AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Mczestwo od samego pocztku ave-maria, portal informator katolicki religijny, modlitwy, miejsca swiete, kalendarz swiat 2010

Chrzecijastwo przyszo do Wietnamu w XVI w., dziki dziaalnoci misyjnej katolickich zakonw (przede wszystkim jezuitw), ktre w I poowie tego stulecia szerzyy Ewangeli na przylegajcych do Indochin obszarach Azji Poudniowo-Wschodniej (Filipiny, Moluki, poudniowe Chiny).

Swoj wymow ma fakt, e pierwsza historyczna wzmianka o obecnoci katolikw w Wietnamie pochodzi z 1533 r. i zostaa podana w starowietnamskiej kronice obwieszczajcej, e wanie w tym roku zosta promulgowany dekret krlewski zakazujcy na obszarze Wietnamu wyznawania wiary w Chrystusa (kronika wzmiankuje nawet imi misjonarza ? Ignacego ? ktry by odpowiedzialny za to ?przestpstwo?).


Mczestwo od samego pocztku

Chrzecijastwo przyszo do Wietnamu w XVI w., dziki dziaalnoci misyjnej katolickich zakonw (przede wszystkim jezuitw), ktre w I poowie tego stulecia szerzyy Ewangeli na przylegajcych do Indochin obszarach Azji Poudniowo-Wschodniej (Filipiny, Moluki, poudniowe Chiny). Swoj wymow ma fakt, e pierwsza historyczna wzmianka o obecnoci katolikw w Wietnamie pochodzi z 1533 r. i zostaa podana w starowietnamskiej kronice obwieszczajcej, e wanie w tym roku zosta promulgowany dekret krlewski zakazujcy na obszarze Wietnamu wyznawania wiary w Chrystusa (kronika wzmiankuje nawet imi misjonarza ? Ignacego ? ktry by odpowiedzialny za to ?przestpstwo?).
Przez nastpne trzy stulecia dzieje Kocioa w Wietnamie s analogiczne do tych, ktre byy udziaem katolikw w tym czasie w tym regionie wiata (Chiny lub Japonia). A wic przeladowania, przerywane krtkimi okresami tolerancji dla chrzecijastwa. Ocenia si, e do pocztku XIX w. ycie za Chrystusa oddao ponad 130 tysicy wietnamskich katolikw. Midzy 1625 a 1886 rokiem rni wietnamscy wadcy wydali ponad 50 antychrzecijaskich edyktw. Najkrwawsze przeladowania dotkny Koci w Wietnamie w okresie panowania Minh Manga (1820 ? 1840), nie bez przyczyny zwanego ?Neronem Indochin?.
Koci powszechny w swoim martyrologium zachowa pami rwnie o wietnamskich mczennikach. 19czerwca 1998 r. Ojciec wity Jan Pawe II wynis na otarze 117 wiadkw Chrystusa z Wietnamu, ktrzy wasn krwi dali wiadectwo trwania przy Panu. S wrd nich zarwno duchowni (8 biskupw oraz 50 ksiy), jak i osoby wieckie (41 mczyzn i jedna kobieta).
Znana chrzecijanom od czasw rzymskich przeladowa prawda o tym, e ?krew mczennikw jest posiewem Kocioa?, miaa swoje odniesienie rwnie do wietnamskiego Kocioa. Mimo przeladowa Koci ten cigle wzrasta. W roku 1668 zostali wywiceni pierwsi wietnamscy ksia. Na pocztku XIX w. istniaa struktura kocielna (ztrzema diecezjami). W 1933 r. papie Pius XI konsekrowa pierwszego wietnamskiego biskupa (Jan Chrzciciel Nguyen Ba Tong).
Podobnie jak w przypadku mczeskiego Kocioa w Japonii (por. wczeniejszy artyku w Miujcie si!), rwnie Koci w Wietnamie dowiadczy w okresie przeladowa szczeglnej obecnoci i opieki Matki Boej. Najwiksze sanktuarium maryjne w Wietnamie znajduje si w miejscowoci La Vang (rodkowa cz kraju). Podczas kolejnego z krwawych przeladowa Kocioa (w latach 1798 ? 1801) wierni szukali schronienia w dungli nieopodal tego miejsca. To byy wietnamskie katakumby, w ktrych wietnamscy katolicy, przymierajcy godem, modlili si, oczekujc na mier z rk oprawcw. Pewnego dnia modlcej si wsplnocie ukazaa si Matka Boa, obiecujc ryche wyzwolenie tym, ktrzy nie ustan w modlitwie.
Zgodnie z obietnic Maryi przeladowania ustay w 1802 r. W roku 1820 na miejscu objawie wybudowano pierwsz kaplic, ktra zostaa zniszczona w 1885 r., podczas kolejnej fali przeladowa. W 1928 r., w obecnoci ponad 20 tysicy pielgrzymw, konsekrowany zosta w Le Vang koci, ktry w roku 1961 moc decyzji Stolicy Apostolskiej zosta podniesiony do rangi bazyliki mniejszej. W tym czasie Wietnam by ju politycznie podzielony na komunistyczn Pnoc oraz demokratyczne Poudnie. Organizowane co trzy lata oglnonarodowe pielgrzymki do Pani z Le Vang byy widomym wiadectwem jednoci wszystkich Wietnamczykw.

Komunistyczna reedukacja

W 1954 r. skoczyo si francuskie panowanie w Indochinach. Na pnocy Wietnamu rozpoczo si w tym samym czasie panowanie reimu komunistycznego; poudnie kraju obronio si (na razie) przed komunistyczn inwazj; od lat 60. XX wieku cieszyo si ono ponadto militarn pomoc Stanw Zjednoczonych. Komunistyczna dyktatura oznaczaa dla Kocioa wietnamskiego (do 1975 r. tylko na Pnocy) pocztek nowego okresu przeladowa. Wietnamscy komunici postpowali wedug scenariusza sprawdzonego zarwno w Europie, jak i w Azji (Chiny). Prbowali wic rozbi Koci od rodka, usiujc stworzy posuszny wadzom tzw. Koci patriotyczny (przygrywk do tego by utworzony w 1955 r. Komitet Patriotycznych i Miujcych Pokj Katolikw).
Kiedy przedsiwzicie to, wskutek niezomnego posuszestwa Kocioa w pnocnym Wietnamie wobec Stolicy Apostolskiej, spalio na panewce, wadze komunistyczne przystpiy do drugiego etapu swojej antykatolickiej polityki: otwartych przeladowa. Wszystko odbywao si pod pretekstem ?reformy rolnej? przeprowadzanej na przeomie 1955 i 1956 r. Koci, majcy w swoim posiadaniu szereg nieruchomoci i obszarw rolnych (z ktrych dochd szed na utrzymanie katolickich szk, sierocicw i innych inicjatyw charytatywnych), zosta okrelony przez wadze jako ?obszarnik?. W wyniku owej ?reformy rolnej? stracono ok. 170 tysicy osb, w tym wielu katolikw (wieckich i duchownych).
W nastpnych latach wadze komunistycznego Wietnamu Pnocnego kontynuoway polityk represji. Ksia, ktrzy wczeniej nie zbiegli do Wietnamu Poudniowego, musieli si liczy z wizieniem i mierci. Taki wanie los spotka redemptoryst o. Marcela Nguyen Tan Vana, ktry w przeciwiestwie do wikszoci swoich wspbraci pozosta w Hanoi (stolica komunistycznego Wietnamu). W maju 1955 r. o.Marcel zosta aresztowany, bez podania adnych powodw. Cztery lata pniej zmar w komunistycznym wizieniu. Podobnie jak o. Clement Pham ? aresztowany w 1962 r., zmary z wycieczenia w wizieniu w roku 1970.
Wietnam Poudniowy, chroniony do 1975 r. przez armi amerykask, oferowa azyl przeladowanym przez komunistw wietnamskim katolikom. Wszystko zmienio si po 30 kwietnia 1975 r. W tym dniu sukcesem: zdobyciem Sajgonu (stolicy Wietnamu Poudniowego), zakoczya si agresja komunistycznej Pnocy na demokratyczne Poudnie. Ostatnie amerykaskie oddziay opuciy wwczas Wietnam. Zakoczya si tzw. wojna wietnamska ? tak bardzo zmistyfikowana na skutek dziaa komunistycznej
propagandy oraz idcych w lad za ni produkcji Hollywood. Mistyfikacja owa polegaa na tym, e agresora (tj. komunistyczn Pnoc) przedstawiano jako ofiar, a ofiar agresji (tj. Poudnie) i jej sojusznikw (Amerykanw) jako napastnikw. Tymczasem po 1975 r. dla wszystkich Wietnamczykw ? a zwaszcza dla tych z poudnia kraju ? rozpocza si noc komunistycznej dyktatury. adna z gwiazd Hollywood, tak gorco protestujcych przeciwko wojnie wietnamskiej, nie pamitaa ju o ponad 100 tysicach ofiar tzw. obozw reedukacyjnych utworzonych przez komunistw po 1975 r. na poudniu Wietnamu. Nie byo na ulicach zachodnich miast protestw w obronie uchodcw, tzw. boat people, ktrzy tysicami uciekali na maych dkach z komunistycznego Wietnamu. Ocenia si, e do 1987r. liczba ?boat people? osigna wielko 600 tysicy osb, z czego niemal poowa zgina na morzu. Wielu z nich (podobnie jak wiele ofiar ?obozw reedukacyjnych?) to chrzecijanie z Wietnamu Poudniowego.
Po 1975 r. komunistyczny reim rozcign antykatolick polityk rwnie na wieo zdobyte Poudnie. Take tutaj (te bez powodzenia) prbowano manewru z tzw. Kocioem patriotycznym (krtko po zdobyciu Sajgonu komunici utworzyli ?Komitet Solidarnoci Wietnamskich Katolikw? i sponsorowali wydawanie prorzdowego pisma Katolicy i Lud). Intencje wadz stay si czytelne, gdy w 1976 r. polecono, by w ?patriotycznym Kociele? nie odmawiano podczas Mszy w. modlitwy w intencji papiea. Po tym fakcie Komitet umar mierci naturaln.

Kardyna mczennik

Znakomita wikszo kapanw, ktrzy do 1975 r. pracowali w Wietnamie Poudniowym, po opanowaniu tego kraju przez komunistw stana wobec losu, ktry by udziaem ich wspbraci po roku 1954 na pnocy: wizienie (zwane najczciej ?obozem reedukacyjnym?, pooonym gboko w dungli), ktre czsto koczyo si mierci.
Taki los spotka m.in. biskupa Francisa Xaviera Nguyen Van Thuana. W latach 1967 ? 1975 by on biskupem w diecezji Nha Trang. 24 kwietnia 1975r. (a wic sze dni przed opanowaniem Sajgonu przez komunistw) zosta mianowany przez papiea Pawa VI arcybiskupem ? koadiutorem Sajgonu. Cztery miesice pniej zosta wtrcony do wizienia za udzia w ?szpiegowskim spisku? (tak bowiem komunici odczytali wspomnian papiesk nominacj).
Przez 13 lat biskup Nguyen Van Thuan by winiem komunistycznego ?obozu reedukacyjnego?, z czego 9 lat spdzi w cakowitym odosobnieniu. Zosta uwolniony w listopadzie 1988 r. i wydalony z kraju. Przyby do Rzymu, gdzie papie Jan Pawe II postawi go na czele Papieskiej Rady ?Iustitia et Pax?. W roku 2001 Ojciec wity wynis go do godnoci kardynalskiej. Jak wiadomo, kardynalska purpura przypomina o gotowoci do mczestwa. W przypadku tego kardynaa by to raczej opis historii jego ycia.
Kardyna Nguyen Van Thuan mwi: ?Mczennicy nauczyli nas mwi ?tak?: ?tak? bezwarunkowe i bezgraniczne dla mioci Pana; ale rwnoczenie nauczyli nas mwi ?nie? dla prnoci, kompromisu niesprawiedliwoci ? nawet usprawiedliwianej potrzeb ratowania wasnego ycia?. ycie tego wietnamskiego kardynaa byo wanie takim ?tak? powiedzianym Chrystusowi.
W swoich wspomnieniach, zatytuowanych Droga nadziei, kardyna wspomina, e ?(?) pewnej nocy w gbi swojego serca usyszaem gos mwicy do mnie: ?Czemu si niepokoisz? Musisz rozrni pomidzy Bogiem i dzieami Boymi, a wic tym wszystkim, co ju uczynie i zamierzasz uczyni ? czyli wizytami duszpasterskimi, formowaniem seminarzystw i zakonnikw, budowaniem szk i ewangelizowaniem. Wszystko to jest wspaniaym dzieem, dzieem Boym, ale nie jest Bogiem! Jeli Bg chce, by wszystko to porzuci i powierzy te dziea Jego rkom, zrb tak i zaufaj Mu. Bg wykona t prac nieskoczenie lepiej ni ty, powierzy t prac innym, zdolniejszym od ciebie. Ty tylko musisz wybra midzy Bogiem a Jego dzieami?.
ycie przyszego kardynaa w komunistycznym wizieniu byo wspaniaym wiadectwem wielkiej wiary w moc Eucharystii. Po latach abp Nguyen Van Thuan pisa: ?(?) w samotnoci pustyni, w mrokach wizienia skieruj si ku otarzom caego wiata, na ktrych Chrystus ofiarowuje si jako ofiara; ofiaruj siebie. Twoje serce przepeni si odwag i pociech?. Mimo nieludzkich warunkw panujcych w wizieniu biskup nie zaprzesta odprawiania Najwitszej Ofiary. Za otarz suyo mu mae pudeeczko; wino (przemycone do wizienia jako ?lekarstwo na odek?) i wod trzyma w swoich doniach podczas odprawiania Mszy, a konsekrowane hostie okryte chusteczkami byy pniej przedmiotem adoracji jego i wspwiniw.
Ten przykad heroicznej wiary przynis jeszcze w wizieniu wspaniae owoce w postaci nawrce jego niechrzecijaskich towarzyszy niedoli (np. buddystw). Jak wspominali potem stranicy wizienni, biskup Nguyen Van Thuan nikomu, nawet swoim przeladowcom, nie okazywa nienawici czy nawet niechci. I podobnie jak tylu wietnamskich mczennikw przed nim, rwnie on zwraca si o pomoc do Matki Boej. Jak wspomina: ?(?) trudne lata w wizieniu mijay bardzo powoli. Cierpic upokorzenia i porzucenie, szukaem wsparcia i nadziei w mioci Maryi, naszej Przenajwitszej Matki. I we wstawiennictwie wspaniaych sug Maryi ? w. Ludwika de Montfort, w. Jana Bosco i w. Maksymiliana Kolbe ? oni byli moimi towarzyszami na drodze nadziei. Inspirowali mnie i dali niezachwian ufno w mioci Maryi, Krlowej Apostow i Mczennikw?.
W wizieniu biskup Nguyen Van Thuan zawierzy swoje ycie Matce Boej. W Jej wito (15 sierpnia 1975r.) rozpocz 13. rok ycia w wizieniu, a w inne Jej wito ? 21 listopada 1988r. (wito Ofiarowania Maryi) wyszed na wolno. W roku 2002 kardyna mczennik zakoczy swoje ycie. Podczas Mszy pogrzebowej Jan Pawe II nazwa go ?wietlistym przykadem chrzecijaskiej wiary, a do mczestwa?. Jako o heroicznym wiadku nadziei wspomina onim w swojej encyklice Spe salvi Benedykt XVI. Niedawno za Stolica Apostolska poinformowaa o rozpoczciu procesu beatyfikacyjnego tego wietnamskiego kardynaa.

Trudna teraniejszo

Na pocztku XXI w. katolicka spoeczno w Wietnamie liczy ok. 8 milionw osb (na populacj 82 milionw) i jest najliczniejsz, po filipiskiej, katolick wsplnot w Azji Poudniowo-Wschodniej. Nie oznacza to, e skoczyy si dla wietnamskiego Kocioa trudne czasy. Rzdzcy Wietnamem komunici cigle bowiem prbuj ingerowa w wewntrzne sprawy Kocioa, kwestionujc na przykad dokonywane przez Rzym nominacje biskupie (np. w 2003 r. wadze w Hanoi oficjalnie oprotestoway kardynalsk nominacj dla abp. Jeana-Baptiste?a Pham Minh Mana). Mno si ponadto rozmaite administracyjne szykany wymierzone zarwno w wieckich, jak i duchownych (wida to szczeglnie przy okazji restrykcyjnej polityki wadz wobec prasy czy edukacji katolickiej). Latem 2008 r. policja brutalnie rozpdzia wiernych zgromadzonych na modlitwie w miejscu dawnego klasztoru Redemptorystw ? miejscu, ktre byo wiadkiem mczestwa wietnamskich zakonnikw. Z tej okazji reimowa prasa nazwaa modlcych si katolikw mianem ?kryminalistw?. Ale Koci mczennikw nie moe zgin.
autor: Grzegorz Kucharczyk
 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości