AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ojciec PioFranciszek Forgione, pniejszy w. o. Pio, urodzi si 25 maja 1887 r. w Pietrelcinie i by tak wtego zdrowia, e jego rodzice w 12 godzin po jego urodzeniu ochrzcili go, gdy obawiali si, e zaraz umrze. To wte dziecko miao jednak wypeni niezwykle wan misj w wiecie.

Bg powoa iprzygotowywa Franciszka do szczeglnego zadania, amianowicie do nieustannej walki zszatanem ozbawienie dusz. Tu przed wstpieniem do nowicjatu miaon wizj tej dramatycznej walki, ktr szczegowo opisa. Aby mg t misj wypeni, Pan Bg obdarowa go nadzwyczajnymi darami.

ycie Ojca Pio byo niezwykym znakiem wskazujcym na niewidzialn, nadprzyrodzon Bo rzeczywisto, ktra jest fundamentem irdem istnienia wiata poznawalnego naszymi zmysami.

Od wczesnej modoci mia nadprzyrodzony dar widzenia irozmowy zJezusem, Matk Bo, swoim Anioem Strem iwitymi. Ojciec Pio otrzyma take dar spotykania si ze zmarymi. Przez cae swoje ycie toczy zacit walk zszatanem icaymi zastpami duchw nieczystych. Przez pidziesit lat nosi na swoim ciele nieustannie krwawice rany, znaki mki Chrystusa. Ojciec Pio mia rwnie dar bilokacji ? czyli przemieszczania si poza swoje ciao, bez ogranicze czasu iprzestrzeni. Potrafi czyta wludzkich mylach, zna szczegy zycia osb, ktre spotyka po raz pierwszy. Za jego porednictwem dokonyway si spektakularne nawrcenia icudowne uzdrowienia. Wok osoby woskiego zakonnika nieustannie dokonyway si rzeczy tak niezwyke, e wprawiay w wielkie zdumienie i zakopotanie ludzi, ktrym rzeczywisto wiata duchowego wydawaa si mao realna, o ile w ogle w ni wierzyli.

Tak pisa o. Pio: ?Nie mam chwili wolnej. Cay czas spdzam na uwalnianiu moich braci zpuapek szatana. Pan Bg niech bdzie bogosawiony (?). Najwiksz mioci jest wyrywanie dusz szatanowi, aby zdoby je dla Jezusa Chrystusa. To jest dokadnie to, co robi stale wdzie iwnocy. (?) Niezliczona liczba osb zrnych warstw spoecznych iobojga pci przychodzi tutaj wjednym celu ? wyznania grzechu ? ijestem potrzebny tylko do tego celu. S wspaniae nawrcenia? (Listy, 4, ss. 64- 65; 3.06.1919 r.).

Dla wszystkich grzesznikw Ojciec Pio by ywym znakiem Boego Miosierdzia. Wikszo swojego czasu spdza wkonfesjonale; tam wanie, za jego porednictwem, codziennie dokonyway si najwiksze nawrcenia, cuda Boego Miosierdzia. Od 1920 r. spowiada po 19 godzin dziennie, prowadzi take duchowe kierownictwo, utrzymujc obfit korespondencj. Tak pisa do o. Bonawentury: ?Zegar wybija pnoc. Wyczerpany nadmiarem pracy wcigu caego dnia, bior piro do rki, by napisa co omojej duszy (?). Nie mog znale adnego spoczynku, zmczony jestem ipogrony wkracowej goryczy, wnajbardziej beznadziejnym osamotnieniu, wnajbardziej drczcym cierpieniu, nie dlatego, e nie udaje mi si znale mojego Boga, lecz poniewa nie mog pozyska dla Niego wszystkich moich blinich? (Listy, 4, s.70; 6.11.1919 r.). Dopiero kilkanacie lat pniej musia skrci czas przeznaczony na spowied zpowodu pogarszajcego si stanu zdrowia. Dziki Jego modlitwie, cierpieniu, wiadectwu ycia iposudze kapaskiej nawracali si najbardziej zatwardziali ateici.
Znany woski adwokat Cezary Festa, doradca krla Woch Wiktora Emanuela III, by przywdc loy masoskiej wLigurii inieprzejednanym wrogiem Kocioa. Dowiedzia si oOjcu Pio od swojego kuzyna, doktora Giorgia Festy. Zpolitowaniem idrwinami przyjmowa informacje ostygmatach, cudownych uzdrowieniach, bilokacjach iinnych nadzwyczajnych wydarzeniach zwizanych zosob woskiego kapucyna.
Pomimo to, wiedziony ciekawoci, uda si do San Giovanni Rotondo. Stojc na uboczu, obserwowa przechodzcego Ojca Pio, ktry wpewnym momencie zwrci si do niego, mwic: ?Jak to? Pan jest masonem itu przyjecha??. ?Tak, to jest prawda? ? odpowiedzia Festa. ?Powiedz mi, synu, jakie jest gwne zadanie masonerii? ? poprosi wwczas kapucyn. ?Walka zKocioem? ? odpowiedzia szczerze Festa.
Wtedy zakonnik wzi adwokata za rk idugo rozmawia znim na osobnoci. Opowiedzia mu wtedy midzy innymi ewangeliczn przypowie osynu marnotrawnym. Kiedy Festa, ktry walczy zKocioem ju od 25 lat, sucha Ojca Pio, czu, e zaczyna si znim dzia co dziwnego. Wpewnej chwili doszed do stanowczego wniosku: musi zmieni swoje ycie ipojedna si zBogiem. Uklk zatem przed zakonnikiem ipoprosi onatychmiastow spowied. ?Jest jeszcze za wczenie. Bg da ci zna, kiedy to ma nastpi? ? odpowiedzia kapucyn. Adwokat wrci do Genui, ale po tygodniu znowu przyjecha do San Giovanni Rotondo. Ojciec Pio przyj go ipodczas spowiedzi dokona si cud duchowej przemiany tego znanego we Woszech przywdcy masonerii. Cezary Festa postanowi naprawi cae zo, ktre wyrzdzi Kocioowi wczasie swojej wolnomularskiej, antyklerykalnej dziaalnoci. Jego ?bracia? masoni byli wszoku, kiedy dowiedzieli si onawrceniu swego przywdcy. Wezwali go przed wolnomularski trybuna izagrozili surowymi sankcjami. Adwokat nie da si jednak zastraszy iprzed masoskim sdem owiadczy, e zwasnej woli opuszcza lo istaje si wiernym synem Kocioa, ktrego bdzie broni do koca swego ycia. Przed tym wystpieniem Festa otrzyma od Ojca Pio znak jego obecnoci, za porednictwem tajemniczego zapachu oraz listu ? zjednym tylko sowem: ?Odwagi?.

Ojciec Pio dawa znaki swojej obecnoci osobom oddalonym od niego nieraz otysice kilometrw, aczyni to poprzez zapach, ktry pojawia si nagle itrwa krtko lub duej, czasami nawet do kilku godzin. Nieraz odczuwao go wiele innych ludzi; czasami by bardzo intensywny iprzenikliwy, innym za razem agodny. Wszystkim przynosi poczucie pokoju; jednym przypomina aromat lawendy, innym jaminu, r, fiokw lub kadzida. By to zca pewnoci zapach witoci woskiego kapucyna.

Nawrcenie adwokata Cezarego Festy, aszczeglnie jego pierwsza pielgrzymka do Lourdes, odbio si gonym echem wrodkach masowego przekazu. Od tego czasu ten synny adwokat sta si nieustraszonym apostoem Chrystusa iduchowym synem Ojca Pio.
Przykad Festy sprawi, e inny zdeklarowany, walczcy ateista, Ezio Saltamerenda, znany naukowiec, dyrektor Instytutu Bioterapii wGenui, zciekawoci wybra si do San Giovanni Rotondo, aby spotka Ojca Pio. Saltamerenda publicznie kpi zludzi wierzcych imwi, e jeeli Bg istnieje, to tylko dla sabych igupich. Wielkie byo wic jego zaskoczenie, kiedy Ojciec Pio przy pierwszym spotkaniu zapyta go wprost: ?Co jest najwaniejszym celem twojego ycia??. ?Rozmnaanie gatunku? ? odpowiedzia profesor. ?Id std, nikczemniku, czy nie czujesz, e twoja dusza jest wstanie rozkadu?? ? powiedzia kapucyn idotkn rk jego ust. Zaraz potem odszed.
Saltamerenda wrci do domu, ale cay czas czu to dotknicie iniezwykle silne wezwanie do nawrcenia. To byo tak mocne wewntrzne przynaglenie, e po niedugim czasie zpowrotem przyjecha do San Giovanni Rotondo, ale ju zzamiarem pjcia do spowiedzi. Jednak kiedy podszed do konfesjonau, Ojciec Pio odesa go inakaza mu si najpierw dobrze przygotowa. Saltamerenda bka si po okolicach San Giovanni Rotondo, rozmylajc nad swoim dotychczasowym yciem. Po kilku dniach wewntrznej walki ponownie przyszed do Ojca Pio, ktry po wysuchaniu jego spowiedzi zcaego ycia wyliczy mu wszystkie najskrytsze grzechy, ktrych sam penitent nie wyzna, gdy dawno ju onich zapomnia. Po otrzymaniu rozgrzeszenia Saltamerenda dowiadczy uczucia niesamowitej ulgi, pozbywszy si przygniatajcego go ciaru za; bya to najwiksza rado wcaym jego dotychczasowym yciu. Od tego momentu sta si arliwym chrzecijaninem, ktry codziennie, wytrwale si modli, regularnie przystpuje do sakramentw iyje wedug wymaga Ewangelii.

Inny zatwardziay ateista, dr?Francesco Ricciardi, lekarz wSan Giovanni Rotondo, rwnie pocztkowo zzapaem zwalcza Ojca Pio. Prowadzi t swoj dziaalno a do 1928 r., kiedy to zachorowa na raka odka. Konsylium lekarskie stwierdzio wwczas, e pozostao mu tylko kilka tygodni ycia. Pomimo to dr?Ricciardi nie chcia nawet sysze ospowiedzi. Ojciec Pio jednak zdecydowa si odwiedzi chorego lekarza idugo przebywa znim sam na sam wjego pokoju. Podczas tego spotkania chory, paczc ze wzruszenia, wyspowiada si iprzyj Komuni w. Po przyjciu sakramentw za, ku wielkiemu zdumieniu wszystkich, Ricciardi zosta cakowicie uzdrowiony zraka. Po tym fakcie zaprzyjani si zOjcem Pio iwkrtce sta si czowiekiem gbokiej wiary imodlitwy.

Luiza Vario bya pikn ibogat mieszkank Londynu. Jako ateistka, prowadzia zupenie beztroskie, aprzy tym wykwintne ycie. Wtym czasie jej przyjaciel, ktry by anglikaninem, po wizycie uOjca Pio przey duchowy wstrzs isi nawrci. Luiza pocztkowo miaa si zniego, ale zczasem jej ciekawo staa si tak wielka, e sama pojechaa do San Giovanni Rotondo. Widzc wielkie ubstwo tego miasteczka, pocztkowo bya bardzo zdegustowana, ale kiedy spotkaa witobliwego kapucyna, zacza paka ze wzruszenia. Po spowiedzi za dokonaa si wniej cakowita przemiana duchowa. Nawrcia si ipozostaa wSan Giovanni Rotondo ju na zawsze, stajc si duchow crk Ojca Pio.

Ojciec Pio w swojej modlitwie i dziaaniu wyraa najwiksze pragnienie Zbawiciela: eby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Aby uchroni grzesznikw od zguby wiecznej i doprowadzi ich do nawrcenia, nie tylko si za nich modli, ale take bra na siebie ciar ich grzechw iwynikajce std cierpienia.

Znany jest fakt, e kiedy jedna zjego duchowych crek zapytaa go, jak dugo cierpi, odpowiedzia: ?Cay czas, crko moja, ito od ona mojej matki. Jest to tak wielkie cierpienie, ile cierpie moe kto, kto bierze na siebie ca ludzko?.
Byo to szczeglne powoanie idoniosa misja wspcierpienia zChrystusem, umczonym iukrzyowanym za zbawienie wszystkich ludzi. Ojciec Pio przyj zaproszenie Chrystusa, aby razem zNim nie krzy naszego zbawienia. Bra na siebie ciar grzechw oraz cierpienia ludzi, ktrzy do niego przychodzili. Tak pisa do swoich crek duchowych: ?Wszyscy pomagajcie temu Cyrenejczykowi, ktry niesie krzy wszystkich?.

Do Boga Ojca modli si za wnastpujcych sowach: ?Sprawie, e wstpiem na krzy Twego Syna, iczyni wysiki, aby jak najlepiej si do niego dopasowa. (?) Miecz, jeli musi spa, niech spadnie tylko na moj gow? Tak, ja chc by ofiar? Polij mnie rwnie do pieka, obym tylko Ci kocha iaby wszyscy byli zbawieni ? tak, wszyscy?.

Ojciec Pio nieustannie wypenia polecenie Jezusa, aby przez doskonae posuszestwo Jego woli uwica siebie oraz innych. Czsto przypomina, e wiara imio do Boga rozpoczynaj si od zaprowadzenia wsobie wewntrznego adu, od uporzdkowania swego ycia. Dlatego wzywa wiernych do odwrcenia si od grzechu ? przez regularne przystpowanie do sakramentw pokuty iEucharystii, atake do narzucenia sobie programu dnia, wktrym bdzie czas na wytrwa, codzienn modlitw, solidn, uczciw prac, niezbdny odpoczynek oraz na czynn mio bliniego, ktra powinna si wyraa wuczynkach miosierdzia oraz gotowoci przebaczania wszystkiego wszystkim iniechowania wsercu niechci ani urazw do nikogo.
autor: ks. Mieczysaw Piotrowski TChr
rdo: www.milujciesie.org.pl/
 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości