AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

modlitwaSuchajc pasji Jana Sebastiana Bacha odczuwa si, e wstrzsajce wydarzenia wielkopitkowe, chocia kocz si pogrzebem Jezusa, maj swoje rozjaniajce pikno. W tym dziele odczuwa si nadziej i rado z pewnoci Zmartwychwstania. Niestety, dla wielu ludzi dzisiaj wydaje si by obca rado pynca z wiary w Zmartwychwstanie.

Na przykad w Pasji Krzysztofa Pendereckiego, jak zauwaa kard. Ratzinger, zanika zbawczy spokj wiernych, pyncy ze Zmartwychwstania.

Syszymy w tym dziele krzyk wizionych w Owicimiu, cyniczne, brutalne gosy zbrodniarzy, ktrzy s panami tego pieka, wrzaski kapw, uderzenia batw, pene rozpaczy jki ludzi umierajcych. W tym krzyku powracajrwnie do naszej wiadomoci potworne dziedzictwo NKWD, zbrodnie dokonywane w Polsce wcigu 50 lat przez UB i SB, a take zbrodnie na caej kuli ziemskiej, ktre miay miejsce w ostatnich latach. Ukazaa si ksika napisana przez Stefana Courtois i innych piciu profesorw historii pt. Czarna ksiga komunizmu ? zbrodnie, terror i represje. Znawcy tego zagadnienia obliczaj, e ateizm komunistyczny pochon okoo 100 mln ofiar: 20 mln w ZSRR, 60 mln w Chinach, 2 mln w Kambody, 2 mln w Korei Pnocnej, 4-5 mln w Afganistanie, Afryce, Ameryce aciskiej i satelitarnych krajach Europy Wschodniej. Moemy powiedzie, e wszystkie zbrodnie ludzkoci dokonane przez ateistw z pod znaku sierpa i mota, hitlerowskiej swastyki lub symboli masoskich, to jest Wielki Pitek caego XX wieku.

Prosz zauway, e cae to potworne zo i niesprawiedliwo, ktre id w parze z ateizmem programowym s konsekwencj nieustannej walki z Bogiem.

Szereg wypowiedzi i czynw dzisiejszych ateistw ma charakter walki nie tylko z Kocioem, ale wprost z Bogiem.


Dlaczego te straszne fakty przypominam? Przecie ludzko chciaaby jak najszybciej o tym zapomnie. Czy mona jednak zapomnie i y bez obawy o powtrzenie tej sytuacji, gdy krzywdy s nienaprawione? Nie mona. Dlatego musimy uwiadomi sobie, gdzie ley przyczyna tych wszystkich okropnoci. To nie w imi Boga, ale przeciw Bogu dokonano tych wszystkich zbrodni. Czowiek, ktry odrzuci Boga, odrzuci mio jedynie prawdziw. Jeli dla czowieka hasem i programem jest zdanie: Nie masz innych si w wiecie nad siy zawarte w materii, jeli czowiek cakowicie jest pogrony w takim porzdku, to dlaczego mamy si dziwi lub gorszy masow zagad sabych ludzi przez silnych. Przecie to jest konsekwencja takiego mylenia.

W kontekcie tych wydarze moemy lepiej rozumie, co stao si na krzyu, jakie z tego faktu pyn dla nas wnioski. Czy moemy traktowa krzy Chrystusowy jako drog i bram do wyjcia z tej po ludzku beznadziejnej sytuacji?
Wszystkie konsekwencje grzechu czowieka, takie jak sabo, zwtpienie, smutek, udrka, oddalenie od Boga, oraz cierpienie i mier wzi na siebie sam Bg, ktry sta si prawdziwym czowiekiem.
Ta solidarno Boga-Czowieka z grzesznikami ma na celu duchow przemian wszystkich bez wyjtku ludzi, poprzez udzielenie im daru zmartwychwstaego ycia.

Wrogowie chrzecijastwa twierdz, e chrzecijaski Bg jest okrutny, skoro dla zgadzenia grzechw wymaga zoenia w ofierze krzyowej wasnego Syna. Obraz ten, cho bardzo rozpowszechniony, jest zupenie faszywy. W Biblii pojawia si krzy nie jako rekompensata za naruszone prawo, lecz wprost przeciwnie, jako wyraz najwyszej mioci, jako wyraz ycia oddanego cakowicie dla drugich.


Prawie wszystkie religie niechrzecijaskie koncentruj si na zadouczynieniu. Jedyn postaw czowieka jest w nich poczucie winy wobec Boga. Zadouczynienie, ktrym ludzie staraj si przejedna bstwo i usposobi je przychylnie, jest punktem centralnym tych religii. W Nowym Testamencie sprawa przedstawia si wprost przeciwnie. Nie czowiek przychodzi do Boga i przynosi Mu dar pojednawczy, tylko Bg przychodzi do czowieka, by mu dawa Siebie, swoj mio i ycie. To sam Bg, kierujc si nieograniczon mioci usprawiedliwia zniewolonego przez zo czowieka. Jego sprawiedliwo jest ask, ktra czowieka nieprawego czyni prawym.


To jest punkt zwrotny, ktry wnosi chrzecijastwo, patrzc z perspektywy historii religii. Nowy Testament nie mwi, e ludzie pojednali si z Bogiem, tak jak powinni bymy oczekiwa, gdy to ludzie zawinili, a nie Bg. Nowy Testament mwi: W Chrystusie Bg jedna ze sob wiat (2 Kor 5, 19). Jest to co niesychanego, co zupenie nowego. To jest Dobra Nowina. Bg nie czeka, aby winowajcy przyszli i pojednali si z Nim, On sam wychodzi naprzeciw i jedna si z nimi. To sam Bg staje si miertelnym czowiekiem, bierze na siebie grzechy wszystkich ludzi i w swojej mierci krzyowej i zmartwychwstaniu ostatecznie zwycia wszystkie grzechy oraz mier.

Tak wic krzy Jezusa na Golgocie nie jest dzieem pojednania, ktre ludzko ofiarowuje zagniewanemu Bogu, ale jest wyrazem owej ?niepojtej? mioci Boga, ktra si oddaje a do cakowitego ponienia, by w ten sposb ratowa kadego czowieka przed wiecznym potpieniem i zjednoczy go z Sob w wiecznej mioci. Dlatego nasze uwielbienie Boga w chrzecijastwie wyraa si przede wszystkim w dzikczynnym przyjciu boskiego zbawienia.

Gwna forma kultu chrzecijaskiego nazywa si wic Eucharysti, czyli dzikczynieniem. W Eucharystii ludzie nie przynosz Bogu tego, co sami dokonali; kult ten polega raczej na tym, e czowiek pozwala si obdarowa. Chrzecijaska ofiara polega nie na dawaniu czego, czego by Bg bez nas nie posiada, tylko na tym, ebymy pozwolili Mu cakowicie ogarn nas swoj mioci. Pozwoli Bogu, by w nas dziaa ? oto jest chrzecijaska ofiara, oto wymowa krzya, oto wymowa Eucharystii. Dlatego Jezus mwi: Kto spoywa moje Ciao i pije moj Krew, ma ycie wieczne, a Ja go wskrzesz w dniu ostatecznym.

Bg rzeczywicie wzi na siebie cierpienia wszystkich ludzi, ale to, co nas zbawia, to nie jest samo cierpienie jako takie, ale sia mioci objawiajca si w cierpieniu, ktra tak przemienia czowieka i jego ycie, e gadzi wszystkie grzechy i jednoczy go z Bogiem. Cierpienie Jezusa na krzyu osiga swj punkt kulminacyjny w momencie mierci. Jezus wyraa ten stan sowami psalmu: Boe mj, Boe mj, czemu Mnie opuci (Mk 15, 34). Jest to niewtpliwie najwikszy bl cakowitego osamotnienia spowodowanego grzechami wszystkich ludzi. Tak cierpi w Jezusie sam Bg. Cierpi, bo w swojej bezinteresownej mioci dobrowolnie sta si prawdziwym czowiekiem wchodzc w sytuacj grzechu i mierci, w jakiej znajdowali si wszyscy ludzie.

Umierajc, Jezus dowiadcza ?owocu? grzechu caego wiata, skutkw odrzucenia przez ludzi mioci Boga. Tak wanie wyglda czowiek, ktry odrzuci mio Boga. Umierajc na krzyu, Jezus swoj bosk mioci dociera do serc wszystkich ludzi, czy si z nimi wszystkimi, aby ich zbawi, zgadzi wszystkie grzechy, czyli na nowo pojedna ze sob. Ostateczn konsekwencj grzechu jest pieko cakowitego osamotnienia i brak mioci. Te wszystkie konsekwencje ludzkich grzechw Jezus wzi na siebie, aby przez swoj nieskoczon mio przezwyciy grzech i obdarowa nas yciem Boej mioci. Kto tak rozpostar sw egzystencj, e jest rwnoczenie zanurzony w Bogu, a zarazem zanurzony w gbi stworzenia, ktre odrzucio Boga, ten prawdziwie jest ?ukrzyowany?.

Moemy wic powiedzie: Krzy jest objawieniem Boga i czowieka. Odsania, kim jest Bg i kim jest czowiek. Doskonale sprawiedliwy Bg-Czowiek, ktry zosta ukrzyowany i zmartwychwsta, objawia, kim jest czowiek. Czowiek niesprawiedliwy nie moe znie sprawiedliwego, nie moe znie tego, ktry kocha, uwaa go za gupca, odpycha i odwraca si od niego.
Czowiek niesprawiedliwypotrzebuje niejako niesprawiedliwoci innych, by czu si w ten sposb usprawiedliwionymi dlatego nie chce wiedzie o Sprawiedliwym. Jedyny Sprawiedliwy, ukrzyowany i zmartwychwstay Jezus Chrystus jest dla nas wszystkich, dla kadego grzesznika, zwierciadem, w ktrym moe ujrze swj obraz bez osonek (moe dlatego niektrym krzy przeszkadza).

Ale krzy objawia take prawd o mioci Boga, ktry utosamia si z czowiekiem, a do koca. W gbi upadku czowieka objawia si niewyczerpana gbia mioci Boej. A zatem krzy jest naprawd centrum objawienia prawdy o Bogu i o czowieku, o ostatecznym sensie jego ycia.

Tu dochodzimy do istoty naszych rozwaa.
Jezus ukrzyowany jest ratunkiem dla kadego czowieka. Dla przeladowanych i cierpicych jest nadziej wyjcia z tego, co jest tak okrutne i po ludzku beznadziejne.
Dla przeladowcw jest szans na odmian, bo ukazuje drog powrotu. Jezus przychodzi rwnie do nich z darem przebaczenia, kady moe z tej szansy skorzysta, jeli tylko zgodzi si ten dar przyj. Miosierdzie Boe jest nieskoczone, przebacza wszystko wszystkim. Wystarczy tylko zaufa i w caej prawdzie o sobie, jak marnotrawny syn rzuci si w ramiona miosiernego Ojca. Tak wanie nieskoczon miosiern mio objawi Jezus w Getsemani i na Golgocie. Sam chcia ponie konsekwencje grzechu oddalajcego i oddzielajcego czowieka od Boga. Dlatego w Jezusie Bg rzeczywicie cierpia w tym celu, aby zgadzi wszystkie grzechy, ktre s jedynym rdem ludzkich nieszcz i cierpienia. Byo w tym opuszczeniu rwnie cierpienie, ktre przeywaj niewinne ofiary grzechu wiata. Tak wic wszdzie tam, gdzie czowiek cierpi i jest torturowany, tam wspcierpi z nim sam Bg. Pan Bg po to sta si czowiekiem, umar na krzyu i zmartwychwsta, aby ostatecznie przeksztaci cay ogrom cierpie ludzkich w nigdy nie koczc si rado, rado Wielkanocy.
Wanie jako Ukrzyowany Chrystus jest Sowem, ktre nie przemija, jest Tym, ktry stoi i koacze do drzwi serca kadego czowieka, nie naruszajc jego wolnoci, ale starajc si z tej ludzkiej wolnoci wyzwoli mio... (Jan Pawe II encyklika Dives in misericordia, 8).

Taka jest wymowa Krzya Chrystusowego.

ks. Edward Janikowski TChr
Miujcie Si
 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości