AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ave-mariaCzysto maeska wszerokim tego sowa znaczeniu wymaga cisego przestrzegania wszystkich zasad, na jakich zostao zawarte maestwo wKociele katolickim.

Przedmiotem jej jest wic wolna decyzja ozawarciu maestwa, postanowienie trwania wzwizku ? wzdrowiu ichorobie, wdobrej izej doli ? do koca oraz decyzja oprzyjciu na wiat iokatolickim wychowaniu potomstwa, ktrym Bg maonkw obdarzy. Czysto prawdziwa ipena wymaga oczywicie take cisego wypenienia sw przysigi maeskiej ? awic lubu mioci, wiernociorazuczciwoci maeskiej.

Mona wic do precyzyjnie okreli, czym jest maeska czysto, patrzc na zasady zawarcia katolickiego maestwa. Mona by powiedzie, e tak jak wsporcie czysto gry polega na cisym przestrzeganiu regu normujcych rywalizacj wdanej dyscyplinie, tak ? przez analogi ? czysto maeska polega na dokadnym respektowaniu zasad, na jakich zawarte jest maestwo. Jednak wikszo mwicych omaeskiej czystoci koncentruje si nasferze seksualnej, wspyciu pciowym. Podobnie jest zreszt wlistach: bardzo liczne pytania oczysto dotycz waciwie wycznie wspycia ijego okolicznoci.

Dlaczego tak si dzieje? Po pierwsze dlatego, e dziedzina aktywnoci pciowej czowieka, mimo swego pikna iwitoci, sprawia kopoty wzasadzie wszystkim maestwom. Po drugie: poniewa wiele baaganu wkrada si nawet do przyzwoitych maestw na skutek oddziaywania, wrcz podpowiedzi, wspczesnej kultury, zarabiajcej krocie na nieadzie seksualnym wanie.

Nawizujc do pierwszej przyczyny, mona wskrcie powiedzie, e trudnoci te s naturaln konsekwencj grzechu pierworodnego. Amwic bardziej naukowo ? skutkiem dezintegracji wewntrznej, pierwotnego rozbicia natury czowieka. (Podjty trud samowychowania prowadzi do zintegrowania rozbitej pierwotnie natury, co owocuje ustpowaniem owych komplikacji). Perypetie te wynikaj ponadto zcakowitej odrbnoci przeywania sfery pciowej przez kobiet imczyzn. Mona je pokonywa jedynie na drodze dobrej komunikacji maeskiej, prowadzcej do komunii dwojga cakowicie odrbnych osb. Jake czsto maonkowie, zamiast budowa tak komuni dwch oddzielnych istot, prbuj ?dopasowywa? do siebie drug osob, ogaacajc j zinnoci. Wimi jakiej pseudorwnoci walczy si zkad odrbnoci, indywidualnoci iwefekcie odziera si kobiety zgeniuszu kobiecoci, amczyzn zprawdziwej mskoci. Czyni si to za poduszczeniem kultury masowej, ktra wimi opacznie pojtego rwnouprawnienia da identycznoci rl izada kobiet imczyzn. Ta najzupeniej faszywa, obkacza wrcz idea ?rwnoci? sieje spustoszenie wwiecie iuderza szczeglnie wmaestwa.

Upodstaw wikszoci rozwodw ley niespenienie oczekiwa pokadanych wosobie wspmaonka. Jakim dramatem jest to, e czsto oczekiwania te s zgruntu faszywe i ? niemoliwe do spenienia. Faszywoci idei takiej ?rwnoci-identycznoci? nie trzeba nawet udowadnia, bo jest ona wsposb oczywisty widoczna wanie wdziedzinie pciowoci iprzekazywania ycia. adne idee czy ideologie nie odmieni bowiem naturalnego faktu przypisania przez samego Stwrc innych zada do spenienia kobietom, ainnych mczyznom wprocesie przekazywania ycia iwychowywania dzieci. Is to zadania niewymienne: ani matka, ani ojciec nie mog by zastpieni wswych funkcjach. Wida to choby na poziomie biologii. To przecie kobieta nosi wsobie dziecko, bdc wstanie bogosawionym, ona je wtrudzie wydaje na wiat, ona karmi je piersi ? ijest wtym niezastpiona! Mczyzna zkolei jest urodzonym opiekunem iobroc. Inie wolno mu wyj ztej roli, bo rodzina ucierpi niepomiernie, aon sam straci poczucie swego miejsca iwanoci dla rodzinnej wsplnoty, poczucie sensu ycia ipowoania ? wrcz swej tosamoci.

Stwierdzajc moliwo zaistnienia takiego niebezpieczestwa, dochodzimy tym samym do drugiej przyczyny kopotw zczystoci wdziedzinie pciowoci. Jest ni mianowicie zamierzone, cyniczne sianie nieadu na tym polu. Zauwamy, e nie da si waden sposb zarobi brudnych pienidzy na Boym podejciu do maestwa. Gdyby, jak Pan Bg przykaza, jeden mczyzna wiza si na cae ycie zjedn kobiet? i?co gorsza? oboje kochaliby dzieci ? caa masa znakomicie prosperujcych dzi przemysw splajtowaaby jednego dnia.
Niepotrzebna byaby wwczas pornografia ani nawet przygotowujce do niej mnogie wydawnictwa erotyczne czy pimida dla dziewczt ikobiet, ktrych milionowe nakady dosownie zalewaj nasz kraj. (Oficjalnie wiadomo, e pornografia jestdrugim co do wielkoci, po narkotykach,rdem zyskw mafii wAmeryce).

Cakowicie zbdne byyby wtedy rwnie rodki antykoncepcyjne, ?zabezpieczajce? bezkarno zabaw seksualnych ?kadego z kadym?. (Profity ze sprzeday antykoncepcyjnych preparatw ? nie substancji leczniczych, bo atakowana przez nie podno nie jest przecie chorob ? przekraczaj znacznie zyski osigane ze sprzeday prawdziwych lekarstw).

Nikomu niepotrzebne byyby rwnie owe nieszczsne dziewczyny sprzedajce swe ciaa na miejskich placach iulicach, przy ruchliwych szosach albo wdomach publicznych, obudnie nazywanych ?agencjami towarzyskimi? (teraz, niestety, cae szpalty reklam wcodziennej prasie nachalnie zachcaj do korzystania zich usug). Kiedy wprawdzie mwiono na podobne przybytki dosadnie ? lecz bardzo adekwatnie zarazem ? ?burdel?, dzi jednak za takie okrelenie mona by pewnie wyldowa wsdzie, aju na pewno spotka si zfaryzejskim oburzeniem ioskareniami oniedelikatno oraz ?nietolerancj?. Zauwamy przy tym, e sowa ?tolerancja? ? tradycyjnie przecie pojcia ogbokiej ipiknej wymowie ? uywa si dzi bardzo czsto do obrony wszelkich drastw iobrzydliwoci lansowanych we wspczesnym wiecie. (Ciekawe tylko, dlaczego brak jest tolerancji dla nietolerancji na przykad Kocioa, ktry nie toleruje za).

Zupenie zbyteczne byyby take cae sieci klinik aborcyjnych, ktre wStanach Zjednoczonych nale do koncernw orekordowych zyskach. Nie byoby zatem krociowych fortun lekarzy, robionych na zabijaniu nienarodzonych dzieci.

Niepotrzebne byyby... Mona by wymienia jeszcze dug list przemysw czerpicych niegodziwe zyski zkrzywdy ludzkiej, jak zawsze niesie zsob niead wprowadzony wsfer pciowoci. Nie oto tu jednak chodzi. Zaleaoby mi przede wszystkim na tym, by przyzwoici ludzie uwierzyli, e s potencjalnymi ofiarami rnych mafii, chccych erowa na ich krzywdzie. Przecie nie od dzi wiadomo, e reklama jest dwigni handlu. (Niektrzy ujawniaj, e nawet do 30% ceny produktu stanowi koszt jego rozreklamowania). Nie bdmy wic naiwni, pamitajc stale otym, e gigantyczne pienidze robione na baaganie seksualnym wspierane s profesjonaln (iniestety skuteczn) reklam. Icoraz wicej naprawd przyzwoitych ludzi gubi si przez to wswoim widzeniu sfery pciowoci. Potrzebne jest wic ponowne dostrzeenie wartoci iatrakcyjnoci czystoci oraz jak najszybszy powrt do naturalnoci inormalnoci wtej delikatnej dziedzinie.

Zaley mi rwnie na tym, by ludzie uwierzyli, e ich ?niezalene? pogldy s wduej mierze skaone przez sprytn, baamutn propagand ?atrakcyjnoci seksu? wyrwanego zwaciwego kontekstu. Atym jedynie sensownym podoem item jest zawsze trwae, wierne maestwo, akceptacja podnoci jako daru wykorzystywanego ?roztropnie iwielkodusznie? (Humanae vitae) izachowywanie Boych norm wpisanych wnatur czowieczej pciowoci. Normy te s jasne iatwe do odczytania zsamej biologii, wktr zosta przecie wpisany zamys Stwrcy.
Biologia czowieka mwi, e jest on ? bez najmniejszej wtpliwoci ? stworzeniem dwupciowym ie jedynym miejscem przeznaczonym na wiadome zoenie nasienia ma s drogi rodne jego ony. Nie mwi biologia czowieka natomiast osposobie przygotowania si do tego aktu. Zauwamy, e przepikne nieraz zachowania godowe zwierzt s cakowicie wpisane wich sfer popdow, przez co kady gatunek musi robi ?to? wcile okrelony sposb. adne zwierz nie ma najmniejszych nawet szans na twrczo wtej dziedzinie, ono po prostu ?musi?. Tylko czowiek ? jako jedyne stworzenie ? ?nie musi?. (Na marginesie dodajmy, e nie ma adnej jednostki chorobowej powstaej zniedziaania seksualnego czowieka). Mona wic ztego wnioskowa, e Stwrca pozostawi inwencji maonkw repertuar pieszczot przygotowujcych ostateczne zjednoczenie ich narzdw rozrodczych. Byleby odbywao si to wmioci, awic wtrosce odobro wspmaonka. Nie moe by zatem nawet mowy oprzymuszaniu zjakiegokolwiek powodu ma czy ony do czego, co byoby dla nich nie do przyjcia. Zreguy to kobiety maj subtelniejsze wyczucie wtym wzgldzie, amczyni chyba atwiej ulegaj pokusie wyprbowania rnych dziwactw proponowanych przez masow kultur, nadmiernie rozseksualizowan izwyranymi skonnociami do wynaturze. Nasuwa si tutaj prosty wniosek, e to wanie kobieta powinna by ostateczn wyroczni wodniesieniu do tego, co wdanym zwizku jest akceptowalne, aco nie. To kobieta bowiem, bdc obciona wszystkimi biologicznymi skutkami wspycia (cia, pord, karmienie...), ma wiksze wyczucie norm inormalnoci wtej dziedzinie. (Oczywicie jedynie kobieta nieskaona faszywym widzeniem seksualnoci, tak bardzo rozreklamowanym wdzisiejszym wiecie).

Nie chciabym jednak, aby powysze zdania stay si dla on pretekstem do manipulacji sfer pciowoci. Niestety, wielokrotnie spotykaem si ztak nieprawidowoci, e ona dosownie handlowaa wspyciem wcelu uzyskania okrelonych profitw od ma... Dlatego pragn jeszcze doda, i wspycie pciowe jest normalnym sposobem wyraania mioci maeskiej. adna ze stron nie powinna go odmawia bez istotnej przyczyny; niemniej jednak kade ze wspmaonkw powinno rwnie (nawet nie do koca rozumiejc) uszanowa rzeczywicie wane powody czasowej wstrzemiliwoci seksualnej drugiego. S to bardzo wane elementy czystoci maeskiej. Inie jest to te wadnym wypadku kwestia czyjego widzimisi ? ani nawet ?chcemisi? ? poniewa oboje maonkowie maj prawo ijednoczenie s zobowizani zarwno do obdarzania drugiej osoby tym znakiem maeskiej mioci, jak ido bycia przez ni obdarowywanym.
 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości