AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size


jezus chrystusZmartwychwstanie Chrystusa jest historycznie potwierdzonym faktem definitywnego zwycistwa nad mierci i dlatego jest najwaniejszym wydarzeniem w historii ludzkoci.

Niestety, wielu ludzi z wasnej winy ignoruje ten fakt albo te po prostu nic o nim nie wie.

Chrzecijaskie ordzie o Zmartwychwstaniu Chrystusa nie narzuca nikomu wiary na si, ale jest propozycj dla czowieka i zarazem apelem skierowanym do jego wolnoci. Pan Bg daje nam wystarczajco duo przekonujcych znakw oraz wiata, abymy mogli uwierzy. Mimo to znaki te nikogo nie zmuszaj do przyjcia objawionej prawdy. Zawsze mona znale dostateczn ilo niewiadomych, aby usprawiedliwi swj brak wiary. Musimy jednak pamita, e w wielu wypadkach gwna jego przyczyna tkwi w niechci do radykalnego zerwania z grzechem oraz pjcia drog przykaza i Ewangelii.

Historyczna wiarygodno pism Nowego Testamentu

Dla nas rdami wiary w Zmartwychwstanie Chrystusa s teksty Nowego Testamentu, ktre wiernie przedstawiaj to wszystko, czego nauczali apostoowie, oraz ywa tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie we wsplnocie Kocioa katolickiego.

Obiektywne badania naukowe jednoznacznie potwierdzaj to, e historyczna wiarygodno pism Nowego Testamentu jest niepodwaalna. Byy one najczciej kopiowanymi i rozpowszechnianymi tekstami w staroytnoci ? zachoway si w 25tysicach manuskryptw (dla porwnania: druga w tym rankingu Homerowska Iliada zachowaa si w 643 manuskryptach, z ktrych najstarszy pochodzi dopiero z XIII w. po Chr.). Tak ogromna liczba kopii pozwala na idealne odtworzenie oryginau. Fakt ten sprawi, e autentyczno ksig Nowego Testamentu zostaa ostatecznie potwierdzona. aden inny staroytny tekst nie ma bowiem tak mocnego wsparcia potwierdzajcego jego zgodno z oryginaem. Jestemy w posiadaniu 5656 manuskryptw, ktre zawieraj cay grecki tekst Nowego Testamentu lub jego czci, 10000 manuskryptw aciskiej Wulgaty oraz 9300 innych wczesnych manuskryptw. Najstarszy z nich, a jest nim manuskrypt znaleziony w Egipcie przez Johna Rylandsa, pochodzi ze 130 r. po Chr.; papirus Bodmera II ? z 150 r. po Chr.; papirusy Chestera Beatty?ego ? 200 r. po Chr.; Kodeks watykaski (zawierajcy ca Bibli) z 325 r.; Kodeks synajski (z wszystkimi ksigami Nowego Testamentu i z poow ksig Starego Testamentu) z 350 r. Istnieje ponadto przeszo 15 000 kopii rozmaitych przekadw, ktrych dokonano okoo 150 r. po Chr.

Fakty te zdumiewaj tym bardziej, kiedy porwnamy je z zachowan literatur staroytn. I tak na przykad najstarszy manuskrypt siedmiu sztuk Sofoklesa, ktry mamy, powsta 1400 lat po mierci autora. Najstarszy odpis Wojny galijskiej JuliuszaCezara (58 ? 50 r. przed Chr.) dzieli 900 lat od daty napisania oryginau. Manuskrypty Historii Tacyta (100 r. po Chr.) pochodz z IX i XI w. itd. adne inne dzieo staroytnej literatury grecko-rzymskiej nie ma tak obfitych dowodw przemawiajcych za autentycznoci, jak teksty Nowego Testamentu.
Wszystkie te dane potwierdzaj, e historyczna wiarygodno Nowego Testamentu jest niepodwaalna. Sir William Ramsay, uwaany za jednego z najwybitniejszych archeologw wszech czasw, stwierdzi, e historia, jak na przykad w. ukasz przedstawi w swojej Ewangelii i Dziejach Apostolskich, jest niedocignionym wzorem pod wzgldem wiarygodnoci i dlatego jej autor powinien by zaliczony do grona najwikszych historykw. Trzeba pamita, e rwnie liczne wykopaliska archeologiczne w najdrobniejszych szczegach potwierdzaj historyczny walor Biblii. Temat biblijnej archeologii wymaga jednak osobnego opracowania.

Historyczny wymiar tajemnicy Zmartwychwstania

Jacques Perret, szef katedry historii staroytnego Rzymu na Sorbonie, do analizy ewangelicznych opowiada o Zmartwychwstaniu uy tych samych kryteriw interpretacji, ktre s stosowane przez naukowcw w badaniach tekstw epoki klasycznej. Wyniki doprowadziy go do nastpujcej konkluzji: ?Ci wszyscy, ktrzy odrzucaj wiar w Zmartwychwstanie Jezusa, nie czyni tego z przyczyn historycznych. Historyczne badania bowiem nie tylko temu nie zaprzeczaj, ale prowadz do przyjcia za najbardziej prawdopodobn hipotez, e ewangelici relacjonuj prawd o tym, co si wydarzyo?. Perret demaskuje brak obiektywnoci u tych wszystkich, ktrzy kwestionuj wiarygodno tekstw ewangelicznych: ?Staby si przedmiotem artw wszystkich kolegw taki historyk staroytnoci, ktry by zastosowa, w jakiejkolwiek dziedzinie swoich naukowych bada, metody, za pomoc ktrych wielu egzegetw (niczego nie wiedzcych ani nie chccych nic wiedzie o nowoczesnych technikach bada historycznych) odrzuca wiadectwo ewangelistw?. Ich sceptycyzm wobec historycznoci faktu Zmartwychwstania nie jest spowodowany racjami obiektywnymi, lecz uprzedzeniami, przesdami i z gry przyjtymi teologicznymi twierdzeniami. Dla Perreta jest oczywiste, e ?kiedy krytyk odmawia wiary w Zmartwychwstanie Jezusa, nie czyni tego z historycznych przyczyn. Historia ? w takim stopniu, w jakim jest do tego zdolna ? prowadzi raczej do przyjcia tej prawdy?.

Teksty Nowego Testamentu zaczy powstawa zaraz po mierci i Zmartwychwstaniu Jezusa, a wic za ycia wiadkw tych niezwykych wydarze. Chrzecijanie od samego pocztku ? z wielk odwag i z naraeniem ycia ? gosili prawd o Zmartwychwstaniu i katecheza ta od razu bya spisywana. Perret ze swoim zmysem wytrawnego historyka nie ma wtpliwoci, e ukazywanie si zmartwychwstaego Jezusa jest przedstawiane przez Nowy Testament jako konkretne wydarzenie, dowiadczalne wzrokiem, dotykiem, suchem. ?Te objawienia s dostrzegalne dla niewierzcego (Szawe), ktry dziki nim si nawraca? ? pisze. Jest spraw oczywist, e Zmartwychwstanie przekracza histori, gdy ma wymiar transcendentny, ale jego wymiaru historycznego nie wolno negowa ani pomija.

Najstarszy tekst mwicy o Zmartwychwstaniu Chrystusa (1 Kor 15, 3-8) pochodzi z poowy pierwszego wieku. Historyk skkrupulatnie badajcy dokumenty o zmartwychwstaniu, Jean Carmignac, udowodni, e oryginalny tekst zosta napisany w jzyku semickim (po hebrajsku lub, co jest bardziej prawdopodobne, po aramejsku) w jerozolimskiej wsplnocie pierwszych chrzecijan pochodzenia ydowskiego. Uwierzyli oni w Zmartwychwstanie Chrystusa dziki temu, e zaistniao ono w konkretnym miejscu i czasie, oraz dziki wiadectwu tych wszystkich, ktrzy spotkali si osobicie ze Zmartwychwstaym. wiadkami Zmartwychwstania Chrystusa (por. Dz 1, 22), ktrzy za pomoc wasnych zmysw dowiadczyli Jego obecnoci, byli Piotr oraz apostoowie, a take, jak pisze w. Pawe kilka lat po tym wydarzeniu: ?Piset osb rwnoczenie; wikszo z nich yje dotd, niektrzy za pomarli? (1 Kor 15, 6).

Trzeba te podkreli, e relacje o Zmartwychwstaniu Chrystusa w pismach Nowego Testamentu nie s midzy sob sprzeczne. S w nich stae, niezmienne fakty: obecno kobiet u grobu, stwierdzenie, e grb jest pusty, ogoszenie Zmartwychwstania, spotkania ze Zmartwychwstaym. Cae ordzie o Zmartwychwstaniu jest jednoznaczne: ukrzyowany i zoony w grobie Jezus jest znw ywy i widziany przez wielu. Tak wic ewangelici: Mateusz, Marek, ukasz i Jan, nie opowiadaj odmiennych historii, ale z bardzo bogatej tradycji i wiadectw, ktre przekazywano, wybieraj rne szczegy, kierujc si sytuacj wsplnoty, do ktrej pisz. Znany teolog John A.T. Robinson stwierdza: ?Rozbienoci w opowiadaniach paschalnych s dokadnie w rodzaju tych, jakich powinnimy oczekiwa w autentycznych relacjach. Relacje zaplanowane byyby o wiele lepiej skoordynowane, a niezgodnoci starannie zatarte?.

Kolejny znaczcy biblista, A. Plummer, pisze: ?Wbrew pozorom trudno w skoordynowaniu tych opowiada wskazuje na ich wiarygodno?, a Joachim Jeremias, take synny badacz Pisma w., dodaje: ?Wanie w rozmaitoci osb, okolicznoci, miejsc wyraa si naturalna pami o godzinach Paschy i tych, ktre nastpiy po niej?. W ewangelicznych opisach Zmartwychwstania dominuje ogromna rado i pragnienie dzielenia si wiadomoci, e Jezus jest znowu ywy. Tylko dla ludzi, ktrzy ?przez nieprawo nakadaj prawdzie pta? (Rz 1, 18), prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa wydaje si ?zgorszeniem i gupstwem? (por. 1 Kor 1, 23).

Historyczna pewno faktu Zmartwychwstania

mier krzyowa bya najbardziej haniebnym rodzajem egzekucji, przeznaczonym dla najwikszych zoczycw. W przekonaniu pobonych ydwbowiemJezuspopeni najcisze witokradztwo: uwaa siebie za Boga. Z tego wanie powodu zosta skazany na ukrzyowanie. Egzekucj wykonano na wzgrzu Golgota ? w pobliu najbardziej uczszczanej jerozolimskiej bramy, tu przed witem Paschy, wwczas gdy przebywao tam bardzo wiele ludzi. Samo Zmartwychwstanie natomiast dokonao si w zapiecztowanym grobie ? w ciszy nocy, bez adnych wiadkw.

Mka i mier krzyowa Chrystusa byy tak wielkim wstrzsem dla Jego apostow i uczniw, e kiedy kobiety jako pierwsze przekazay im wiadomo o Zmartwychwstaniu, ?sowa te wyday im si czcz gadanin i nie dali im wiary? (k 24, 11). Zmartwychwstay Jezus nawizuje zatem osobisty kontakt z apostoami, aby mogli oni swoimi zmysami dowiadczy, e to nie jaka ?zjawa?, lecz On sam w swoim uwielbionym ciele. Kiedy Jezus pokaza si apostoom, ?zatrwoonym i wylkym zdawao si, e widz ducha. Lecz On rzek do nich: ?Czemu jestecie zmieszani i dlaczego wtpliwoci budz si w waszych sercach? Popatrzcie na moje rce i nogi: to Ja jestem??.

Jezus chce przeama nieufno swoich uczniw, zachcajc ich, aby Go dotknli, i proszc take o jedzenie: ??Dotknijcie si Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciaa ani koci, jak widzicie, e Ja mam?. Przy tych sowach pokaza im swoje rce i nogi. Lecz gdy oni z radoci jeszcze nie wierzyli i peni byli zdumienia, rzek do nich: ?Macie tu co do jedzenia??. Oni podali Mu kawaek pieczonej ryby. Wzi i jad wobec nich? (k 24, 37-43). Podobnie Pan Jezus przeamuje niewiar Tomasza: ??Podnie tutaj swj palec i zobacz moje rce. Podnie rk i w [j] do mego boku, i nie bd niedowiarkiem, lecz wierzcym?? (J 20, 27).

Przez fizyczny kontakt apostoowie przekonuj si, e Jezus zmartwychwsta w tym samym ciele, w ktrym zosta ukrzyowany. W cigu czterdziestu dni wielokrotnie osobicie spotykali Chrystusa. W ten sposb stali si pewni, e On rzeczywicie yje w ciele, ktre nie podlega ju fizycznym ograniczeniom. Zmartwychwstay Jezus mg si pojawia i znika, mg wchodzi przez zamknite drzwi do Wieczernika. Wiara apostow w Zmartwychwstanie zrodzia si wic na skutek bezporednich spotka z Jezusem, ktry objawia si z wielk prostot i bez adnego triumfalizmu. Apostoowie mogli rozpozna Jego gos, wosy, rysy twarzy, a take rce i bok ? wraz ze ladami ran po ukrzyowaniu.

Kady, kto szczerze szuka prawdy i jednoczenie uczciwie zapozna si ze rdami wiary w Zmartwychwstanie Chrystusa, nie powinien mie wtpliwoci, e mamy tutaj do czynienia nie z jak ide czy mitem wymylonym przez apostow, lecz z historyczn autentycznoci tego faktu, ktry dokona si w konkretnym miejscu i czasie, a wic na trzeci dzie po ukrzyowaniu, w Jerozolimie, w grobie Jzefa z Arymatei.
Spotkania ze Zmartwychwstaym cakowicie przemieniaj apostow i daj im tak wielk duchow moc, e prawie wszyscy gin mczesk mierci, poniewa nie chc zaprzesta goszenia prawdy o tym, e Jezus zmartwychwsta i jest Bogiem, a to byo traktowane jako najwiksze blunierstwo. Wanie ta nieustraszenie goszona prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa zrodzia chrzecijastwo z jego niezniszczaln ywotnoci, entuzjazmem i radoci ycia ? i to wtedy, gdy wszystkim si wydawao, e umierajc na krzyu, Jezus ponis nieodwracaln klsk.

Fakt, ktry przekracza histori

Mka, mier i Zmartwychwstanie Jezusa s absolutnym novum w caej historii religii. W mentalnoci staroytnych Grekw ju sama myl o zmartwychwstaniu bya odrzucana ? jako cakowicie niedorzeczna. Dlatego prawd t najtrudniej byo przyj ludziom wywodzcym si z krgu kultury greckiej. Z tego te powodu wystpienie w. Pawa na ateskim areopagu zostao wymiane i zlekcewaone, a on sam potraktowany jako panalfabeta (por. Dz 17, 18 i nn.).

Podobnie byo zreszt w rodowisku ydowskim: aden z wyznawcw judaizmu nie oczekiwa zmartwychwstania Mesjasza. Najwikszy znawca czasw drugiej wityni David Flusser pisze, e: ?W czasach Jezusa w caym judaizmie nie byo adnego nurtu mwicego o Synu Czowieczym, ktry miaby umrze i zmartwychwsta?.

Nowy Testament przedstawia Zmartwychwstanie Chrystusa jako wydarzenie jedyne i niepowtarzalne. Zakorzenione jest ono w historii i rwnoczenie j przekracza, poniewa odnosi si do sfery nadprzyrodzonej, wymykajcej si poznaniu naukowemu. Nikt z ludzi nie by bowiem naocznym wiadkiem samego faktu Zmartwychwstania, przejcia do innego ycia. Dokonao si ono w grobie zapiecztowanym i pilnowanym przez strae witynne. Arcykapani obawiali si, ?eby przypadkiem nie przyszli jego uczniowie, nie wykradli Go i nie powiedzieli ludowi: powsta z martwych. I bdzie ostatnie oszustwo gorsze ni pierwsze? (Mt 27, 64). Zmartwychwstajc, Jezus nie wraca do ziemskiego ycia, tak jak to miao miejsce w przypadku wskrzeszenia azarza, modzieca z Nain lub crki Jaira, ktrzy musieli pniej ponownie umrze. Zmartwychwstanie Chrystusa jest przejciem Jego czowieczestwa (z dusz i ciaem) zemierci do penego uczestniczenia w tajemnicy ycia Trjcy witej. Jest to wsplne dzieo Ojca, Syna i Ducha witego, ktre objawia moc Boga w Trjcy Jedynego (por. 2 Kor 13, 4;Kol 2, 12; Flp 3, 10; Rz 6, 4).

Zmartwychwstanie Chrystusa potwierdza to wszystko, czego naucza i co czyni On w czasie swego ziemskiego ycia, a przede wszystkim jest niezbitym dowodem na to, e Jezus jest prawdziwym Bogiem. Sanhedryn skaza Jezusa na mier z powodu blunierstwa, gdy jako czowiek uwaa On siebie za Boga. Zmartwychwstanie potwierdzio, e Jezus jest rzeczywicie Bogiem i susznie przypisa sobie imi Boga: ??zanim Abraham sta si, JA JESTEM?? (J 8, 58). ?JA JESTEM?, czyli prawdziwy Bg i rwnoczenie prawdziwy czowiek, w ktrym mieszka ?caa Penia: Bstwo, na sposb ciaa? (Kol 2, 9).

Zmartwychwstanie Chrystusa jest faktem, ktry przekracza histori, i dlatego jest on dla nas nieustannieobecny w sakramentach Kocioa, a szczeglniew sakramentach pokuty i Eucharystii. Jeeli podczas spowiedzi szczerze wyznajemy swoje grzechy i z czystym sercem przyjmujemy Jezusa w Komunii w., otrzymujemy ?lekarstwo na niemiertelno, antidotum na mier?, gwarancj naszego zmartwychwstania.
?Kto si karmi Chrystusem w Eucharystii ? pisze Jan Pawe II ? nie potrzebuje wyczekiwa zawiatw, eby otrzyma ycie wieczne: posiada je ju na ziemi, jako przedsmak przyszej peni, ktra obejmie czowieka do koca? (encyklika Ecclesia de Eucharistia, 18).

rdo: www.milujciesie.org.pl
 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości