AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

avemariaAborcja stanowi gwn przyczyn mierci w Europie. Jej zwolennicy propaguj kamstwa, zaguszajce gos sumienia... W 2008 r. w krajach Starego Kontynentu zabito 2.863.649 dzieci.


Gdyby mogy si narodzi, kraje europejskie rozwizayby problem niu demograficznego. Dane te pochodz z najnowszego raportu Aborcja w Europie i Hiszpanii, zaprezentowanego w Brukseli przez Hiszpaski Instytut Polityki Rodzinnej.

Raport wiele uwagi powica 27 krajom Unii Europejskiej. Wskazuje, e co pite poczte dziecko umiera w wyniku aborcji, a jedna na siedem dotyczy dziewczt poniej 20. roku ycia. Aborcja stanowi pierwsz przyczyn mierci, wyprzedzajc zgony z powodu choroby nowotworowej, zawau serca i wypadkw drogowych. W sumie co roku w krajach Unii zabija si 1.200 tys. pocztych dzieci.
Tylko w Irlandii i na Malcie aborcja jest zakazana. W 14 krajach Wsplnoty Europejskiej jest dopuszczalna w okrelonych okolicznociach, a w 11 dokonuje si jej na yczenie. Krajami Unii, w ktrych odnotowano w cigu ostatnich 15 lat najwicej przypadkw przerywania ciy, s: Wielka Brytania, Francja, Rumunia i Wochy. Jednak najmniej chwalebny rekord przypad Hiszpanii, gdzie w ostatniej dekadzie liczba aborcji wzrosa o co najmniej o 115%. (Radio Vaticana).

Na terenie Unii Europejskiejco minut morduje si25 nienarodzonych dzieci. W cigu ostatniego dziesiciolecia w onach matek rozdarto na kawaki, zatruto i spalono ywcem ponad 13 milionw istot ludzkich.


Takie s wyniki bada podane w raporcie Europejskiego Instytutu Polityki Rodzinnej. Raport mwi: ?Te liczby mwi o tysicach osobistych, rodzinnych i spoecznych dramatw, wobec ktrych spoeczestwo nie moe pozostawa obojtne?.

Dane te cakowicie obalaj slogan propagandowy utrzymujcy, jakoby stosowanie antykoncepcji zmniejszao liczb aborcji. Liczba aborcji jest wiksza wanie w krajach, gdzie szeroko propaguje si i stosujeantykoncepcj.

Na podstawie www.obichajtese.org

Zob. rwnie:

Skuteczno wychowania prorodzinnego

Zgrzechu do wolnoci

Znak wiata w obronie nienarodzonych


Nie jestemy zobowizani do respektowania niesprawiedliwych praw. Nie musimy wic przestrzega ustawy o aborcji, poniewa nie jest ona moralnie wica ? stwierdzi prefekt Kongregacji ds. Kultu Boego i Dyscypliny Sakramentw. Kard. Antonio Ca?izares wzi udzia w kursie letnim w Aranjuez w Hiszpanii, ktry co roku organizuje Uniwersytet Krla Juana Carlosa z Madrytu. Wskaza przy tej okazji, e tak jak dzi przepraszamy za niewolnictwo, podobnie kiedy bdziemy przeprasza za ofiary aborcji.

?Ustawy, ktre nie chroni ycia lub s mu przeciwne nie s godne szacunku. Kiedy ustawa cywilna uznaje aborcj lub eutanazj za zgodne z prawem, to przestaje by prawdziw ustaw cywiln moralnie wic. Nie jestemy zobowizani do zachowywania praw, ktre s niesprawiedliwe? ? powiedzia kard. Ca?izares. Nie jest to ?nieposuszestwo obywatelskie, ale zwyczajna obrona spoeczestwa? ? podkreli watykaski dostojnik. Aborcja jest jedn z najwikszych niesprawiedliwoci. Podobnie jak dzisiaj ?wstydzimy si za czasy niewolnictwa, to nadejd dni, kiedy bdziemy aowali tych milionw aborcji?, dokonanych w oparciu o ?antyludzkie i antyspoeczne ustawy?. Spoeczestwo okryje si wwczas wielkim wstydem z powodu ?prawnie ustanowionej kultury mierci... Nard, ktry zabija swoje wasne dzieci jest narodem bez przyszoci? ? stwierdzi kard. Ca?izares. Przypomnia z obrzydzeniem oklaski, jakie rozlegy si w hiszpaskim parlamencie po przyjciu ustawy o aborcji. ?Jak mona oklaskiwa ustaw, ktra zezwala na zabijanie?? ? pyta zebranych.

Kard. Antonio Ca?izares poinformowa o przygotowaniach do wiatowego czuwania modlitewnego w intencji ycia. Odbdzie si ono pod koniec roku i prawdopodobnie wemie w nim udzia Benedykt XVI.

M. Raczkiewicz CSsR, Madryt

rdo: www.radiovaticana.org

Siostrzenica Martina Luthera Kinga o aborcji i rasizmie

?Wiadomo, ktr chc si z wami podzieli, wypywa z mojego serca, z mioci do ycia i do rodziny, a take z wrodzonego poczucia obowizku obrony najbardziej kruchej czci spoeczestwa.

Moja dzisiejsza mowa i moja praca jako aktywistki praw obywatelskich opieraj si o trzy bardzo proste prawdy:
- e kada istota ludzka jest godna szacunku z tego powodu, e jest osob;
- e ycie ludzkie nie staje si nigdy ani bardziej ani mniej ludzkie ni jest;
- e kade ycie ludzkie zaczyna si od poczcia.

Z tych trzech stwierdze wynika, e kade ycie ludzkie ? narodzone lub nie ? ma prawa, ktre powinny by respektowane przez spoeczestwo i chronione prawem.

al z wyrzdzonego za jest pierwszym krokiem ratowania duszy. Jest on rwnie pierwszym krokiem do przemiany kultury. Wiem to, poniewa obserwowaam jak moja kultura, moja Ameryka, zmieniaa si podczas mojego ycia.

Tak wiele przemian? Przelewanie krwi i bl serca byy konieczne, bo wielu Amerykanw uwaao, e Afroamerykanom nie nalea si szacunek. Bylimy poniani, bici i linczowani. Zabijano nas, bo bylimy uwaani za podludzi. Tak samo jest z yciem nienarodzonych dzieci ? s one linczowane jeszcze zanim przyjd na wiat.

Rasizm dotkn jednak nie tylko Afroamerykanw, naznaczy bowiem przede wszystkim sumienia oprawcw. Kamstwa rasistw czyniy ich ycie wygodniejszym, wic coraz bardziej brnli oni w tym kierunku. Stali si zaleni od swoich kamstw. W efekcie zaczli wierzy w to, co w sercu rozpoznawali jako sprzeczne z prawd. Dokadnie tak samo dzieje si w dzisiejszych czasach z kamstwami na temat aborcji.

Obecnie nienarodzone dzieci s postrzegane tak, jak dawniej Murzyni ? najlepiej by byli poza zasigiem wzroku i umysu, przynajmniej do czasu, kiedy sami przypomn o nieprawociach, ktrych si dopuszczamy.
Zwolennicy aborcji stoj przed tym samym problemem, z ktrym borykali si rasici ? jest to problem zafaszowania rzeczywistoci. Nienarodzone dzieci nie odchodz w nico. Wysiki przemysu aborcyjnego skupiaj si wic na tym, by zaprzeczy, e te wykorzystywane i dyskryminowane osoby naprawd s ludmi.

Ale co jeli nie damy ju wicej rady pozbawia racjonalizmu i usprawiedliwia wszystkie straszne czyny, ktre popeniamy od lat? Podobnie jak pani dyrektor jednej z klinik aborcyjnych w Teksasie, ktra zrezygnowaa z pracy, gdy zobaczya ultradwikowy obraz zabijanego tam dziecka! Co jeli prawda stanie si tak oczywista i poruszajca, e spoeczestwo nie bdzie ju duej mogo patrze z obojtnoci na ten zakamany wiat? C.. Wtedy bdziemy musieli zrobi to, co jest sprzeczne z ludzk natur ? uniy si i przyzna, e nasze drogi byy ze.

Dokadnie to uczyni mj kraj w wyniku dziaa ruchu praw obywatelskich. Ameryka zmienia si, poniewa yjcy w niej ludzie zostali poruszeni w gbi serca ? serca, o ktrych Biblia mwi nam, e jest w nich zapisane prawo Boe. Moemy prbowa zaguszy swoje sumienie, indoktrynowa swj umys tak, bymy ju nie umieli rozsdnie myle, ale zdolno do odrniania dobra od za zostaa powierzona kademu z nas. To wanie ona, ta wiadomo moralna, przemienia kultur amerykask i podejcie do rasizmu.

Jestem przekonana, e ta sama moralna wiadomo moe przemieni kad kultur, w ktrej dopuszczalna jest aborcja. Nie stanie si to w cigu jednej nocy, ale proces ten trwa ju teraz.

W naszych sercach moemy go ju przeczuwa. Zbyt dugo odwracalimy si w drug stron i nie chcielimy si angaowa w t spraw. Uspokajalimy samych siebie, e ludzie nigdy nie zmieni swojego podejcia do aborcji. Jestem tu po to, eby powiedzie wam, e to nie jest prawda! Widziaam ju tak zmian ? we mnie samej, w innych ludziach, w moim narodzie. To, co si stao z niewolnictwem i rasizmem, dzieje si teraz z aborcj. Ludzie sprawujcy wadz, ktrzy mog broni przeladowanych, musz to robi, bo jestemy odpowiedzialni za siebie nawzajem. To, co spotyka drugiego czowieka, spotyka take i nas.

Dr. Martin Luther King, Jr. napisa z celi wiziennej: ?nieprawo w dowolnym miejscu grozi nieprawoci na caym wiecie?. Niezalenie od tego czy dziecko jest zabijane w Birmingham w Alabamie, czy w Birmingham w Anglii, ta aborcja jest zawsze zamachem na to co mj wujek nazywa Ukochan Spoecznoci.

Mj wujek Martin mia marzenie. Marzy o tym, bymy yli zgodnie z tym co jest oczywiste ? e wszyscy ludzie zostali stworzeni jako rwni. Wzywa Ameryk aby przyznaa si do swych bdw i odwrcia si od nich.

Dzisiaj wzywam wszystkich nas, niezalenie od narodowoci, rasy, czy religii, do przyznania, e le postpujemy i do odwrcenia si od tych bdw. Jestem przekonana, e odbieranie prawa do ycia jest najwiksz nieprawoci, z jak musimy si zmierzy w dzisiejszym wiecie. W zabijaniu nie ma litoci ani wspczucia. Nie ma sprawiedliwoci w wykluczaniu ludzi z rasy ludzkiej.

Na koniec mam jedno pytanie: Jak takie marzenie moe trwa ? marzenie o rwnoci wszystkich ludzi ? jeeli zabijamy wasne dzieci? Jak to marzenie moe by nadal ywe, jeli odbieramy innym podstawow ludzk godno i szacunek? Jak to marzenie moe przetrwa, jeli nie wstawiamy si za nimi??

Dr. Alveda King
rdo: www.europe4christ.net
 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości