, ortodoksyjni ydzi, muzumanie, zielonowitkowcy. Inne wsplnoty religijne przyjy mniej zdecydowan postaw, ale i tak nie zgodziy si na pen dopuszczalno aborcji. Mona tu wymieni Koci amerykasko-luteraski, Koci prezbiteriaski i Kocioy amerykasko-baptystyczne w USA.

Grup niekatolickich, ktre w sposb zdecydowany wypowiaday si przeciwko przerywaniu ciy, byo bardzo wiele. Nigdy jednak nie dopucilimy do tego, by opublikowano ich list, i zapobiegalimy pojawieniu si przypuszczenia, e moe istnie inna opozycja ni katolicka?.

Ukrywanie prawdy o yciu nienarodzonych dzieci

?Oprcz ?karty katolickiej? NARAL stosowa jeszcze dwie kluczowe metody w propagandzie na rzecz aborcji: ukrywanie wszystkich dowodw naukowych na to, e ycie zaczyna si od poczcia, i zawadnicie rodkami masowego przekazu.
Pierwsza z tych metod polegaa na konsekwentnym zaprzeczaniu dowiedzionemu naukowo faktowi, e ycie ludzkie zaczyna si w chwili poczcia. Utrzymywalimy, e stwierdzenie, kiedy zaczyna si ycie czowieka, jest problemem teologicznym, prawnym, etycznym, filozoficznym ? ale na pewno nie naukowym.

Takie dziaanie jest nadal jedn z ulubionych taktyk grup proaborcyjnych, twierdzcych, e naukowcy nie s w stanie okreli momentu, w ktrym rozpoczyna si istnienie czowieka. Taki pogld jest mieszny i absurdalny (?). Jako naukowiec, wiem ? nie sdz, lecz wiem ? e ycie czowieka zaczyna si od poczcia?.

Doktor Nathanson w swoim przemwieniu nie rozwin szerzej problematyki mediw. Musimy jednak zdawa sobie spraw z tego, e ogromna cz mediw, naganiajc nieprawdy wymylone przez aborcjonistw amerykaskich, nie zwalczajc ich kamstw i nie demaskujc ich manipulacji, wiadomie lub niewiadomie wsptworzy cywilizacj mierci. Najsmutniejsze jest jednak to, e nawet po ujawnieniu przez dra Nathansona tej caej strategii zbudowanej na naganianych kamstwach i pprawdach pozostaje ona najskuteczniejszym narzdziem prowadzcym w efekcie do zagady milionw niewinnych istot ludzkich.

Zabierzmy gos w obronie ycia

Odbudowanie tego, co zostao zniszczone, nie jest takie atwe. W cigu piciu lat kamstwa zdoay zachwia przekonaniami wikszoci Amerykanw na tyle, e caa pniejsza dziaalno Bernarda Nathansona w obronie ycia nie bya w stanie doprowadzi do wprowadzenia z powrotem ustawy antyaborcyjnej. Nie popeniajmy tego bdu i trzymajmy si prawdy, ktr objawia nam Bg, ktrej strzee Koci i do ktrej dochodz rzetelni naukowcy: ycie ludzkie jest wartoci od chwili poczcia do naturalnej mierci.
Pozwlmy, by zabra gos doktor medycyny John Willke, obroca ycia, przewodniczcy midzynarodowej organizacji International Right to Life Federation (Midzynarodowa Federacja ?Prawo do ycia?). Doktor J. Willke od dziesicioleci prezentuje na caym wiecie swj plan, sformuowany w 4 punktach, przeciwdziaania zabijaniu pocztych dzieci.
Plan ten jest bardzo prosty:

1) modlitwa,
2) uczenie si,
3) uczenie innych,
4) niesienie pomocy.

Jako czowiek wierzcy dr Willke susznie uzna pierwszorzdn, fundamentaln rol modlitwy w obronie ycia czowieka. Ona powinna by na pocztku wszelkich przedsiwzi sucych yciu i je nieustannie wspiera. Do modlitwy zachca nas Jezus Chrystus: ?Czuwajcie i mdlcie si w kadym czasie? (k21,36). wity Pawe pisze: ?Nieustannie si mdlcie!? (1 Tes5, 17), aw.Jakub zapewnia: ?Wielk moc posiada wytrwaa modlitwa sprawiedliwego!? (Jk5, 16). O modlitw apelowa do nas najwikszy obroca ycia ? Jan Pawe II. Ojciec wity 7czerwca 1979r. w Kalwarii Zebrzydowskiej mwi: ?Trzeba nie ustawa w modlitwie! (...) Niech z tego miejsca do wszystkich, ktrzy mnie suchaj tutaj albo gdziekolwiek, przemwi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najwaniejsze. Najistotniejsze ordzie?.
W roku 1980 w Polsce rozpoczto Krucjat Modlitwy w Obronie Pocztych Dzieci, ktra przyczynia si do anulowania 7 stycznia 1993 r. przez Sejm RP zbrodniczej aborcyjnej ustawy. Sejm wprowadzi ustaw chronic ycie nienarodzonych (niestety z 3 wyjtkami). Polska bya pierwszym krajem na wiecie, ktry w demokratycznych warunkach dokona takiego zwrotu. Nie pozwlmy, by zwolennicy aborcji, dbajc o swoje maostkowe interesy, zarzucili nas kamstwami, jak to zwykli czyni, faszujc sondae i oczerniajc Koci.
Musimy te si poczu wspodpowiedzialni za inne kraje, gdzie w wietle prawa morduje sie niewinnych. 13 padziernika 2007 r. na II wiatowym Modlitewnym Kongresie dla ycia w bazylice Miosierdzia Boego w Krakowie-agiewnikach rozpoczto World Prayer for Life (patrz: www.world-prayer-for-life.org) ? wiatow Krucjat Modlitwy w Intencji Obrony ycia Czowieka, ktrej mottem s sowa Jana Pawa II ?Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za ycie przenikajca cay wiat? (Evangelium vitae, 100).
Wczajmy si w modlitw w intencjach:
? przebagania miosiernego Boga za odrzucony dar ycia,
? wzrostu szacunku dla ycia kadego czowieka od poczcia a po naturalny kres,
? zapewnienia w ustawodawstwie wszystkich krajw bezwarunkowego prawa do ycia kademu czowiekowi od poczcia do naturalnej mierci.

Doktor Willke wielokrotnie podkrela, e nasze zaangaowanie w dzieo obrony ycia powinno by mdre, oparte na argumentach, ktre przynosi nam rozwj nauk: medycznych, historycznych, prawnych czy demograficznych. Rzetelne informacje mona zdoby, czytajc regularnie pras katolick, opracowania i ksiki wydawane przez obrocw ycia. Doktor Willke ostrzega przed publikacjami, ktre ? nawet podpisane przez osoby z tytuami profesora ? mijaj si z prawd. Uczy si ? to take uczestniczy w spotkaniach, wykadach prowadzonych przez uczciwych ludzi; to take oglda dokumentalne filmy ukazujce rozwj czowieka, a take filmy na temat zniszczenia pocztego ycia oraz przedstawiajce tragedi matek po ich zgodzie na zabicie pocztego dziecka. To rwnie zdobywa informacje na temat skutkw aborcji dla zdrowia fizycznego i psychicznego kobiet.

Ten wiadomie podejmowany trud zdobywania prawdziwych informacji, cigej aktualizacji naszej wiedzy jest szczeglnie wany w sytuacji, w ktrej media miast informacji jake czsto szerz dezinformacj.

Postulat ?uczy innych? ? to postulat skierowany w sposb szczeglny do ludzi mediw, do ludzi szeroko pojtego systemu edukacji, ale take do wsplnot religijnych czy te zwykych obywateli. Uczymy innych, kiedy dzielimy si swoj wiedz na temat pocztku ycia czowieka, kiedy przekazujemy innym prawdziwe informacje o okruciestwie ukrytym pod sowem ?aborcja?. Polskie Stowarzyszenie Obrocw ycia Czowieka dysponuje wieloma materiaami, ktre chtnie udostpnia: zdjcia, filmy, opracowania. Gazety parafialne i szkolne mog nawet bezpatnie otrzyma prawa autorskie ? copyright (tel./fax 0 12 421-08-43). Zapraszamy rwnie na strony internetowe Polskiego Stowarzyszenia Obrocw ycia Czowieka: www.life.net.pl i Polskiej Federacji Ruchw Obrony ycia: www.prolife.com.pl.

Doktor Willke z moc podkrela, e w dziele obrony ycia nie moe zabrakn konkretnej, take materialnej, pomocy wiadczonej samotnym matkom i rodzinom wielodzietnym. Kady lekarz ? nie tylko ginekolog lub poonik ? powinien zna na swoim terenie instytucje, organizacje spoeczne oraz telefony zaufania, ktre wiadcz pomoc w kryzysowych sytuacjach. aden wierzcy nie moe pozosta obojtny wobec problemw innego czowieka, gdy jak napisano: ?Dzieci, nie miujmy sowem i jzykiem, ale czynem i prawd!? (1J3, 18).

dr in. Antoni Ziba,
prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrocw ycia Czowieka
 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości