AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Laureat Nagrody Nobla o istnieniu niemiertelnej duszy ave-maria, kalendarz religijny, pismo swiete, biblia, miejsca swiete, modlitwy, wszyscy swieci, komunia, 2010 swieta,

Jeden z najwikszych w wiecie autorytetw w zakresie bada ludzkiego mzgu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny (1963), australijski neurofizjolog JohnCarew Eccles (1903 ? 1997), w oparciu o wyniki swoich naukowych docieka doszed do wniosku, e kady czowiek ma niemierteln dusz.

John Eccles, opierajc si na wynikach swoich wieloletnich naukowych obserwacji i analiz, stwierdza, e materia nie jest w stanie wytwarza zjawisk psychicznych i nie ma przechodzenia energii fizycznej w psychiczn. Tym samym tylko duchowa rzeczywisto moe wytwarza zjawiska psychiczne. Australijski noblista uwiadamia nam, e z naukowego punktu widzenia trzeba jednoznacznie odrzucitwierdzenie materialistw, e ludzka wiadomo jest produktem materii. Dla J. Ecclesa stao si oczywiste, e umys czowieka, jego osobowe ja, istnieje jako duchowy wymiar czowieczestwa i jest niemierteln dusz. Ten wybitny naukowiec podkrela, e wspczesna nauka przekazuje nam ordzie pokory w obliczu cudu ycia i wspaniaoci ludzkiej osoby. Prawdziwymi cechami czowieczestwa s nie tylko inteligencja i mzg, ale przede wszystkim kreatywno i zdolno wyobrani. Eccles pisze o dwch pewnikach, a s nimi: niepowtarzalno osoby ludzkiej w jej cielesnoci i w duchowym istnieniu niemiertelnej duszy.
Bazujc na wynikach swoich bada, profesor Eccles zdecydowanie odrzuca materialistyczn teori umysu, wedug ktrej mzg jest rozumiany jako superskomplikowany komputer, w ktrym kora mzgowa generuje wszystkie myli i uczucia. Okrela t teori jako ?zuboa i pust?, poniewa posuguje si ona niejasnymi oglnikami, a przede wszystkim nie jest zdolna uzasadni cudu i tajemnicy istnienia niepowtarzalnoci ludzkiego ja wraz z jego duchowymi wartociami: kreatywnoci i zdolnoci wyobrani (How the Self Controls Its Brain,ss. 33, 176). ?Skoro materialistyczna koncepcja ? pisze Eccles ? nie jest w stanie wyjani i uzasadni dowiadczenia naszej niepowtarzalnoci, jestem zmuszony przyj nadprzyrodzone stworzenie niepowtarzalnego, duchowego, osobowego ?ja?, czyli duszy. Wyjaniajc w terminach teologicznych: kada Dusza jest nowym Boym stworzeniem wszczepionym w ludzki zarodek? (Evolution of the Brain, Creation of the Self, s. 237).
Profesor J. Eccles stworzy now, genialn teori funkcjonowania ludzkiego umysu, znan jako dualistyczny interakcjonizm (dualist-interactionism).

Jej autor wyjania: ?Stwierdzam, e tajemnica czowieka jest niewiarygodnie pomniejszona przez naukowy redukcjonizm z jego roszczeniem ?obiecujcego materializmu?, ktry miaby wytumaczy istnienie caego duchowego wiata w kategoriach wzorcw aktywnoci neuronw. Tego rodzaju wiara powinna by traktowana jako przesd. Musimy uzna, e jestemy istotami duchowymi z duszami istniejcymi w duchowym wiecie i rwnoczenie istotami materialnymi z ciaami istniejcymi w materialnym wiecie? (Evolution of the Brain?, s. 241). Twierdzenie materialistw, e mylenie jest wynikiem materialnych procesw, Eccles odrzuca jako przesd, ktry nie ma nic wsplnego z ustaleniami nauki: ?Im bardziej naukowe badania odkrywaj prawd o pracy ludzkiego mzgu, tym janiej moemy rozrni jego funkcjonowanie i mylenie ? i w tym kontekcie wida, jak wspaniae jest zjawisko mylenia. Przekonanie, e mylenie jest efektem materialnych procesw, jest po prostu przesdem utrzymywanym przez dogmatycznych materialistw. Ma ono cechy mesjaskiego proroctwa z obietnic przyszoci uwolnionej od wszelkich problemw ? co w rodzaju nirwany dla naszych pechowych nastpcw. Materialistyczni krytycy argumentuj, e nieprzekraczalne trudnoci sprawia hipoteza, i niematerialne umysowe wydarzenia mog oddziaywa na materialn struktur neutronw. Takie oddziaywanie jest rzekomo niezgodne z zachowaniem praw fizyki, a w szczeglnoci z pierwszym prawem termodynamiki. Ta obiekcja z pewnoci moga by podtrzymywana przez dziewitnastowiecznych fizykw, neurologw i filozofw, ideologicznie zwizanych z dziewitnastowieczn fizyk, ktra nie jest wiadoma rewolucji dokonanej przez fizyk kwantow w dwudziestym wieku? (A unitary hypothesis of mind-brain interaction in the cerebral cortex (1990); art. opublikowany w Proceedings of the Royal Society B 240, ss. 433-451).
Wieloletnie naukowe badania ludzkiego mzgu doprowadziy Johna Ecclesa do stwierdzenia, e wszyscy mamy osobowe ja ? czyli niematerialny umys, ktry dziaa poprzez materialny mzg. Tak wic oprcz wiata fizycznego w czowieku istnieje umysowy ? czyli duchowy ? wiat i obie te rzeczywistoci wzajemnie oddziauj na siebie (por. How the Self Controls Its Brain, s. 38). Profesor Eccles podkrela zdumiewajcy fakt, e samowiadomo osobowego ja u kadego czowieka trwa niezmiennie przez cae jego ycie, ?a ten fakt musimy uzna za cud? (tame, s. 139).
Tak J. Eccles pisze o niemiertelnoci ludzkiej duszy, czyli o istnieniu osobowego ja po mierci ciaa kadego czowieka: ?Wierz, e moje istnienie jest fundamentaln tajemnic, ktra przekracza kad biologiczn ocen rozwoju mojego ciaa (rwnie mzgu) z jego genetycznym dziedzictwem i ewolucyjnym pochodzeniem. Byoby nierozsdnym wierzy, e ten wspaniay dar wiadomego istnienia nie ma dalszej przyszoci oraz moliwoci egzystencji w innej niewyobraalnej rzeczywistoci? (Facing Reality: Philosophical Adventures by a Brain Scientist, Heidelberg Science Library 1970, s. 83). W innym miejscu australijski badacz wyjania: ?Moemy patrze na mier ciaa i mzgu jako na rozpad naszego dualistycznego istnienia. Mamy nadziej, e uwolniona dusza znajdzie now przyszo o gbszym znaczeniu i bardziej zachwycajcych dowiadczeniach w jakiej odnowionej ucielenionej egzystencji zgodnie z tradycyjnym chrzecijaskim nauczaniem? (Evolution of the Brain?, s. 242); ?Nasze zaistnienie jest tak samo tajemnicze jak nasza mier. Czy nie moemy mie nadziei dlatego, e nasza ignorancja o naszym pochodzeniu jest taka sama jak o naszym przeznaczeniu? Czy nasze ycie nie moe by przeywane jako wyzwanie i wspaniaa przygoda, ktrej ostateczne znaczenie jest jeszcze do odkrycia?? (Facing Reality: Philosophical Adventures by a Brain Scientist (1970), s. 95).
Niech to wiadectwo o istnieniu niemiertelnej ludzkiej duszy jednego z najwikszych na wiecie znawcw ludzkiego mzgu, laureata Nagrody Nobla prof. Johna Ecclesa, zmobilizuje nas do wikszej troski o swoj dusz, czyli o wasne ycie duchowe ? o czysto serca, wolno od wszelkiego za, o ycie wieczne. Ma si to dokonywa przez pogbianie osobistej relacji z Chrystusem w codziennej modlitwie oraz w sakramentach pokuty i Eucharystii. Pamitajmy stale o sowach Pana Jezusa: ?C bowiem za korzy odniesie czowiek, choby cay wiat zyska, a na swej duszy szkod ponis? Albo co da czowiek w zamian za swoj dusz?? (Mt 16, 26).
rdo: Miujcie si! 2/2009
 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości